Services - 158288-2023

17/03/2023    S55

Pologne-Szczecinek: Services sylvicoles

2023/S 055-158288

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór
Numéro national d'identification: 673-000-89-39
Adresse postale: Szczecinek ul. Czarnobór 1
Ville: Szczecinek
Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Code postal: 78-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Adriana Nowik
Courriel: adriana.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Téléphone: +48 943743022
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.czarnobor.szczecinek.lasy.gov.pl/
Adresse du profil d’acheteur: https://portal.smartpzp.pl/czarnobor.szczecinek.lasy
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Activité principale
Autre activité: gospodarka leśna

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonywanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Jeleń

Numéro de référence: SA.270.5.2023
II.1.2)Code CPV principal
77200000 Services sylvicoles
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące wykonanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna tzw. „klęskowego”, tzn. wywrotów i złomów w leśnictwie Jeleń, zgodnie z Zaproszeniem do negocjacji

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 338 328.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Lieu principal d'exécution:

Teren Nadleśnictwa Czarnobór leśnictwo Jeleń

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące wykonanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna tzw. „klęskowego”, tzn. wywrotów i złomów w leśnictwie Jeleń, zgodnie z Zaproszeniem do negocjacji, w ilości 2500 m3

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu cenowego zaakceptowanego przez Zamawiającego po przeprowadzonych negocjacjach („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w Zaproszeniu i wynegocjowane przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu cenowego zaakceptowanego przez Zamawiającego po przeprowadzonych negocjacjach. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w Informacji i wycenionych przez Wykonawcę. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20% Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w protokole z negocjacji.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Całkowita wartość zamówienia 338328,00 zł netto, w tym opcja 20% 56388,00 zł netto. Wartość zamówienia podstawowego 281940,00 zł netto.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Nouveaux travaux/services consistant dans la répétition de travaux/services existants et commandés dans des conditions rigoureusement conformes à celles figurant dans la directive
Explication:

Uzasadnienie faktyczne i prawne, przesłanki zastosowania trybu z wolnej ręki:

Zgodnie z rekomendacjami RDLP w Szczecinku, znak sprawy ZI.7610.1.2022 z dnia 11.03.2022 r. przy kontraktowaniu prac związanych z pozyskaniem drewna w drzewostanach uszkodzonych przez wiatry, w związku z wprowadzeniem stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym w PGL LP, m.in. na terenie RDLP Szczecinek oraz po analizie wniosku o przeprowadzenie postępowania i oszacowaniu wartości zamówienia, komisja proponuje udzielenie zamówień po przeprowadzeniu postępowań w trybie z wolnej ręki w oparciu o zapis art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. po negocjacjach z jednym wykonawcą.

Zaproszenie do negocjacji zostanie skierowane do Wykonawcy realizujących zamówienie: w ramach tegorocznego postępowania przetargowego pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czarnobór w roku 2023” znak sprawy SA.270.21.2022, które przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie obejmuje świadczenie usług w roku 2023. Podzielone zostało na 10 niezależnych zadań częściowych odpowiadających podziałowi na leśnictwa. Ogłoszenie o zamówieniu zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – nr ogłoszenia 2023/S 007-014975, 2023/S 010-020701, 2023/S 020-052989. Zamówienie zostało udzielone na wszystkie części zamówienia.

Postępowania będące przedmiotem zamówienia są zamówieniami polegającymi na powtórzeniu podobnych usług, obejmują usługi – prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadleśnictwa Czarnobór leśnictwo Jeleń.

Zgodnie z wnioskiem o zgodę na dodatkowe postępowanie - wartość niniejszego zamówienia oszacowana została na kwotę 338 328,00 zł netto (75 967,31 euro).

Faktyczne uzasadnienie zapotrzebowania:

Zamówienie obejmuje pozyskanie i zrywkę drewna w drzewostanach uszkodzonych przez wiatry na terenie Nadleśnictwa Czarnobór. Zamówienia konieczne do udzielenia w związku z Zarządzeniem nr 22 Dyrektora Generalnego LP z 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (znak sprawy EM.800.5.2022), m. in. na terenie RDLP Szczecinek. Termin uprzątnięcia złomów i wywrotów został przesłużony do 30 czerwca 2023 r.

Proponowany Wykonawca do realizacji zamówienia: Wykonawcy usług leśnych realizujący prace na terenie leśnictwa Jeleń.

Uzasadnienie prawne:

Powyższe usługi polegające na powtórzeniu podobnych usług - prace z pozyskania i zrywki drewna. Zamówienie udzielone zostanie w trybie w wolnej ręki, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: SA.270.5.2023
Intitulé:

Wykonywanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Jeleń

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Przedsiębiorstwo Usługowe Handlowe Alicja Szkarłat
Numéro national d'identification: NIP 7671286501; REGON 300705493;
Adresse postale: ul. Bolesława Chrobrego nr 4,
Ville: Okonek
Code NUTS: PL411 Pilski
Code postal: 64-965
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 338 328.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 338 328.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Całkowita wartość zamówienia 338328,00 zł netto, w tym opcja 20% 56388,00 zł netto. Wartość zamówienia podstawowego 281940,00 zł netto.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adresse postale: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ville: Warszawa
Code postal: 00-522
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
14/03/2023