Fournitures - 158387-2023

17/03/2023    S55

Pologne-Lublin: Équipements médicaux

2023/S 055-158387

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Adresse postale: ul. Staszica 16
Ville: Lublin
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 20-081
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Paulina Osetek
Courriel: posetek@spsk1.lublin.pl
Téléphone: +48 815344610
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Adresse du profil d’acheteur: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa kolumny dwustanowiskowej wraz z urządzeniami nr POIS.11.03.00-00-0108/22 w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT-EU

Numéro de référence: EO/TA-2722/XXI/23
II.1.2)Code CPV principal
33100000 Équipements médicaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa kolumny dwustanowiskowej w skład której wchodzą 24 pompy infuzyjne oraz dwa kardiomonitory z możliwością kapnometrii, pulsoksymetrii i pomiaru ciśnienia i temperatury ciała wraz z urządzeniem do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego. w ramach Projektu „Poprawa świadczonych usług medycznych z zakresu chorób układu krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz jednostek pomocniczych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie” nr POIS.11.03.00-00-0108/22 w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”, którego szczegółowy opis zawarto w Załączniku Nr 1a do SWZ - „Formularz oferty – opis przedmiotu zamówienia“.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowi jedno zadanie.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33123210 Système de surveillance cardiaque
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa kolumny dwustanowiskowej w skład której wchodzą 24 pompy infuzyjne oraz dwa kardiomonitory z możliwością kapnometrii, pulsoksymetrii i pomiaru ciśnienia i temperatury ciała wraz z urządzeniem do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego. w ramach Projektu „Poprawa świadczonych usług medycznych z zakresu chorób układu krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz jednostek pomocniczych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie” nr POIS.11.03.00-00-0108/22 w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”, którego szczegółowy opis zawarto w Załączniku Nr 1a do SWZ - „Formularz oferty – opis przedmiotu zamówienia“.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowi jedno zadanie.

3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia posiadał wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania, pozwolenia, atesty, certyfikaty.

4. Oferowane urządzenia mają być nowe, nie używane, nie być przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.

5. Miejscem dostarczenia i montażu przedmiotu zamówienia jest: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, strefa przygotowania pacjenta oznaczona numerem 3a (oznaczenie kolumn Ih 2.1 wg załącznika graficznego stanowiącego Załącznik nr A ,B,C do niniejszej SWZ)

6. W ramach realizacji zamówienia należy rozumieć dostarczenie, wniesienie i montaż sprzętu wraz ze wszystkimi niezbędnymi do jego należytego funkcjonowania elementami wynikającymi z zastosowanego przez Wykonawcę sposobu montażu, usunięcie opakowań, przeszkolenie personelu, uzyskanie odpowiedniej certyfikacji w celu zgodnego z przepisami użytkowania.

a) Zamawiający informuje, że instalacja gazów medycznych, do których mają być przyłączone kolumny objęte niniejszym przedmiotem zamówienia realizuje firma INMED KARCZEWSCY .

b) Gazy medyczne 2xO2, 2xA5, 2xVAC, 2xAGSS są doprowadzone i opisane pod stropem przy miejscu montażu kolumn.

c) Cała kompletna instalacja gazów medycznych łącznie z kolumnami i mostami jest traktowana jako jeden wyrób medyczny. Zgodnie z Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 07 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022r., poz. 974) oraz Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych (Dz.U.UE.L.1993.169.1 ze zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz.U. z 2010 r., nr 215, poz. 1416 tj.)” System rurociągowy do gazów medycznych” jest wyrobem medycznym klasy IIb. Jak każdy wyrób medyczny, aby mógł być wprowadzony do używania, zgodnie art. 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych.

d) Zamawiający wskazuje, że dla potrzeb montażu, z uwagi na prefabrykowaną konstrukcję stropów, zostały przygotowane podkonstrukcje pod montaż urządzeń objętych niniejszym przedmiotem zamówienia. Sposób przygotowania podkonstrukcji patrz Załącznik nr B do niniejszej SWZ.

e) Obwody instalacji elektrycznej i teletechnicznej zostały doprowadzone do miejsca montażu kolumn z zapasem ok. 3m zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik C do niniejszej SWZ.

f) W zakresie dostawcy jest dobranie odpowiedniego systemu montażu z uwzględnieniem informacji zawartych w załącznikach A oraz B oraz C do niniejszej SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: parametry techniczne aparatu / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 3
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

nr POIS.11.03.00-00-0108/22 w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”,

II.2.14)Informations complémentaires

Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść wadium w wysokości: 6.000,00 zł

Do 27.04.2023 r. do godz. 10:15

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

zamawiający nie stawia warunku

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

zamawiający nie stawia warunku

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

zamawiający nie stawia warunku

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

1. Przedmiotem umowy jest dostawa kolumny dwustanowiskowej, w której skład wchodzą 24 pompy infuzyjne oraz dwa kardiomonitory z możliwością kapnometrii, pulsokoksymetrii i pomiaru ciśnienia i temperatury ciała wraz z urządzeniem do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego, w ramach Projektu „Poprawa świadczonych usług medycznych z zakresu chorób układu krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz jednostek pomocniczych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie” nr POIS.11.03.00-00-0108/22 w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020” (zgodnie ze złożoną ofertą).

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) Dostawy, montażu oraz uruchomienia sprzętu/aparatury/urządzenia zg. z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy w terminie maksymalnie do 12 tygodni od daty podpisania umowy

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 27/04/2023
Heure locale: 10:15
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 27/04/2023
Heure locale: 10:30
Lieu:

Dział Zamówień Publicznych

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Komisja Przetargowa

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

• oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SWZ.

• oświadczenie, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 - Załącznik nr 2a do SWZ.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 3 do SWZ,

b) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

d) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p.

w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5 , 7 p.z.p.

e) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

X. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

• oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes UZP
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: sekretariat@uzp.gov.pl
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
14/03/2023