Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 158515-2023

17/03/2023    S55

Polen-Warschau: Mikroskope

2023/S 055-158515

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Nationale Identifikationsnummer: 000289093
Postanschrift: ul. Marymoncka 99/103
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 01-813
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Pawlikowska
E-Mail: katarzyna.pawlikowska@cmkp.edu.pl
Telefon: +48 225693877
Fax: +48 225693712
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.cmkp.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://cmkp.eb2b.com.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/387641
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/387641
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://cmkp.eb2b.com.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa mikroskopu operacyjnego do mikrochirurgii rekonstrukcyjnej (CP-24-376/2023)

Referenznummer der Bekanntmachung: CP-24-376/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38510000 Mikroskope
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

5.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mikroskopu operacyjnego do mikrochirurgii rekonstrukcyjnej w szczególności do super mikrochirurgii rekonstrukcyjnej, to jest do operacji plastycznych i rekonstrukcyjnych na tkankach o średnicy poniżej 1 mm, wraz z zestawem instrumentów do super mikrochirurgii.

5.2. Szczegółowy informacje znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia.

5.3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń znajdujących się w Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 231, w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego CMKP.

5.4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy.

5.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 660 400.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP zlokalizowana w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 231, w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego CMKP.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

5.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mikroskopu operacyjnego do mikrochirurgii rekonstrukcyjnej w szczególności do super mikrochirurgii rekonstrukcyjnej, to jest do operacji plastycznych i rekonstrukcyjnych na tkankach o średnicy poniżej 1 mm, wraz z zestawem instrumentów do super mikrochirurgii.

5.2. Szczegółowy informacje znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia.

5.3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń znajdujących się w Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 231, w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego CMKP.

5.4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy.

5.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy.

5.6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów – należy przyjąć, że zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy PZP wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, są uzasadnione specyfiką zamówienia, ze względu na brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia w sposób wskazany w zdaniu poprzednim w opisie przedmiotu zamówienia każdorazowo wskazano kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

5.7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyte zostały odwołania do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, co oznacza że należy przyjąć, iż odniesieniom takim każdorazowo towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

5.8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W celu wykazania spełnienia tych wymagań wykonawca w szczególności może przedstawić specyfikację producenta potwierdzającą parametry oferowanego produktu w języku polskim lub angielskim – dopuszcza się wydruki ze stron internetowych producenta.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia, które, z uwagi na ograniczoną liczbę znaków możliwą do wpisania w Ogłoszeniu, nie zostały w nim zawarte, znajdują się w SWZ obowiązującej w niniejszym postępowaniu, dostępnej na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt I.3) ogłoszenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 45
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 660 400.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 80
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Okres obowiązywania zamówienia określony w pkt II.2.7 powinien brzmieć:

1. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w okresie 80 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wyrażony jest w dniach kalendarzowych.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP;

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.);

3) nie podlegają zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014.

2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określonych w art. 109 ust. 1 ustawy PZP.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy PZP.

4. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać brak podstaw wykluczenia.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego – za pośrednictwem Platformy zakupowej z wykorzystaniem zakładki „Pytania/Informacje” – podmiotowe środki dowodowe wskazane w SWZ i ogłoszeniu aktualne na dzień złożenia, sporządzone i przekazane na zasadach określonych w SWZ.

6. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia określonych w SWZ i ogłoszeniu:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego – sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem – w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;

2) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP – w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dot. zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 15.2 ppkt 1) SWZ (pkt 6 ppkt 1 powyżej), składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie o którym mowa w pkt 15.2 ppkt 1) SWZ (pkt 6 ppkt 1 powyżej), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

8. Pozostałe informacje zostały zamieszczono w sekcji III pkt 1.2) Ogłoszenia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ciąg dalszy informacji zamieszczonych w sekcji III pkt 1.1) Ogłoszenia:

8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 15.3 SWZ (w sekcji III pkt 1.1) pkt 7 Ogłoszenia), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy – wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym dla zastępowanego dokumentu.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ udostępnionej na platformie zakupowej wskazanej w pkt I.3) ogłoszenia o zamówieniu.

2. Zmiana Umowy jest dopuszczalna jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 455 ustawy PZP lub w § 9 ust. 2 i 3 projektu umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/04/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/04/2023
Ortszeit: 13:00
Ort:

Siedziba Zamawiającego, adres: ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa – pokój nr 21 (Dział Zamówień Publicznych), poprzez odszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Platformy zakupowej.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert odbędzie się poprzez odszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Platformy zakupowej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na dzień składania ofert – za pośrednictwem Platformy zakupowej z wykorzystaniem zakładki „Złóż ofertę” – dokumenty i oświadczenia wskazane w SWZ, sporządzone i przekazane na zasadach określonych w SWZ:

1. Oferta:

1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;

2) specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia sporządzona z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ – stanowiąca treść oferty oraz podstawę do dokonania oceny oferty w ramach kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, aktualne na dzień składania ofert, potwierdzające odpowiednio że wykonawca lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP – złożone na formularzu JEDZ sporządzonym z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do SWZ;

2) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz nie podlega zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 – złożone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ.

3. Potwierdzenie umocowania do reprezentowania odpowiednio wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w szczególności NIP lub inny Krajowy Numer Identyfikacyjny);

2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania – chyba że umocowanie do reprezentowania wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 1 powyżej.

II. Informacje dodatkowe

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4.Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy PZP, co oznacza że najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 873 232,00 złotych brutto.

6. RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącymi załącznik nr 5A i załącznik nr 5B do SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 powyżej wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy PZP, w tym wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, zwięzłe przedstawienie zarzutów; żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, a także wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023