Fournitures - 158342-2023

17/03/2023    S55

Polska-Warszawa: Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

2023/S 055-158342

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Mienia Wojskowego
Krajowy numer identyfikacyjny: 5261038122
Adres pocztowy: ul. Nowowiejska 26A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-911
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Gut
E-mail: dzp.lu@amw.com.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://amw.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu AGD do nowych kwater internatowych w Lublinie przy ul. Wyścigowej oraz Hetmańskiej

Numer referencyjny: DZP-OL.2610.505.2022
II.1.2)Główny kod CPV
39710000 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD do nowych kwater internatowych w Lublinie przy ul. Wyścigowej oraz Hetmańskiej. Postępowanie zostało podzielone na dwie części:

Część nr 1 – dostawa i montaż sprzętu AGD do kwater internatowych w Lublinie przy

ul. Wyścigowej

Część nr 2 - dostawa i montaż sprzętu AGD do kwater internatowych w Lublinie przy

ul. Hetmańskiej

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 37 392.80 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż sprzętu AGD do kwater internatowych w Lublinie przy ul. Wyścigowej.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39710000 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu AGD do kwater internatowych w Lublinie przy ul. Wyścigowej. W ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć i zamontować pralki automatyczne, chłodziarko-zamrażarki dwudrzwiowe, kuchenki mikrofalowe, czajniki elektryczne i żelazka o parametrach i w ilości określonej w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zlecenia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż sprzętu AGD do nowych kwater internatowych w Lublinie przy ul. Hetmańskiej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39710000 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu AGD do kwater internatowych w Lublinie przy ul. Hetmańskiej. W ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć i zamontować pralki automatyczne, chłodziarko-zamrażarki dwudrzwiowe, kuchenki mikrofalowe, czajniki elektryczne i żelazka o parametrach i w ilości określonej w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zlecenia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 003-004917
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: DZP-OL.2610.505.2022
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa i montaż sprzętu AGD do kwater internatowych w Lublinie przy ul. Wyścigowej.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/03/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 8
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: WiMaKS Sławomir Skwara
Krajowy numer identyfikacyjny: 7681277544
Adres pocztowy: ul. Wyszyńskiego 2a
Miejscowość: Opoczno
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 26-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 18 696.40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 235.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: DZP-OL.2610.505.2022
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa i montaż sprzętu AGD do nowych kwater internatowych w Lublinie przy ul. Hetmańskiej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/03/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 8
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: WiMaKS Sławomir Skwara
Krajowy numer identyfikacyjny: 7681277544
Adres pocztowy: ul. Wyszyńskiego 2a
Miejscowość: Opoczno
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 26-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 18 696.40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 235.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Terminy składania odwołań są zawarte w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/03/2023