Services - 158754-2023

17/03/2023    S55

Roumanie-Otopeni: Services d'élimination de déchets solides urbains

2023/S 055-158754

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU GESTIONAREA INTEGRATA A DESEURILOR ILFOV
Numéro national d'identification: 40268976
Adresse postale: Strada: Calea Bucurestilor, nr. 222C
Ville: Otopeni
Code NUTS: RO322 Ilfov
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: GARGARITA ELIZA MIHAELA
Courriel: contact@adigidi.ro
Téléphone: +40 755134078
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.adigidi.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100163684
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: ASOCIATIE
I.5)Activité principale
Autre activité: servicii de utilitati publice

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Servicii de delegare a gestiunii activitatii de eliminare, prin depozitare, a deseurilor provenite de pe raza UAT membre ale ADIGIDI

Numéro de référence: 1
II.1.2)Code CPV principal
90513200 Services d'élimination de déchets solides urbains
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Procedura de achiziție organizată de Autoritatea Contractantă are ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică intitulat “Contract de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza UAT membre ale ADIGIDI” .

Viitorul contract de delegare a gestiunii unei activității componente ale serviciului de salubrizare, respectiv eliminarea, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza UAT membre ADIGIDI, se supune modalității gestiunii delegate. Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care asociația de dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrativ- teritoriale membre, atribuie unui operator o parte din competențele și responsabilitățile privind prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit contract de delegare a gestiunii.

Contractul de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza UAT membre ale ADIGIDI se va derula pe o perioada de 5 ani. Operatorul serviciului de salubrizare va asigura serviciile detaliate în Caietul de sarcini, inclus în documentația de atribuire.

În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puţin 20 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar si complet tuturor acestor solicitări de clarificare în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 68 992 825.33 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
90513100 Services d'élimination des ordures ménagères
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO322 Ilfov
Lieu principal d'exécution:

Judetul Ilfov

II.2.4)Description des prestations:

Activitatea de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deşeuri nepericuloase este una dintre activitățile componente ale serviciului de salubrizare conform prevederilor art. 2, alin. (3), lit. i) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar prestarea activității de depozitare, activitate componentă a serviciului de salubrizare, nu se poate realiza decât în baza unui contract de delegare a gestiunii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit prevederilor art. 5, alin. 1), lit. (f) din Statutul ADIGIDI, unul din obiectivele Asociației se referă la încheierea contractului/contractelor de delegare cu operatorii, ”în numele şi pe seama unităților administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (în funcție de specificul activităților care compun Serviciul, delegatar pot fi toți membrii Asociației pentru toate activitățile sau numai o parte din aceștia pentru anumite activități).”

Totodată, Județul Ilfov – Consiliul Județean, pregătește, în prezent, proiectul SMID Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale, cu scopul îndeplinirii obiectivelor și țintelor județene privind gestionarea categoriilor de deșeuri care fac obiectul planificării în cadrul Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor. Prin implementarea proiectului, deșeurile municipale vor fi colectate separat și transportate în conformitate cu prevederile PJGD Ilfov, iar biodeșeurile vor fi colectate individual și compostate în unități de compostare individuală; colectarea și compostarea individuală a biodeșeurilor vor reprezenta o fază pilot pentru calibrarea sistemului de colectare separată pentru cea de-a doua etapă de implementare a SMID Ilfov, când deșeurile colectate separat și deșeurile reziduale vor fi tratate în instalații autorizate. A doua componentă a proiectului SMID are ca obiectiv extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor (ținând cont de rezultatele colectării și compostării individuale implementate în prima etapă), precum și tratarea integrată a deșeurilor colectate separat și a deșeurilor reziduale în cadrul ”Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) București-Ilfov”, pentru care este prevăzută darea în operare din anul 2027. În conformitate cu prevederile art. 2, alin. (8) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înainte de atribuirea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale, unităţile administrativ-teritoriale sunt obligate să atribuie, individual sau în asociere, activităţile de transfer, sortare, tratare anaerobă/aerobă şi/sau de eliminare, prin depozitare.

Astfel, în baza prevederilor legislative din sectorul deșeuri, a obiectivelor ADIGIDI, precum și a calității asociației de beneficiar al proiectului SMID Ilfov, ADIGIDI trebuie să asigure organizarea procedurii de achiziție în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza UAT membre ale ADIGIDI, în numele și pe seama membrilor săi.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Experiența profesională specifică a managerului de contract / Pondération: 12
Prix - Pondération: 88
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 60
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Cerința nr.1 – Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016

Ofertanții în nume propriu sau în asociere, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa și prezenta DUAE - "Motive de excludere" - Secțiunea A "Motive referitoare la condamnările penale", Secțiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale", Secțiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". Înainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Autorității Contractante, următoarele documente edificatoare care probează/ confirmă neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, atât pentru Ofertantul unic/Ofertantul asociat, cât și pentru subcontractanți/terți susținători declarați în ofertă:

-Cazierul judiciar al operatorului economic

-Cazierul judiciar al persoanelor fizice/juridice împuternicite menționate în certificatul constatator emis de ONRC și pentru asociați/acționari pentru cei care figurează printre persoanele fizice/juridice împuternicite.

Notă: se vor prezența caziere judiciare pentru acționar sau asociat semnificativ respectiv orice persoană care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

Persoanele juridice române vor prezenta certificat de atestare fiscală cu situația obligațiilor de plată către bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, precum și certificat de atestare fiscală privind situația obligațiilor de plată către bugetul local, din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora; Certificatele se vor prezenta pentru sediul principal iar pentru sediile secundare/punctele de lucru operatorul economic va prezenta o declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul consolidat datorate, conform prevederilor alin.3, art.165 din Legea 98/2016, modificată și completată prin OG 3/2021.

Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare, valabile la data prezentării (certificate de atestare fiscală, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autoritățile competente ale țării de origine, prin care sa dovedească faptul că și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor la bugetul de stat și local, în conformitate cu legislația țării de rezidență a operatorului economic sau a țării în care acesta este stabilit.

Cerința 2: Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016

Ofertanții în nume propriu sau în asociere, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile de conflict de interese prevăzute la art. 59 și 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Secțiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". Alături de DUAE, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Terțul susținător va prezenta Formularul nr. 7 - Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 alin (1) din Legea 98/2016.

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul Autorității Contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Vigheciu Adrian Nicolae - Director Executiv, Tănase Silvestru - Director Executiv Adjunct.

Cerința nr. 1 – Documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic

Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE - "Criterii de selecție" - Secțiunea A. Capacitatea de a corespunde cerințelor.

Înainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Autorității Contractante, următoarele documente de confirmare în vederea probării celor asumate prin DUAE:

a)Operatori economici români - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte cel puțin informațiile legate de reprezentanții legali și domeniul/domeniile de activitate. În cazul unei oferte în asociere, autorizarea activităților se va demonstra pentru fiecare asociat în raport cu implicarea în contractul pentru care se depune oferta.

b)Operatori economici nerezidenți (străini) - documente echivalente, care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara de rezidență, din care să rezulte că domeniul de activitate al operatorului economic corespunde obiectului contractului supus procedurii;

- Certificat de Rezidență Fiscală (evitarea dublei impuneri) sau o declarație, valabile pentru anul calendaristic în curs.

NOTE:1)Informațiile din certificatele constatatoare trebuie să fie reale/actuale la data prezentării acestora, în urma solicitării Autorității Contractante;

2)Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (respectiv documentul echivalent prezentat de operatorul economic nerezident) pentru partea din contract pe care o realizează operatorul economic.

Cerința nr. 2 – Autorizații speciale

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa detină Autorizatia integrată de mediu pentru functionarea gropii de gunoi unde urmeaza a se depozita deșeurile si trebuie să o mențina valabilă pe toată perioada de desfașurare a serviciilor conform O.U.G. nr. 92 din 19 august 2021.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE - "Criterii de selecție" - Secțiunea A. Capacitatea de a corespunde cerințelor.

Înainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Autorității Contractante, Autorizatia de mediu, document de confirmare în vederea probării celor asumate prin DUAE.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri globală a ofertantului din ultimii trei ani ( 2020, 2021 si 2022) să fie cel puțin egală cu valoarea estimata a contractului de achizitie publica de 68.992.825,33 lei.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Pentru ofertanții rezidenți și nerezidenți: (în cazul în care publicarea acestor bilanțuri este prevăzută de legislația țării în care este stabilit ofertantul nerezident) bilanțurile contabile pe anii 2020, 2021, 2022 / extrase de bilanț / raport de audit / raport al cenzorilor, după caz, sau orice alte documente echivalente.Din aceste documente trebuie să rezulte mărimea cifrei de afaceri anuale medii.În cazul asocierii mai multor ofertanți, cerința privind capacitatea financiară a ofertantului poate să fie îndeplinita prin cumul, de grupul de asociați.În conformitate cu prevederile art.182 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 și prevederile art. 48 alin (1) din H.G. nr. 395/2016 capacitatea economică şi financiară a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea contractului și de o altă persoană (terț/terți susținători). În cazul în care ofertantul își demonstrează situația economică și financiară invocând și susținerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului resursele financiare invocate. Potrivit art. 183 din Legea nr. 98/2016, persoana care asigură susținerea financiară nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si art.167 din Legea nr. 98/2016.Angajamentul ferm trebuie să reprezinte un instrument juridic care să asigure dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susținătoare, potrivit art. 182 alin. (3) din Legea 98/2016 si art. 48 din H.G. 395/2016 .Angajamentul privind susţinerea financiară a cifrei de afaceri, se prezintă odată cu DUAE. Nota 1: Pentru operatorii economici care nu au avut activitate în unul sau mai mulţi din anii solicitați: 2020, 2021 sau 2022, cifra de afaceri se va lua în considerare în mod corespunzător.Nota 2: În cazul unei asocieri, această cerinţă se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Pentru transformarea din Euro în Ron (în cazul contractelor prezentate în altă monedă decât lei) se va utiliza cursul mediu pentru fiecare an în parte, publicat de BNR.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatCerința nr. 1 – Experiență similarăPrin „servicii similare” se înțelege servicii care sa fi presupus realizarea cel puţin a următoarelor tipuri de activităţi/componente principale: eliminarea, prin depozitare, a deșeurilor (administrare a depozitelor dedeșeuri municipale pentru eliminarea prin depozitare a deșeu rilor).Cerința nr. 2 – Informaţii privind asociații În cazul depunerii unei oferte de către un grup de operatori economici, se vor furniza informații privind asocierea.

Proportia de subcontractareÎn cazul în care o parte din contract va fi subcontractată, Ofertantul va furniza informații privind partea/părțile din contract care urmează să fie îndeplinite de subcontractanți, denumirea și specializarea subcontractanților.Subcontractanții nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute de art. 59-60, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.Resursele materiale și umane ale subcontractanților declarați se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.În conformitate cu prevederile art. 174 alin.(l) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractantă solicită Ofertantului să transmită informații și documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși, cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează să le îndeplinească efectiv.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCertificate emise de organisme independente cu privire la standard de asigurare a calității. va prezenta un certificat emis de un organism independent care atestă că acesta are implementat, conform ISO 9001,Ofertantul va demonstra implementarea unui sistem de management al calității conform SR EN ISO 9001 pentru activitatea principală a contractului, sau ECHIVALENT sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității pentru cazurile în care operatorul nu a avut acces la un certificate de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit.

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuCertificate emise de organisme independente cu privire la standard de mediu.Ofertantul va demonstra implementarea unui sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001 pentru activitatea principală a contractului sau ECHIVALENT sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului, pentru cazurile în care operatorul nu a avut acces la un certificate de management de mediu astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

1 – Experiență similarăOfertantul va face dovada ca în ultimii trei ani raportați la termenul limită de depunere a ofertelor a prestat servicii similare în valoare cumulată de minim 68.992.825,33 lei fara T.V.A. la nivelul unuia sau mai multor contracte.În situația în care se decalează termenul limita de depunere al ofertelor, perioada aferentă experienței similare (ultimii 3 ani împliniți la data termenului limită pentru depunerea ofertelor) se va extinde în mod corespunzător cu perioada de decalare.Ofertantul/terțul susținător va prezenta, ca dovadă preliminară DUAE completat cu informații relevante care să demonstreze realizarea plafoanelor valorice/cantitative, respectiv:- numărul, data și denumirea contractului invocat drept experiență similară;- beneficiarul acestuia și datele sale de contact;- data și numărul documentului de recepție;- activitățile pentru care a fost responsabil și ponderea acestora, dacă este cazul;- valoarea acestora fără T.V.A.Documentele justificative care probează îndeplinirea experienței similare asumate prin completarea DUAE ce urmează a fi prezentate, se vor solicita de către autoritatea contractantă, ofertantului clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire. Se va susține îndeplinirea cerințelor prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiar ori de către clientul privat beneficiar, respectiv procese verbale de recepție/părţi relevante ale contractului de servicii din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinţei privind experienta similară.În cazul în care ofertantul își demonstrează experiența similară invocând susținerea de către o alta persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea prin prezentarea unui angajament ferm, al persoanei respective. Persoana care asigură îndeplinirea cerinței nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.Angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) se prezintă odată cu DUAE.Pentru transformarea din Euro în Ron (în cazul contractelor prezentate în altă monedă decât lei) se va utiliza cursul mediu pentru fiecare an în parte, publicat de BNR.2 – Informaţii privind asociații În cazul în care Ofertantul este o asociere de operatori economici, se va completa DUAE pentru fiecare membru al asocierii și se va prezenta Acordul de asociere (model - Formular nr. 4).

Ofertantul va include în DUAE informațiile cu privire la subcontractanții propuși.Subcontractanții vor completa DUAE, în conformitate cu ceea ce implică participarea lor la îndeplinirea contractului, conform art. 193, alin 3 din Legea 98/2016.Subcontractantul nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute de art. 60, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.Subcontractanții pe a căror capacități se bazează) ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art. 60, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează Ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Odată cu depunerea DUAE, ofertanții vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare. (Formular nr. 5).Documentele justificative care probează cele asumate în acord vor fi solicitate de Autoritatea Contractantă doar Ofertantului situat pe primul loc în clasamentul realizat după evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire.

Ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE.Înainte de atribuire contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin D.U.A.E. și prin documentația de atribuire. Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar după aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta certificat/e emis/e de organisme independente care atestă respectarea standardelor de asigurare a calităţii, respectiv SR EN ISO 9001 sau ECHIVALENT.

Ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE.Înainte de atribuire contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin D.U.A.E. și prin documentația de atribuire. Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar după aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta certificat/e emis/e de organisme independente care atestă respectarea standardelor de mediu, respectiv SR EN ISO 14001 sau ECHIVALENT.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 19/04/2023
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 19/10/2023
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 19/04/2023
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Membrii comisiei de evaluare

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea sau echivalent.

Modalitatea de departajare a ofertelor egale, situate pe primul loc cu același punctaj

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorul de evaluare preț. În cazul în care egalitatea se menține, A.C. are dreptul să solicite noi propuneri financiare, iar oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

În eventualitatea în care nici prin aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, entitatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri (reofertare de preț). Ulterior, în cazul în care vor continua să subziste situații de natura celor anterior menționate se va reaplica sistemul explicitat în cadrul prezentei note asigurându-se parcurgerea tuturor pașilor stabiliți, până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
13/03/2023