Dienstleistungen - 157097-2022

25/03/2022    S60

Rumänien-Râmnicu Vâlcea: Installation von elektrischen Einrichtungen

2022/S 060-157097

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA
Nationale Identifikationsnummer: 2540813
Postanschrift: Strada: GENERAL PRAPORGESCU, nr. 14
Ort: Ramnicu Valcea
NUTS-Code: RO415 Vâlcea
Postleitzahl: 240182
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): IULIANA BUNEA
E-Mail: achizitiipublice@primariavl.ro
Telefon: +40 250737080
Fax: +40 0250731843
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primariavl.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100139384
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Iluminat ornamental de sarbatori in Municipiulu Ramnicu Valcea

Referenznummer der Bekanntmachung: 2540813/2022/3S
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
51110000 Installation von elektrischen Einrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Prestarea serviciilor de iluminat ornamental de sarbatori (Sarbatorile de Iarna, Sarbatorile Pascale, Ziua Imnului National şi/sau alte evenimente) in Municipiul Ramnicu Valcea, montarea demontarea si asigurarea functionarii diverselor elemente ornamentale, prestarea de proiectii video pe cladiri specifice diverselor evenimente/sarbatori de iarna/sarbatori pascale/ziua imnului national.

Cerintele angajatorului fac parte integranta din documentatia pentru atribuirea acordului - cadru şi constituie ansamblul de cerinte pe baza carora se elaboreaza, de catre fiecare ofertant, Propunerea tehnica si Propunerea financiara. Caietul de sarcini contine cerintele minime impuse pentru atribuirea acordului - cadru. Serviciile acordului cadru vor fi realizate intr-o perioada de 4 ani calendaristici prin cadrul unui numar nelimitat de contracte subsecvente.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor- 20 zile

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 22 000 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31500000 Elektrische Lampen und Leuchten
31527260 Beleuchtungssysteme
34928500 Straßenbeleuchtungseinrichtungen
34928520 Laternenpfähle
45316110 Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen
45451100 Ornamentierungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO415 Vâlcea
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Ramnicu Valcea

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Iluminat ornamental de sarbatori in Municipiul Ramnicu Valcea”

Prestarea serviciilor de iluminat ornamental de sarbatori (Sarbatorile de Iarna, Sarbatorile Pascale, Ziua Imnului National şi/sau alte evenimente) in Municipiul Ramnicu Valcea, montarea demontarea si asigurarea functionarii diverselor elemente ornamentale și prestarea de proiectii video pe cladiri specifice diverselor evenimente/sarbatori de iarna/sarbatori pascale/ziua imnului national.Cerintele angajatorului fac parte integranta din documentatia pentru atribuirea acordului - cadru şi constituie ansamblul de cerinte pe baza carora se elaboreaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica. Caietul de sarcini contine cerintele minime impuse pentru atribuirea acordului – cadru privind serviciile de montare, conectare, intretinere, deconectare si demontare a sistemului de iluminat ornamental de sarbatori. Cantitatile Minime si Maxime ale Acordului cadru cat si Cantitatile Maxime ale celui mai mare Contract subsecvent de servicii, se regasesc in cadul Documentiei de atribuire in formularele: 41. Elemente_decorative_Cant_Estim_Min_si_Max_AC; 42. Elemente_decorative_Cant_Estim_Min_si_Max_CS; 43. Proiectii_Video_Cant_Estim_AC si 44. Proiectii_Video_Cant_Estim_CS;

Valori ale Acordului-cadru:

Valoarea totala estimata (fara TVA) 22.000.000,00 lei fara TVA:

Valoare Maxima Acord-cadru = 22.000.000,00 lei fara TVA;

Valoare Minima Acord Cadru = 470.000,00 lei fara TVA;

Valori ale Contractului subsecvent:

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: = 4.200.000,00 lei fara TVA;

Valoarea celui mai mic contract subsecvent: = 37.000,00 lei fara TVA

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Perioada de interventie pentru indepartarea defectelor / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Termenul de montare si conectare a instalatiilor / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1: Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu oferta individuală, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător, nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: se va completa DUAE de către ofertanți, cuinformaţiile aferente situaţiei lor. Cerința este aplicabilă inclusiv pentru eventualii asociați/ subcontractanți/ terți susținători. Astfel, dacă este cazul, ofertanţii vorprezenta câte un DUAE distinct, completat de fiecare dintre eventualii asociați/ subcontractanți/ terți susținători, cu informaţiile

aferente situaţiei lor, precum și acordul de subcontractare/ acordul de asociere/ angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar (inclusiv pentru eventualii asociați/ subcontractanți/ terți susținători), la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor, la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) pentru sediul principal , iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) datorate, actualizate la momentul prezentării;

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/Actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

• declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal cu privire la detinatorii/beneficiarii reali ai actiunilor la purtator, sub sanctiunile prevazute la art.326 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal, cu modificarile si completarile ulterioare.(in situatia in care forma de organizare a operatorului economic ofertant, tert sustinator/subcontractante la procedura este societate pe actiuni, cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator.

• alte documente edificatoare, după caz.

Nota:

În situația în care documentele menționate mai sus nu se emit in țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul unic/ofertantul asociat/ subcontractantului/ tertul sustinator, sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevazute la art. 164, 165 și167 din Legea 98/2016, ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantului/ tertul sustinator, va prezenta fie o declarație pe propria raspundere, fie, dacă in țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria raspundere, o declarație autentică dat in fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în

acest sens.

Cerinta 2:Se va completa si prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile Art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Formularul nr. 7 ) de catre ofertanti, ofertantii asociati, subcontractorii sau terti sustinatori (dupa caz) in conformitate cu prevederile Art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.);

Persoanele prevazute la Art. 59 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, sunt:

1. Mircia Gutau –PRIMAR

2. Amza Valeru – consilier local

3. Argeşanu Irina-Maria -consilier local

4. Bobeanu Maria – consilier local

5. Bulacu Cezar-Florin – consilier local

6. Crăciunescu Grigore – consilier local

7. Dobrete Florentina – Adina – consilier local

8. Gheorghiu Andrei-Florin – viceprimar

9. Grigorescu Remus – consilier local

10. Leţu Fănel – consilier local

11. Manda Petrișor-Alin – consilier local

12. Mihăilescu Gheorghe – consilier local

13. Nuică Ionuţ -Eduard – consilier local

14. Pavelescu Dumitru-Lucian – consilier local

15. Pîrvulescu Virgil – viceprimar

16. Popa Constantin Bogdan - consilier local

17. Popa Valentin – Adrian – consilier local

18. Popescu Iuliana-Maria – consilier local

19. Proteasa Radu-Eduard – consilier local

20. Rădulescu Andreea-Maria – consilier local

21. Savu Adrian-Nicuşor– consilier local

22. Simoiu Cristian – consilier local

23. Stan Narcisa-Mihaela – consilier local

24. Strîmbei Ionela-Nicoleta – consilier local

25. Veţeleanu Ninel – Eusebiu – Administrator Public

26. Didoiu Ion-Secretar General

27. Toma Corina – director executiv

28. Iuliana Bunea – Sef Serv. Achizitii Publice

29. Tanasie Marius-Leon – Consilier jr. Serv. Achizitii Publice

30. Floarea Dumitru-director D.A.D.P.

31. Zamfir Ion-Cristian –Sef Serviciu Iluminat Public D.A.D.P.

32. Visalon Marius-Valentin –Sef Serviciu Tehnic D.A.D.P.

33. Ţenea Cristiana-jurist D.A.D.P.

34. Diaconu Maria-Irina –Economist D.A.D.P.

35. Niţescu gheorghiţa – Sef Contabil D.A.D.P.

36. Bulboacă Amalia – Sef Serviciu financiar contabil (CFP)

37. Radu Ioan-Florin –expert cooptat

NOTA:

Depunerea DUAE -in SICAP,se face odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) si obligatoriu alaturi de Acordul de asociere, Angajam. de sustinere ale tertilor si Acordurile de subcont.(dupa caz).

Cerinta 3: Subcontractantul completeaza DUAE pentru criteriile de calificare privind capacitatea tehnica si profesionala, numai daca ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului pentru a îndeplini criteriile de calificare.Subcontractantii trebuie sa precizeze în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul doc. de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere. Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractant (daca este cazul) si prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea Autoritatii Contractante.Nota: AC poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.Odata cu DUAE se va depune si Acordul de subcontractare.

CERINTA 4: INF. PRIVIND ASOCIEREA:Mai multi op. ec.au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati insa sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. AC va solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare . In cazul in care mai multi op.ec. participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind cap.tehnica si profesionala sedemonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar AC solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru prestarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru. In cf.cu Art.31 alin.3 din HG395/ 2016 si Art. 54 alin. (5) din Lg.98/ 2016, in cazul in care este depusa o oferta de catre op.ec. care participa in comun la procedura de atribuire, fiecare dintre acestia va demonstra indeplinirea unui nivel al criteriilor referitoare la cap.tehnica si profesionala (experienta similara), proportional cu cota de implicare in prestarea viitorului contract. In cazul asocierii, se va depune si Formularul nr. 2; Acest formular se va depune obligatoriu odata cu oferta si DUAE de catre toti ofertantii.Nota:In caz de asociere, se va depune, odata cu DUAE si Acordul de asociere (dupa caz). Nedepunerea acestuia odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari.Nerespectarea de catre asociatii declarati, a celor de mai sus, atrage respingerea ofertei ca fiind INACCEPTABILA.

CERINTA 5: INF. PRIVIND TERTII SUSTINATORI:Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susțineriiacordate. Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii oblig.contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identif. resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului si va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru exe.contractului.

Conform art. 172 , 173, 174 din Legea 98/2016 operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile l... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaCerinta nr. 1: Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani: Ca dovada preliminara pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime privind cifra de afaceri, ofertantii vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Ulterior, autoritatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, prezentarea documentelor justificative care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani, respectiv 2018, 2019 si 2020, trebuie sa fie cel putin egala cu 4.200.000,00 lei fara TVA.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In vederea demonstrarii indeplinirii cerintei se vor prezenta la solicitarea Comisiei de evaluare, documente relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit dupa caz, sau orice alte documente echivalente.Pentru persoanele juridice straine, documentele se prezinta insotite de traducerea autorizata in limba romana.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima poate fi indeplinita prin cumul, iar documentele solicitate vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform Art.182 din Legea nr.98/2016), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Se completeaza si se prezinta Formularul nr. 5 –Angajament privind sustinerea cifrei de afaceri a ofertantului/grupului de operatori economici). Pentru contracte in euro se va folosi pentru rata medie lunara de schimb a Bancii Centrale Europene, pentru luna decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat. (exemplu: Decembrie 2018: 1 Euro = 4,6531 lei; Decembrie 2019: 1 Euro = 4, 7850 lei; Decembrie 2020: 1 Euro = 4,8694 lei);

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat 1: EXP.SIMILARA Ofertantul va completa in DUAE lista princip.servicii prestate in ultimii 3 ani.(cu indicarea val., categ. si a cantitatilor de servicii efectuate,insotita de certificari/doc.constatatoare sau echivalent),calculati pana la data limita de dep. a ofertei. In cazul in care AC va decala termenul limita de depunere a ofertei, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde coresunzator, urmând a fi considerata indep.cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat. Ofertantul va demonstra ca in ultimii 3 ani, a prestat servicii similare cu obiectul acordului-cadru, in valoare cumulata de minim 4.200.000,00 lei fara TVA la nivelul unuia sau cel mult 3 contracte similare de servicii.Prin servicii similare se intelege: Contracte de servicii pentru investitii noi si/sau de reparatii si/sau de reabilitare si/sau de modernizare sisteme de luminat ornamentale/stradale/arhitecturale similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii si/sau scopului.

Diplome de studii si calificari profesionale 3: PERSONALUL DE SPECIALITATE – EXPERTI CHEIE: AC solicita ofert. sa precizeze in oferta, personalul de special. (expertii cheie) pe care urmeaza sa il puna la dispozitie si datele de identificare ale acestuia; AC va verifica existenta doc.de calificare privind personalul de special.prevazute la Art. 179 lit.g)sii) din Lg. nr. 98/2016, in legatura cu calificarile educationale si profesionale daca acestea nu constituie factori de evaluare; De asemenea va verifica si existenta doc. privitoare la numarul mediu de personal care presteaza servicii ori executa lucrari si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani.

Utilaje, instalatii si echipament tehnic 2: UTILAJE ECHIPAMENTE SI INSTALATIIOfertantul va completa in DUAE lista utilajelor, echip.si mijloacelor de transport minim necesare (cu indicarea tipurior, cantitatilor si caracteristicilor solicitate) DUAE se va completa, conform cu Art.193-195 din Lg. 98/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura (inclusiv eventualii terti si subcontractanti).

Proportia de subcontractare 4: Subcontractarea:Contractul nu poate fi subcontractat integral.

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu Cerinta nr.2 - Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu ISO 14001:2015.Initial, ca dovada preliminara pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime, ofertantii vor completa DUAE, iar ulterior, autoritatea contractanta va solicita documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei, doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Cerinta nr.1 - Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu ISO 9001:2015.Initial, ca dovada preliminara pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime, ofertantii vor completa DUAE, iar ulterior, autoritatea contractanta va solicita documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei, doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

DUAEse va completa, de catre op. economici participanti la procedura ,terti si subcontr.cu inf. ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contracte realizate in trecut. Doc.justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi: PVde receptie pentru servicii receptionate pe obiecte, PVde receptie la terminarea serviciilor/PV de receptie finala /recomandari/doc.constatatoare sau alte doc.precum si % si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. PV.de receptie pot fi intocmite si pentru parti/obiecte din/de servicii, daca acestea sunt distincte d.p.d.v. fizic si functional, proportional cu valoarea serviciilor similare receptionate.Sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita, doc.reprezentand certificari de buna executie, vor avea numar de inreg., stampila, functia si semnatura emitentului, lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc doc.de forta probanta. Doc. emise in alta limba decat RO trebuie sa fie insotite de trad.autorizata in RO.In cazul contractelor care au ca obiect prestarea mai multor tipuri de servicii, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in doc. reprezentand certificari de buna executie depuse,care sunt serv.similare de natura a indeplini solicitarile din fisa de date.In cazul in care un contract de achizitie publica incheiat de o AC-institutie publica a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerintele de mai sus, este AC-institutie publica si nu op.economic care avand calitatea de prestator in contractul de achizitie publica a subcontr.prestarea unei parti din acesta. Doc.reprezentand certificari de buna executie pentru subcontractant vor fi emise sau contrasemnate de AC-institutie publica, aceasta fiind beneficiarul serviciilor. Nu vor fi acceptate doc. emise/contrasemnate doar de prestatorul initial.Doc.edificatoare vor fi prezentate in copie lizibila „cf.cu originalul”. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/doc.edificatoare in copie lizibila „cf. cu originalul” insotite de trad.autorizata in limba RO.Pentru contracte in euro se va folosi pentru rata medie lunara de schimb a BCE,pentru luna decembrie a anului in care contractul a fost semnat.(Dec.2018:1Euro4,6531 lei;Dec.2019:1Euro4, 7850 lei;Dec. 2020:1Euro4,8694 lei);

Diplome de studii si calificari profes.prin care Ofertantul (ndividual sau asociere )demonstrează că deține următoarele calificări educaționale și profesionale pentru personalul (expertii cheie) ce vor realiza efectiv activităţile care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit:a)Manager de contract–1persoana, numit de Contractant, cu exp.dovedita prin implicarea in cel putin 1 contract in care a avut atributii similare cu cele pe care le va avea in Acordul cadru ce urmeaza a fi incheiat.b)Sef de santier– 1 persoana, absolvent de studii superioare in domeniul electric/electrotehnic/electroenergetic si care a fost implicat in minim 3 contracte ce au avut ca obiect servicii de iluminat.c)Inginer electric – 1 persoana, absolventi de studii superioare (studii absolvite cu diploma de licenta/diploma de absolvire) – specializarea electric/electrotehnic/electroenergetic, autorizati ANRE minim TipBe din care a fost implicat in minim 3 contracte ce au avut ca obiect servicii de iluminat.d)Electricieni – 6 persoane: absolventi de studii medii (liceu/scoala profesionala), autorizatiANRE minim TipBe si care au fost implicati in minim 3 contracte ce au avut ca obiect servicii de iluminat .Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare din personalul responsabil de indeplinirea contractului si se vor depune urmatoarele doc.: CV-uri (completate, datate si semnate), diplome de studii, atestate, decizii, declaratii de disponibilitate (dupa caz). Op. economic ofertant va face dovada asigurarii accesului la serviciile personalului-cheie fie prin resurse proprii (caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza in programul REVISAL), fie prin externalizare (situatie in care se vor prezenta aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective, insotite de declaratii de disponibilitate).La termenul limita se vor solicita doc. justificative doar pentru expertii cheie,urmand ca pentru expertii non cheie – doc.justificative vor fi prezentate si evaluate la momentul implicarii acestora in activitatile viitorului contract.

Doc.justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate in cadrul Propunerii tehnice. - Declaratia pe propria raspundere privind asigurarea cu utilajele, echip., instalatiile si mijloacele de transport minim necesare prestarii contractului astfel incit sa fie acoperite toate categoriile si cantitatile de servicii cuprinse si solicitate in Caietul de sarcini. Se va completa si depune in cadrul Propunerii tehnice, Formularul nr. 38 : Vor fi prezentate obligatoriu minim urmatoarele utilaje si echip.: Autoutilitara ridicatoare cu brat tip PRB (minim 6 bucati cu norma de poluare minim Euro 4), Autoutilitara de transport (minim 4 bucati), APP – Aparat pentru masurarea prizelor de pamant (minim 2 bucati) si Laborator autorizat de incercari electrice PRAM (minim 1 bucata); In situatia in care ofertantul (asociatii) si/sau subcontractantii declarati, nu detine (nu detin) in proprietate utilajele/instalatiile/echipamentele solicitate (prin prezentarea de dovezi: lista mijloacelor fixe, contracte si facturi de achizitie, autorizari, certificari, etc), acesta/acestia va/vor prezenta contracte/ precontracte de inchiriere de la terti/ contract sau precontract de furnizare de servicii sau angajamentul acestora privind punerea la dispozitie a utilajelor/echipamentelor solicitate si obligatoriu alaturi de dovezile de proprietate ale acestora;Se considera dovezi, prezentarea urmatoarelor documente, dupa caz :-Copia facturii in temeiul caruia a fost achizitionat echipamentul, sau/si- Copia contractului de leasing, in temeiul caruia a fost achizitionat echipamentul, din care sa rezulte faptul ca, ofertantul are drept de folosinta asupra utilajelor si echipamentelor, cel putin pâna la data limita de depunere a ofertelor de realizare a contractului de furnizare (propusa de catre ofertant), sau/si- Copia contractului/precontractului de inchiriere, din care sa rezulte ca, ofertantul are drept de folosinta asupra echipamentelor, cel putin pâna la data limita de depunere a ofertelor ( propusa de catre ofertant ), sau/si copia contractului sau precontractului de furnizare de servicii- Lista mijloacelor fixe/obiectelor de inventar, cu anexe, aferente lunii anterioare depunerii ofertei, in care vor fi marcate echipamentele si utilajele minimale solicitate si declarate ca fiind puse la dispozitie, sau/si- Angajament de punere la dispozitie a utilajelor/instalatiilor/echipamentelor solicitate;

Ofertantul va prezenta informatii cu privire la subcontractanti si partile din contract pe care le realizeaza fiecare.

Ofertantul va prezenta o copie „conforma cu originalul” a unui certificat emis de un organism independent, care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001:2015 sau echivalent pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit (executie de instalatii electrice), in valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.Operatorii economici straini vor prezenta, in copie certificatul respectiv sau echivalent, insotit de traducerea autorizata si legalizata in limba RO.In cazul unei asocieri, prezentarea certificatelor se va face individual de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaza.Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor privind standardele de protectie a mediului nu se accepta ca suficienta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare. Se poate prezenta un document in care se precizeaza ca auditul de certificare a operatorului economic a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat, sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta. Acestia trebuie sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de servicii nu afecteaza mediul.Certificarea respectarii standardelor de protectie a mediului nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.

Ofertantul va prezenta o copie „conforma cu originalul” a unui certificat emis de un organism independent, care atesta ca acesta are implementat un sistem de management al calitatii conform ISO 9001:2015 sau echivalent pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit (executie de instalatii electrice), in valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.Operatorii economici straini vor prezenta certificatul in copie insotit de traducere autorizata si legalizata in limba RO.In cazul unei asocieri, acest certificat va fi prezentat individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza .Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor privind standardele de asigurarea calitatii nu se accepta ca suficienta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare. Se poate prezenta un document in care se precizeaza ca auditul de certificare a operatorului economic a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/04/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/04/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ofertantii (subcontractantii si tertii sustinatori - dupa caz) au obligatia de a depune (completa) DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia ca inacceptabila conform Art.137 alin (2) lit.b) din HG 395/2016.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: Angajamentul ferm al tertului sustinator, Acordul de subcontractare si/sau Acordul de asociere, (dupa caz), Garantia de participare.

Ofertantii au dreptul sa declare daca in cadrul Propunerilor tehnice si/sau Propunerilor financiare se afla informatii confidentiale sau clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala cu conditia justificarii lor. In acest caz se va completa si depune in mod obligatoriu Formularul nr. 9 – Declaratie privind confidentialitatea ofertei depuse;

Autoritatea contractanta va posta raspunsurile insotite de intrebari in SEAP conform Art. 160 alin 3 din Legea 98/2016.

Modificarea contractului va fi posibila in conditiile Art. 221 din Legea 98/2016 si Art. 160 din HG 395/2016 modificat prin HG 419/2018.

Oferta si documentele care o insotesc se depun Online semnate obligatoriu cu Semnatura electronica EXTINSA, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila in baza Art. 137 alin. (2) litera. j) din HG 395/2016.

Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze obligatoriu in oferta (in cadrul Propunerii tehnice), conform Art. 150 alin. (2) din HG nr. 395/2016 si ale Art. 219, Art. 220 din Legea nr. 98/2016, numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru:

- Producatorii implicati in contractele de achizitii publice de servicii;

– Subcontractantii sai implicati in prestarea contractului de achizitie publica,

- Subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.

Recomandam consultarea Notificarii ANAP nr. 247/06.09.2016 (transmisa si operatorilor economici sub nr. 253/06.09.2016) cu privire la modalitatea de transmitere a solicitarilor de clarificari si a informatiilor suplimentare la documentatiile de atribuire/raspunsurile formulate in cazul desfasurarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie.

Toate documentele depuse in cadrul procedurii trebuie OBLIGATORIU semnate cu semnatura electronica EXTINSA;

Departajarea ofertelor cu punctaj egal, situate pe primul loc: in cazul in care vor exista punctaje egale, autoritatea contractanta va departaja oferta castigatoare dupa punctajul cel mai mare obtinut la criteriul - Pretul ofertei. Daca si dupa aceasta departajare exista egalitate se vor departaja dupa punctajul maxim obtinut la criteriul - Termenul de montare si conectare a instalatiilor. Daca si dupa aceasta departajare exista egalitate se vor departaja dupa punctajul maxim obtinut la criteriul - Garantia acordata instalatiilor de iluminat. In cazul in care persista egalitatea, pentru departajare Autoritatea va solicita operatorilor economici in cauza, noi propuneri financiare. Pe parcursul procesului de reofertare, AC poate solicita clarif cu privire la doc primite de la ofertanti, fiind incidente disp. alin (1) Art. 136 din HG 395/2016.

Dimensiunea maxima permisa a fisierelor incarcate SEAP este de max. 40Mb, numarul acestora fiind nelimitat.

Aplicatia de criptare a Propunerii financiare, functioneaza local pe statia de lucru a ofertantului (PC/Laptop), fiind o aplicatie care ruleaza pe o platforma de tip Java si care nu tine de serverele SEAP;

Conform https://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=TechnicalRequirement ofertantul trebuie sa detina obligatoriu programul: - J2SE Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2 sau versiuni ulterioare (cu setarile initiale); pentru versiunile intre 1.7.0_20 si 1.7.0_45 trebuie actualizata la versiunea 1.7.0_51 sau ulterior. Versiunea de Java instalata trebuie sa fie pe 32 de biti.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/03/2022