Fournitures - 158913-2023

17/03/2023    S55

Pologne-Varsovie: Prothèses vasculaires

2023/S 055-158913

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Numéro national d'identification: PL
Adresse postale: ul. Bursztynowa 2
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 04-749
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Małgorzata Barankiewicz
Courriel: zamowienia@mssw.pl
Téléphone: +48 224735127
Fax: +48 226131992
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mssw.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawę sprzętu do zabiegów z zakresu chirurgii naczyniowej klasycznej i wewnątrznaczyniowej na okres 12 miesięcy z możliwością wznowienia.

Numéro de référence: D-5/N/23
II.1.2)Code CPV principal
33184200 Prothèses vasculaires
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

klasycznej i wewnątrznaczyniowej dla potrzeb Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 grup zadaniowych, w ilościach i asortymencie wykazanych w Formularzach Cenowych stanowiących integralne części niniejszej SWZ.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na składanie zamówień bez ograniczeń, w ramach niniejszej umowy, a także prawo do korekty zamówionych ilości w dół lub w górę w przypadku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć z zastrzeżeniem, że minimalna wartość całego zamówienia wyniesie nie mniej niż 30%.

4. Oferta może dotyczyć wszystkich lub wybranych Zadań. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie poszczególnych Zadań.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia ważnej umowy

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 565 150.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 1

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184200 Prothèses vasculaires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Parametry techniczno-użytkowe / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 2

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184200 Prothèses vasculaires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Parametry techniczno-użytkowe / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 3

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184200 Prothèses vasculaires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Parametry techniczno-użytkowe / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 4

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184200 Prothèses vasculaires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Parametry techniczno-użytkowe / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 5

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184200 Prothèses vasculaires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Parametry techniczno-użytkowe / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 6

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184200 Prothèses vasculaires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Parametry techniczno-użytkowe / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification:

Powodem zastosowania procedury przyspieszonej jest pilna potrzeba udzielenia zamówienia.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 025-073243
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

zadanie 1

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. S.K.A.
Adresse postale: ul. Kopcińskiego 69/71
Ville: Łódź
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 90-032
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 24 600.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 26 568.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Intitulé:

Zadanie 2

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Support 4 Medicine Sp. z o.o. S.K.A.
Adresse postale: ul. Zwycięzcóe 28 lok. 29
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 255 000.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 270 324.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3
Intitulé:

Zadanie 3

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Getinge Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Żwirki i Wigury 18
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 87 000.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 93 150.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 4
Intitulé:

Zadanie 4

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Getinge Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Żwirki i Wigury 18
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 95 250.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 102 870.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 5
Intitulé:

Zadanie 5

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 6
Intitulé:

Zadanie 6

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Arteria Group Niedzielska-Łuszczyński Sp. J.
Adresse postale: ul. Okopowa 109/56
Ville: Łódź
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 91-849
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 58 800.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 63 504.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Odwołanie przysługuje na:

1.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

1.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

1.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

4. Odwołanie Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Szczegółowe zasady dotyczące stosowania odwołań określa dział IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z póź. zm.).

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
14/03/2023