Fournitures - 158323-2023

17/03/2023    S55

Pologne-Varsovie: Logiciels et systèmes d'information

2023/S 055-158323

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy
Numéro national d'identification: 521-04-17-157
Adresse postale: ul. Kolska 12
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 01-045
Pays: Pologne
Courriel: zamowienia.publiczne@nask.pl
Téléphone: +48 223808200
Fax: +48 223808391
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.nask.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://nask.eb2b.com.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://nask.eb2b.com.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Autre activité: telekomunikacja/IT

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Przedłużenie subskrypcji Oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego oraz dostawa nowych licencji

Numéro de référence: ZZOSE.2610.3.2023.69.KBO
II.1.2)Code CPV principal
48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) przedłużenie subskrypcji Oprogramowania JetBrains: All Products Pack (51 szt.), PyCharm (39 szt.), IntelliJ IDEA Ultimate (10 szt.), YouTrack50/250 (1 szt.), Youtrack100 (1 szt.), określonego

w pkt 1.2. ppkt 1) SOPZ, a w przypadku zaoferowania Oprogramowanie równoważnego do-stawa nowych, dodatkowych, komercyjnych licencji na oprogramowanie równoważne (okres przedłużenia wskazany w SOPZ);

2) dostawa licencji Oprogramowania JetBrains: All Products Pack (5 szt.), PyCharm (5 szt.), PHP Storm (12 szt.), WEB Storm (9 szt.), określone w 1.2. ppkt 2) SOPZ lub równoważnych określone-go w 1.2. ppkt 2) SOPZ lub równoważnych – (okres obowiązywania licencji na Oprogramowania wskazany w SOPZ);

3) świadczenie lub zapewnienie przez Wykonawcę lub producenta Oprogramowania świadczenia na rzecz Zamawiającego usług w zakresie wsparcia dla Oprogramowania przez okres od dnia określonego w pkt 1.2. pkt 3 SOPZ do dnia obowiązywania licencji, tj. 24 sierpnia 2024 r.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) przedłużenie subskrypcji Oprogramowania JetBrains: All Products Pack (51 szt.), PyCharm (39 szt.), IntelliJ IDEA Ultimate (10 szt.), YouTrack50/250 (1 szt.), Youtrack100 (1 szt.), określonego

w pkt 1.2. ppkt 1) SOPZ, a w przypadku zaoferowania Oprogramowanie równoważnego do-stawa nowych, dodatkowych, komercyjnych licencji na oprogramowanie równoważne (okres przedłużenia wskazany w SOPZ);

2) dostawa licencji Oprogramowania JetBrains: All Products Pack (5 szt.), PyCharm (5 szt.), PHP Storm (12 szt.), WEB Storm (9 szt.), określone w 1.2. ppkt 2) SOPZ lub równoważnych określone-go w 1.2. ppkt 2) SOPZ lub równoważnych – (okres obowiązywania licencji na Oprogramowania wskazany w SOPZ);

3) świadczenie lub zapewnienie przez Wykonawcę lub producenta Oprogramowania świadczenia na rzecz Zamawiającego usług w zakresie wsparcia dla Oprogramowania przez okres od dnia określonego w pkt 1.2. pkt 3 SOPZ do dnia obowiązywania licencji, tj. 24 sierpnia 2024 r, zgodnie z treścią Umowy, w tym w szczególności z § 8 Umowy i Załącznikiem nr 2 do Umowy.

2. Realizacja Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym we wzorze umowy w:

1) § 2 pkt 1 w części określonej:

a) w SOPZ TABELĄ 1.3.1.A - nastąpi w terminie do 3 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy;

b) w SOPZ TABELĄ 1.3.1.B - nastąpi w terminie do 180 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej niż 16 października 2023 r.

2) § 2 pkt 2 (pkt.1.3.2 SOPZ) nastąpi w terminie do 3 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

za dzień dostarczenia Oprogramowania przyjmuje się datę wskazaną jako dzień odbioru Oprogramowania, bez zastrzeżeń, w Protokole odbioru jakościowego, przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

3) § 2 pkt 3 odbywać się będzie przez okres od dnia określonego w pkt 1.2. pkt 3 SOPZ do dnia obowiązywania licencji, tj. 24 sierpnia 2024 r.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 180
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Realizacja:

1)części określonej w SOPZ TABELĄ 1.3.1.A - w terminie do 3 Dni rob. od dnia zaw. Umowy;

2)części określonej w SOPZ TABELĄ 1.3.1.B - w terminie do 180 Dni rob. od dnia zaw. Umowy, jednak nie wcześniej niż 16.10.2023 r.

3)§ 2 pkt 2 (pkt.1.3.2 SOPZ) nastąpi w terminie do 3 Dni rob. od dnia zaw. Umowy;

4)§ 2 pkt 3 przez okres od dnia określ. w pkt 1.2. pkt 3 SOPZ do dnia 24.08.2024 r.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego określone zostały we Wzorze Umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SWZ

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 14/04/2023
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 12/07/2023
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 14/04/2023
Heure locale: 12:00
Lieu:

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. Zam. stosuje przesłanki wykluczenia Wykonawcy określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) - 10) ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, art. 5k Rozporządzenia 833/2014.

2. Zam. zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Po dokonaniu badania i oceny ofert, Zam. zgodnie z art. 126 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, który złożył najwyżej ocenioną ofertę do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wyklucz. Zam. przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych określonych w Rozdziale VII ust. 5 lit.A:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;

2) oświad. wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Zał. nr 5 do SWZ;

3) w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

a) zaświad. właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat;

b) zaświad. albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.

6)oświad. Wyk./ Wyk. wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. i na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. Wzór oświadczenia stanowi Zał nr 8 do SWZ;

4. Ofertę stanowią dokumenty wymienione w Rozdziale X ust. 6 i 7 SWZ

5. Na podstawie z art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawa sankcyjna”, osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 tej ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

6.Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy sankcyjnej przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się, złożenie oferty.

7. Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zmienionego rozporządzeniem 2022/57, zwanego dalej „Rozporządzeniem 833/2014”, zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k tego rozporządzenia w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

8. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zam. informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 243 323,47 zł brutto.

9. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dział IX Środki ochrony prawnej

Art. 505.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Art. 509.

1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.

2. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,

termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Art. 515.

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość

jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest

mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie

przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia

oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w

terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ‒

ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie

udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie

zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera

uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
14/03/2023