Fournitures - 158897-2023

17/03/2023    S55

Roumanie-Iași: Antihypertenseurs

2023/S 055-158897

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Numéro national d'identification: 4541092
Adresse postale: Strada: Halipa Pantelimon, nr. 14
Ville: Iasi
Code NUTS: RO213 Iaşi
Code postal: 700614
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: achizitii recuperare
Courriel: achizitii@scr.ro
Téléphone: +40 332410774
Fax: +40 0332410774
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.scr.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

MEDICAMENTE DIN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE SI SEPSIS SEVER – SUBPROGRAMUL SCLEROZA SISTEMICA SI ULCERE DIGITALE EVOLUTIVE

Numéro de référence: 4541092022-3
II.1.2)Code CPV principal
33622200 Antihypertenseurs
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

achizitionarea medicamentului - DCI- BOSENTANUM in vederea asigurarii tratamentului pacientilor diagnosticati cu scleroza sistemica PROGRAMUL NATIONAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE SI SEPSIS SEVER – SUBPROGRAMUL SCLEROZA SISTEMICA SI ULCERE DIGITALE EVOLUTIVE conform cerintelor din caietul de sarcini atasat;

Termenul de solicitare clarificari: in a 18 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor iar termenul de raspuns la solicitarile de clarificari ale operatorilor economici :in a 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor

Pe perioada derularii acordului cadru, preturile se ajusteaza in functie de preturile de decontare din Normele Tehnice in vigoare pentru Programele Nationale de Sanatate, conform formulei de mai jos:

P nou=P vechi(adjudecat in urma licitatiei)xP nou din norme/P vechi din norme(momentul deschiderii ofertelor), unde: P= pret.

Se accepta actualizarea pretului in functie de modificarile facute prin acte administrative emise de MS (ordine de pret). Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul sa nu incheie contracte subsecvente pentru unul sau mai multe produse, in cazul in care acestea nu vor fi necesare sau resursele financiare nu o vor permite.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 883 280.00 RON
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO213 Iaşi
Lieu principal d'exécution:

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

II.2.4)Description des prestations:

forma farmaceutica concentrație/UT DCI UM Cantitate min AC Cantitate maxima AC Cantitate min CS Cantitate maxima CS Valoare minima CS fara TVA - Valoare maxima CS fara TVA -

comprimate filmate 125 mg bosentanum comprimate 67160 76000 16790 18980 427,524.37 483,288.42

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: TERMENUL DE LIVRARE / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 197-558409
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 344
Intitulé:

Contract

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/02/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA
Numéro national d'identification: RO 8955860
Adresse postale: Strada Săndulescu C. Amilcar, Nr. 7
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 060859
Pays: Roumanie
Courriel: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro
Téléphone: +40 0214077711
Fax: +40 0214077712
Adresse internet: www.farmexpert.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 883 280.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 65 220.96 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 38
Intitulé:

ACORD CADRU

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/01/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA
Numéro national d'identification: RO 8955860
Adresse postale: Strada Săndulescu C. Amilcar, Nr. 7
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 060859
Pays: Roumanie
Courriel: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro
Téléphone: +40 0214077711
Fax: +40 0214077712
Adresse internet: www.farmexpert.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 935 190.71 RON
Valeur totale du marché/du lot: 1 883 280.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Modalitatea de departajare a ofertelor cu pret egal „În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică”.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
14/03/2023