Services - 158859-2023

17/03/2023    S55

Pologne-Nawojowa: Services prestés par les psychiatres ou les psychologues

2023/S 055-158859

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NAWOJOWEJ
Numéro national d'identification: REGON 365987383
Adresse postale: ul. Podkamienne 8
Ville: Nawojowa
Code NUTS: PL218 Nowosądecki
Code postal: 33-335
Pays: Pologne
Courriel: kierownik@pcuw.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pcuw.pl
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zadań zleconych administracji rządowej. Neonatolog, WWR, VOJTY, Neurofeedback i inne.

Numéro de référence: PCUW 261.2.2023
II.1.2)Code CPV principal
85121270 Services prestés par les psychiatres ou les psychologues
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 306 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lekarz neonatolog

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85140000 Services de santé divers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL218 Nowosądecki
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Terapia Metodą Vojty

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85121270 Services prestés par les psychiatres ou les psychologues
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL218 Nowosądecki
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Terapia Metodą VOJTY

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85121270 Services prestés par les psychiatres ou les psychologues
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL218 Nowosądecki
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Terapia Metodą Neurofeedback

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85121270 Services prestés par les psychiatres ou les psychologues
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL218 Nowosądecki

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Intitulé:

Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zadań zleconych administracji rządowej. Neonatolog, WWR, VOJTY, Neurofeedback i inne.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
01/03/2023
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Joanna Kasprzycka 33-300
Numéro national d'identification: 7342874556
Adresse postale: Ul. Wincentego Pola 70
Ville: Nowy Sącz
Code NUTS: PL218 Nowosądecki
Code postal: 33-300
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 18 000.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Intitulé:

Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zadań zleconych administracji rządowej. Neonatolog, WWR, VOJTY, Neurofeedback i inne.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
01/03/2023
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”
Numéro national d'identification: 7340024150
Adresse postale: ul. Freislera 10
Ville: Nowy Sącz
Code NUTS: PL218 Nowosądecki
Code postal: 33-300
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 72 000.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3
Intitulé:

Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zadań zleconych administracji rządowej. Neonatolog, WWR, VOJTY, Neurofeedback i inne.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
01/03/2023
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: FIZJOTERAPIA MARCIN FRĄCZEK
Numéro national d'identification: 7343203433
Adresse postale: UL. KOŚCIUSZKI 1A
Ville: Nowy Sącz
Code NUTS: PL218 Nowosądecki
Code postal: 33-300
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 145 800.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4
Intitulé:

Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zadań zleconych administracji rządowej. Neonatolog, WWR, VOJTY, Neurofeedback i inne.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
01/03/2023
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ALMMed – Terapia Centrum Neurofeedbacku, Neurodydaktyki, Diagnozy, Terapii Dzieci i Młodzieży
Numéro national d'identification: 7341184499
Adresse postale: ul. Śniadeckich 14
Ville: Nowy Sącz
Code NUTS: PL218 Nowosądecki
Code postal: 33-300
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 81 000.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
12/03/2023