Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 158628-2023

17/03/2023    S55

Polen-Warschau: Forschungsdienste

2023/S 055-158628

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Nationale Identifikationsnummer: REGON 141007145
Postanschrift: Plac Europejski 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-844
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anita Bieniakońska Izabella Meszka
E-Mail: zampub@cupt.gov.pl
Telefon: +48 222620500
Fax: +48 222620501
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.cupt.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa Jednostka Budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Wdrażanie programów i projektów rozwoju infrastruktury transportowej

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

WYKONANIE EWALUACJI EX–POST „WPŁYW DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH V OSI PRIORYTETOWEJ (V OP) .. (POIiŚ) 2014-2020 NA REDUKCJĘ BARIER ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO I KONKURENCYJNOŚĆ KOLEI”

Referenznummer der Bekanntmachung: 29.2022.ZAM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
73110000 Forschungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie ewaluacji ex–post „Wpływ działań podejmowanych w ramach V osi priorytetowej (V OP) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 na redukcję barier rozwoju transportu intermodalnego i konkurencyjność kolei” dla CUPT.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 158 500.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79419000 Beratung in Sachen Evaluierung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie ewaluacji ex–post „Wpływ działań podejmowanych w ramach V osi priorytetowej (V OP) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 na redukcję barier rozwoju transportu intermodalnego i konkurencyjność kolei” dla CUPT. Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) opisany został w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Koncepcja realizacji badania / Gewichtung: 60
Qualitätskriterium - Name: Wykorzystanie papieru wyprodukowanego co najmniej w 85% z włókien recyklingowych, pochodzący ze zrównoważonej gospodarki leśnej, certyfikowanego oznakowaniem "FSC Recycled" lub równoważnym / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 35
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków UE, Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji Przedmiotu zamówienia w terminie do 180 dni od dnia zawarcia Umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 245-707115
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

WYKONANIE EWALUACJI EX–POST „WPŁYW DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH V OSI PRIORYTETOWEJ (V OP) .. (POIiŚ) 2014-2020 NA REDUKCJĘ BARIER ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO I KONKURENCYJNOŚĆ KOLEI”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/03/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: WOLAŃSKI SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nationale Identifikationsnummer: 5252701242
Postanschrift: Stawki 8 lokal 7
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-193
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 178 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 158 500.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

XIX. KLAUZULE SPOŁECZNE/ASPEKTY GOSPODARCZE/SPOŁECZNE/ŚRODOWISKOWE 1. Zamawiający stosuje klauzule - ASPEKTY SPOŁECZNE – poprzez określenie wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art. 95 ust. 1 Pzp. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia określony został w PPU stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 2. Zamawiający stosuje ASPEKTY ŚRODOWISKOWE, poprzez ich określenie w kryteriach oceny ofert, o których mowa w art. 242 ust. 2 Pzp, wskazanych w Rozdziale XVI ust. 3 pkt 3.3) SWZ. 3. Zamawiający stosuje KLAUZULE SPOŁECZNE (art. 100 ust. 1 Pzp) – poprzez wymaganie, aby wszystkie raporty z badania (metodologiczny i końcowy) zostały przygotowane zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020, w szczególności każdy z nich, także w wersji elektronicznej, musi być dostępny dla osób z niepełnosprawnościami i spełniać wymagania WCAG 2.1.3. Oferta Wykonawcy musi zawierać: 1) Formularz ofertowy – podpisany zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 5 poniżej i wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ; 2) Oświadczenie JEDZ, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.1) SWZ, podpisany zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 5 poniżej i wypełniony zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku nr 3 do SWZ; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) - o ile ofertę składa pełnomocnik, w formie zgodnej z zasadami, o których mowa w ust. 5-9 poniżej; 4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.1.2) SWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby, podpisane zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 5-9 poniżej; 5) Uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w Ofercie stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – podpisane zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 5-9 poniżej – o ile dotyczy; 6) Dokument „Koncepcja realizacji badania” - zawierający szczegółowy opis wszystkich elementów podlegających ocenie wg przyjętego kryterium, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 3 pkt 3.2) SWZ. Koncepcja realizacji badania musi być ściśle związana z przedmiotem niniejszego zamówienia, opisanego w OPZ. Zamawiający wymaga, aby przygotowany przez Wykonawcę dokument „Koncepcja realizacji badania” umożliwiał identyfikację poszczególnych elementów podlegających ocenie wg przyjętego kryterium, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 3 pkt 3.2) SWZ. UWAGA: Brak dokumentu opisanego w ust. 3 pkt 6) powyżej lub nie zawarcie któregokolwiek z elementów oceny ofert wskazanych w Rozdziale XVI w zakresie przedmiotowego dokumentu lub brak spójności z przedmiotem zamówienia - spowoduje odrzucenie oferty, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023