Fournitures - 158857-2023

17/03/2023    S55

België-Gent: Groenten, fruit en aanverwante producten

2023/S 055-158857

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Gent
Nationaal identificatienummer: 207.451.227
Postadres: Botermarkt 1
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Daisy Schellinck
E-mail: daisy.schellinck@stad.gent
Telefoon: +32 92665537
Fax: +32 92667379
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gent.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor het leveren van seizoensgebonden groenten en fruit

Referentienummer: SLS/2022/026 - ID5309
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15300000 Groenten, fruit en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst voor het leveren van seizoensgebonden groenten en fruit

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid - voedselstrategie / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 248-720335
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SLS/2022/026 - ID5309
Benaming:

Raamovereenkomst voor het leveren van seizoensgebonden groenten en fruit

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/03/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vawi nv
Postadres: Kielsbroek 29
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 2020
Land: België
E-mail: nico.walschap@vawi.be
Telefoon: +32 32591177
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De prijs per artikel is de door de leverancier gehanteerde verkoopprijs van groenten en fruit volgens de dag- en veilingsprijzen op 19 januari 2023 (meer info zie bestek).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad Van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2023