Lieferungen - 159245-2021

Submission deadline has been amended by:  215605-2021
31/03/2021    S63

Tschechien-Prag: Toner für Laserdrucker/Fax-Geräte

2021/S 063-159245

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Úřad práce České republiky
Nationale Identifikationsnummer: 72496991
Postanschrift: Dobrovského 1278/25
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ0 Česko
Postleitzahl: 170 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Šárka Šeredová
E-Mail: sarka.seredova@uradprace.cz
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.uradprace.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/UPCR
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://nen.nipez.cz/profil/UPCR
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://nen.nipez.cz/profil/UPCR
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://nen.nipez.cz/profil/UPCR
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup tonerů a spotřebního materiálu pro tisková zařízení III

Referenznummer der Bekanntmachung: GŘ 1/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30125110 Toner für Laserdrucker/Fax-Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tonerů a spotřebního materiálu, např. částí a příslušenství kancelářských strojů, tonerů pro laserové tiskárny, tonerů pro fotokopírovací stroje, válce, zásobníků tonerů apod. pro tisková zařízení do kanceláří jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR, jehož přesná specifikace je Příloze č. 1 ZD (dále jen „zboží“), kde je kromě konkrétních druhů tonerů a spotřebního materiálu pro zadavatelem provozovaná tisková zařízení uveden i jeho předpokládaný objem.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 150 000 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30125000 Teile und Zubehör für Fotokopiergeräte
30125100 Tonerpatronen
30192113 Tonerkassetten
30125120 Toner für Fotokopierer
30124000 Teile und Zubehör für Büromaschinen
30125130 Toner für Datenverarbeitungs-, Forschungs- und Dokumentationszentren
30192300 Farbbänder
30192320 Druckerbänder
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ01 Praha
Hauptort der Ausführung:

Místo plnění veřejné zakázky je Česká republika, zejména pracoviště zadavatele, jejichž adresy tvoří přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek a stanou se přílohou č. 2 rámcové dohody.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tonerů a spotřebního materiálu, např. částí a příslušenství kancelářských strojů, tonerů pro laserové tiskárny, tonerů pro fotokopírovací stroje, zásobníků tonerů apod. pro tisková zařízení do kanceláří jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR. Více informací v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Nejnižší nabídková cena / Gewichtung: 100
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 150 000 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel si vyhrazuje právo na poskytnutí dodávek jiných obdobných typů tonerů a spotřebního materiálu pro tisková zařízení do kanceláří jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR, jejichž potřeba se vyskytne za dobu plnění veřejné zakázky, zejména v souvislosti s dodávkou nových typů pořizovaných tiskových a kopírovacích multifunkčních zařízení (tonerů a spotřebního materiálu, např. částí a příslušenství kancelářských strojů, tonerů pro laserové tiskárny, tonerů pro fotokopírovací stroje, zásobníků tonerů apod.). Cena plnění odpovídající tomuto právu bez daně z přidané hodnoty v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ nesmí dosahovat finančního limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň ani 10 % původní hodnoty závazku. Jednotlivé dílčí veřejné zakázky v případě využití tohoto práva budou vybranému dodavateli zadávány v souladu s uzavřenou rámcovou dohodou, a to na základě písemné objednávky zadavatele vybranému dodavateli.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Jedná se o více projektů financovaných z OP Zaměstnanost

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Veřejná zakázka bude hrazena ze státního rozpočtu ČR a dále z jednotlivých projektů financovaných z ESIF.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Způsobilým není dodavatel, který byl dle § 74 ZZVZ

A)v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle předchozího odstavce splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu dodavatele. Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, musí podmínku dle předchozího odstavce splňovat:

a. tato právnická osoba,

b. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:

a. zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle prvního odstavce splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b. české právnické osoby, musí podmínku podle prvního odstavce splňovat osoby uvedené v druhém odstavci a vedoucí pobočky závodu.

B) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

C) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

D) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanost,

E) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel může k prokázání základní způsobilosti využít vzor čestného prohlášení, které je přílohou č. 5a Podmínek kvalifikace.

Kvalifikovaným dodavatelem je dodavatel, který prokáže profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 písm. a) ZZVZ, konkrétně dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/04/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/04/2021
Ortszeit: 10:05
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání elektronicky podaných nabídek je neveřejné v souladu § 109 ZZVZ. Otevírání nabídek v elektronické podobě se uskuteční bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 ZZVZ zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Ke každému poddodavateli účastník uvede identifikační údaje (dle § 28 odst. 1 písm. g ZZVZ) a kontaktní údaje každého poddodavatele.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/03/2021