Lieferungen - 15585-2018

13/01/2018    S9    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Radzyń Podlaski: Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen

2018/S 009-015585

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miasto Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
Radzyń Podlaski
21-300
Polen
Kontaktstelle(n): Barbara Szczygieł
Telefon: +48 833512466
E-Mail: szczygielb@radzyn-podl.pl
Fax: +48 833528085
NUTS-Code: PL811

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu "Słoneczna alternatywa dla Radzynia Podlaskiego".

Referenznummer der Bekanntmachung: WRG.271.12.2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331200
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, która jest realizowana w ramach projektu "Słoneczna alternatywa dla Radzynia Podlaskiego".

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 464 960.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814
Hauptort der Ausführung:

Nieruchomości mieszkańców na terenie Miasta Radzyń Podlaski, woj. lubelskie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, która jest realizowana w ramach projektu „Słoneczna alternatywa dla Radzynia Podlaskiego”.

2. Zakres prac obejmuje między innymi:

1) dostawę i montaż 78 zestawów paneli fotowoltaicznych działających w systemie on-grid, w tym:

a) 16 zestawów, każdy składający się z 8 paneli fotowoltaicznych (A), o łącznej mocy zestawu DC 2,24 kWp,

b) 62 zestawów, każdy składający się z 12 paneli fotowoltaicznych (B), o łącznej mocy zestawu DC 3,36 kWp;

2) montaż inwertera (falownika) i jego połączenie z zestawem paneli fotowoltaicznych kablem dedykowanym do instalacji fotowoltaicznych;

3) montaż (wykonanie) instalacji uziemiającej;

4) wykonanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych;

5) montaż zabezpieczeń przepięciowych;

6) montaż kompletnego okablowania zmiennoprądowego i podłączenie go do rozdzielnicy głównej (tablicy bezpiecznikowej) z przystosowaniem jej do podłączenia nowego obwodu;

7) montaż systemu monitorowania instalacji;

8) wykonanie badań i pomiarów instalacji;

9) sporządzenie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i przekazanie jej właścicielowi nieruchomości(użytkownikowi);

10) przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji;

11) podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja Oddział Lublin (wytyczne dostępne na stronie internetowej PGE Dystrybucja);

12) inne elementy i czynności wymienione w załącznikach do SIWZ:

a) załącznik nr 1a – Dokumentacja projektowa „Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,24 kWp” – instalacja fotowoltaiczna z zestawem 8 paneli fotowoltaicznych (A),

b) załącznik nr 1b – Dokumentacja projektowa „Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,36 kWp” – instalacja fotowoltaiczna z zestawem 12 paneli fotowoltaicznych (B),

c) załącznik nr 1c – Przedmiar robót – instalacja fotowoltaiczna z zestawem 8 paneli fotowoltaicznych (A),

d) załącznik nr 1d – Przedmiar robót – instalacja fotowoltaiczna z zestawem 12 paneli fotowoltaicznych (B),

e) załącznik nr 1e – Specyfikacja techniczna,

f) załącznik nr 2 – umowa (wzór).

3. Wszystkie przewidziane do montażu instalacje fotowoltaiczne posiadają opracowane odrębnie dokumentacje wymienione pkt. 2. ppkt 12 lit. a) i b) powyżej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu realizacji / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Numer i tytuł projektu: nr RPLU.0401.00-06-0210/16, pn.: "Słoneczna alternatywa dla Radzynia Podlaskiego".

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 182-371985
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu "Słoneczna alternatywa dla Radzynia Podlaskiego".

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/01/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Antinus Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 39 B5
Skierniewice
96 - 100
Polen
E-Mail: info@antinus.pl
NUTS-Code: PL715
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 536 047.20 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 660 780.80 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podsiane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi sięwterminie10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołaniewnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 poz.1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2018