Services - 158859-2023

17/03/2023    S55

Polska-Nawojowa: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

2023/S 055-158859

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NAWOJOWEJ
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 365987383
Adres pocztowy: ul. Podkamienne 8
Miejscowość: Nawojowa
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-335
Państwo: Polska
E-mail: kierownik@pcuw.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pcuw.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zadań zleconych administracji rządowej. Neonatolog, WWR, VOJTY, Neurofeedback i inne.

Numer referencyjny: PCUW 261.2.2023
II.1.2)Główny kod CPV
85121270 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zadań zleconych administracji rządowej

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 306 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lekarz neonatolog

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
85140000 Różne usługi w dziedzinie zdrowia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Nowosądecki

II.2.4)Opis zamówienia:

Lekarz neonatolog - profilaktyka, diagnozowanie i leczeniem schorzeń u noworodków u których istnieje podejrzenie nieprawidłowego rozwoju. (200 godzin)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wartości umowy w granicach +/- 30 % (prawo opcji). Z tego względu Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w określonej powyżej granicy. Wykonawcy nie przysługuje również roszczenie wykonania zwiększonej wartości Zamówienia o 30 %. Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia na poziomie 70% wartości umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pozostałe informacje zostały zawarte w dokumentach postępowania

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Terapia Metodą Vojty

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
85121270 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Nowosądecki

II.2.4)Opis zamówienia:

terapia dzieci mająca na celu uzyskanie przez ośrodkowy układ nerwowy dostępu do poszczególnych częściowych wzorców motorycznych, niezbędnych do wykonania określonego ruchu. (1500 godzin)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wartości umowy w granicach +/- 30 % (prawo opcji). Z tego względu Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w określonej powyżej granicy. Wykonawcy nie przysługuje również roszczenie wykonania zwiększonej wartości Zamówienia o 30 %. Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia na poziomie 70% wartości umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pozostałe informacje zostały zawarte w dokumentach postępowania

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Terapia Metodą VOJTY

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
85121270 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Nowosądecki

II.2.4)Opis zamówienia:

terapia dzieci mająca na celu uzyskanie przez ośrodkowy układ nerwowy dostępu do poszczególnych częściowych wzorców motorycznych, niezbędnych do wykonania określonego ruchu. (1500 godzin)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wartości umowy w granicach +/- 30 % (prawo opcji). Z tego względu Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w określonej powyżej granicy. Wykonawcy nie przysługuje również roszczenie wykonania zwiększonej wartości Zamówienia o 30 %. Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia na poziomie 70% wartości umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pozostałe informacje zostały zawarte w dokumentach postępowania

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Terapia Metodą Neurofeedback

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
85121270 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Nowosądecki

II.2.4)Opis zamówienia:

Terapia Metodą Neurofeedback - trening poprawiający efektywność pracy mózgu, wzmacniający kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie. Neuronauka – terapia dzieci mająca na celu poprawę umiejętności kodowania, konsolidowania oraz aktywowania informacji, przekładająca się na poprawę percepcji oraz koncentracji. Terapia dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej – przy wykorzystaniu TI Terapia dzieci Metodą VR 3D - terapia dzieci przy wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości do leczenia zaburzeń ruchowych i poznawczych polegająca na poprawie neuroplastyczności mózgu czyli zdolności komórek nerwowych do zmiany połączeń i zachowania w odpowiedzi na nowe informacje. (900 godzin)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wartości umowy w granicach +/- 30 % (prawo opcji). Z tego względu Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w określonej powyżej granicy. Wykonawcy nie przysługuje również roszczenie wykonania zwiększonej wartości Zamówienia o 30 %. Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia na poziomie 70% wartości umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pozostałe informacje zostały zawarte w dokumentach postępowania

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę ograniczoną
Wyjaśnienie:

Postępowanie o zamówienie publiczne dla ww. postępowań prowadzone jest w trybiez wolnej ręki na podstawie art. 214 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą pzp. W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 albo nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zadań zleconych administracji rządowej. Neonatolog, WWR, VOJTY, Neurofeedback i inne.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/03/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Joanna Kasprzycka 33-300
Krajowy numer identyfikacyjny: 7342874556
Adres pocztowy: Ul. Wincentego Pola 70
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 18 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zadań zleconych administracji rządowej. Neonatolog, WWR, VOJTY, Neurofeedback i inne.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/03/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”
Krajowy numer identyfikacyjny: 7340024150
Adres pocztowy: ul. Freislera 10
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 72 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zadań zleconych administracji rządowej. Neonatolog, WWR, VOJTY, Neurofeedback i inne.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/03/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: FIZJOTERAPIA MARCIN FRĄCZEK
Krajowy numer identyfikacyjny: 7343203433
Adres pocztowy: UL. KOŚCIUSZKI 1A
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 145 800.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zadań zleconych administracji rządowej. Neonatolog, WWR, VOJTY, Neurofeedback i inne.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/03/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ALMMed – Terapia Centrum Neurofeedbacku, Neurodydaktyki, Diagnozy, Terapii Dzieci i Młodzieży
Krajowy numer identyfikacyjny: 7341184499
Adres pocztowy: ul. Śniadeckich 14
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 81 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/03/2023