Fournitures - 158260-2023

17/03/2023    S55

România-Brașov: Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar sau de tramvai; echipament pentru controlul traficului feroviar

2023/S 055-158260

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 11054545
Adresă: Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Calatori Brasov , Bulevardul Eroilor nr.3A, etaj 2
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: RO-500007
Țară: România
Persoană de contact: dana andronic
E-mail: dana.andronic@cfrcalatori.ro
Telefon: +40 0268410233/144515
Fax: +40 268477063
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cfrcalatori.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Indicator digital pentru stabilire nivel motorină automotor DESIRO SR 20 D ~ S.R.T.F.C. Brașov

Număr de referinţă: SRTFCBV LD 49/2022 , cod unic de identificare A1- RO11054545-2022–2578
II.1.2)Cod CPV principal
34630000 Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar sau de tramvai; echipament pentru controlul traficului feroviar
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziția 40 bucăți indicatoare digitale pentru stabilirea nivelului notorinei din instalația de combustibil la automotoarele DESIRO SR 20 D din parcul Depoului Sibiu conform cerințelor Caietului de sarcini nr. BV 21 1/433/25.02.2022.

Valoarea estimată a achiziției = 69.000 lei fără TVA

Operatorii economici vor putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta răspunzând in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Conform Caietului de sarcini nr.BV 21 1/433/25.02.2022

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziția 40 bucăți indicatoare digitale pentru stabilirea nivelului notorinei din instalația de combustibil la automotoarele DESIRO SR 20 D din parcul Depoului Sibiu conform cerințelor Caietului de sarcini nr. BV 21 1/433/25.02.2022.

Operatorii economici vor putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta răspunzând in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 233-672041
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Perioada de valabilitate a ofertelor - 6 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Note:

a) EC are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea per. de valabi a ofertei, prelungirea acestei perioade;

b) Ofertantul are obligatia de a comunica EC daca este sau nu este de acord cu prelungirea per. de valab a ofertei;

c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea per. de valab a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.

Avand in vedere dispoz. art.138 (3) din HG 394/2016, eventualele neconcordante cu priv. la indeplin. cond. de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii în max. 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor.

-Ofertantul va mentiona instrumentul de garantare prin care se va constitui garantia de buna executie precum si Contul (cod IBAN) si banca în care se va restitui garantia de participare de catre entitatea contractanta.

-Toate certifi si doc emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. -In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante in vederea completarii de catre operatorii economici interesati. -Dupa deschiderea ofertelor comisia de evaluare va solicita eventualele clarificari si va continua cu analiza solicitarilor din documentatia de atribuire referitoare la documentele de calificare, si oferta tehnica. - Dupa finalizarea verificarilor documentelor de calificare si a propunerilor tehnice depuse de ofertanti, entitatea contractanta selecteaza in SEAP, ofertele care au fost declarate admisibile, precum si pe cele care au fost declarate inacceptabile sau neconforme. -Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii criteriilor de calificare, prin prez, la solicitarea EC, de regula a doc solicitate. -Modific Contractului poate fi facuta numai în scris în conf cu prev Cap. VI – Sectiunea a 2-a din Legea nr. 99/2016 si Instructiunea 3/2017.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: S.R.T.F.C. Brasov - Oficiul Juridic
Adresă: Bulevardul Eroilor nr.3A etaj 2
Localitate: Brasov
Cod poștal: 500007
Țară: România
Fax: +40 268/477063
Adresă internet: www.cfrcalatori.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/03/2023