Fournitures - 158386-2023

17/03/2023    S55

Polska-Bydgoszcz: Produkty farmaceutyczne

2023/S 055-158386

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: jurasz
Krajowy numer identyfikacyjny: 001126074
Adres pocztowy: M. Skłodowskiej – Curie 9
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 85-094
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Kula
E-mail: b.kula@jurasza.pl
Tel.: +48 525854304
Faks: +48 525854096
Adresy internetowe:
Główny adres: http://jurasza.umk.pl/zamowienia-publiczne/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawę leku Kymriah (tisagenlecleucel)/ z terapii CAR-T do leczenia w ramach programu lekowego

Numer referencyjny: NLZ.2023.271.09
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Lek Kymriah (tisagenlecleucel)/. Pojawiła się nagła, pilna potrzeba, której nie można było wcześniej przewidzieć, w związku z czym nie ujęta została w planie, tzn. (szczegółowo opisać sytuację): Lek Kymriah – Zakup leku z terapii CAR-T do leczenia w ramach programu lekowego B.65. Jest to lek na ratunek życia dla Pacjenta Kliniki Hematologii i Onkologii dziecięcej. Obecnie dla dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną nie ma alternatywnej terapii dla tego leku. Od 2 lutego „nasza” Klinika Pediatryczna jest drugą jednostką posiadającą certyfikację do stosowania tego leku. TERAPA lekiem Kymriah (tisagenlecleucel) jest dystrybuowana na terytorium Polski wyłącznie przez hurtownię LEK S.A. (dokument dołączony do dokumentacji). Szczegółowe kwestie odnoszące się do realizacji zamówienia zawarte są w załączonych do niniejszego zaproszenia załącznikach (formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 oraz projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 2

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 544 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Lek Kymriah (tisagenlecleucel)/. Pojawiła się nagła, pilna potrzeba, której nie można było wcześniej przewidzieć, w związku z czym nie ujęta została w planie, tzn. (szczegółowo opisać sytuację): Lek Kymriah – Zakup leku z terapii CAR-T do leczenia w ramach programu lekowego B.65. Jest to lek na ratunek życia dla Pacjenta Kliniki Hematologii i Onkologii dziecięcej. Obecnie dla dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną nie ma alternatywnej terapii dla tego leku. Od 2 lutego „nasza” Klinika Pediatryczna jest drugą jednostką posiadającą certyfikację do stosowania tego leku. TERAPA lekiem Kymriah (tisagenlecleucel) jest dystrybuowana na terytorium Polski wyłącznie przez hurtownię LEK S.A. (dokument dołączony do dokumentacji). Szczegółowe kwestie odnoszące się do realizacji zamówienia zawarte są w załączonych do niniejszego zaproszenia załącznikach (formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 oraz projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:

Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp"

• Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie Wyjaśnienie: Pojawiła się nagła, pilna potrzeba, której nie można było wcześniej przewidzieć, w związku z czym nie ujęta została w planie, tzn. (szczegółowo opisać sytuację): Lek Kymriah – Zakup leku z terapii CAR-T do leczenia w ramach programu lekowego B.65. Jest to lek na ratunek życia dla Pacjenta Kliniki Hematologii i Onkologii dziecięcej. Obecnie dla dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną nie ma alternatywnej terapii dla tego leku. Od 2 lutego „nasza” Klinika Pediatryczna jest drugą jednostką posiadającą certyfikację do stosowania tego leku. Kymriah jest lekiem stosowanym w leczeniu następujących rodzajów nowotworu krwi: • ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) z komórek B u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych do 25 roku życia, których nowotwór nie reagował na wcześniejsze leczenie, będących w trakcie drugiego bądź kolejnego nawrotu choroby lub nawrotu choroby po transplantacji komórek macierzystych; • chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) i chłoniaka grudkowego (FL) u osób dorosłych, u których nastąpił nawrót choroby lub którzy nie reagowali na leczenie po dwóch lub większej liczbie wcześniejszych terapii. Kymriah jest rodzajem leku do zaawansowanego leczenia, zwanym produktem terapii genowej. Jest to rodzaj leku, którego działanie polega na dostarczaniu genów do organizmu. TERAPA lekiem Kymriah (tisagenlecleucel) jest dystrybuowana na terytorium Polski wyłącznie przez hurtownię LEK S.A. (dokument dołączony do dokumentacji).

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 046-135815
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Lek Kymriah – Zakup leku z terapii CAR-T do leczenia w ramach programu lekowego B.65

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/03/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Lek S.A.
Adres pocztowy: ul. Podlipie nr 16
Miejscowość: Stryków
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 95-010
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 544 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 544 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone są w dziale IX ustawy Pzp. w art. 513-530 i przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Sądem Zamówień Publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/03/2023