Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 159412-2023

17/03/2023    S55

Polen-Krakau: Möbel

2023/S 055-159412

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Jagielloński
Nationale Identifikationsnummer: 6750002236
Postanschrift: ul. Gołębia 24
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-007
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Piecuch
E-Mail: joanna.piecuch@uj.edu.pl
Telefon: +48 126633903
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uj.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://przetargi.uj.edu.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wyłonienie wykonawcy na dostawę i montaż mebli wraz z urządzeniami RTV i AGD do budynku Domu Gościnnego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Floriańskiej 49 w Krakowie.

Referenznummer der Bekanntmachung: 80.272.493.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39100000 Möbel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wykonawcy na dostawę i montaż mebli wraz z urządzeniami RTV i AGD do budynku Domu Gościnnego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Floriańskiej 49 w Krakowie, w podziale na dwie części:

Cześć I – wyposażenie meblowe wraz z urządzeniami RTV i AGD dla Domu Gościnnego Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Część II – wyposażenie meblowe kawiarni / sklepu przy Domie Gościnnym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części i wskazaniem minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych zawiera Załącznik A do SWZ.

Zamawiający informuje, iż dostawa i montaż przedmiotu zamówienia opisanego w części I i II obywać się będzie w miejscu nowo wyremontowanym z elementami objętymi nadzorem konserwatora zabytków.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Cześć I – wyposażenie meblowe wraz z urządzeniami RTV i AGD dla Domu Gościnnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
19244000 Vorhangstoffe
32324600 Digital-TV-Boxen
34928480 Abfallcontainer und -körbe
38622000 Spiegel
39110000 Sitze, Stühle sowie Zubehörprodukte und -teile
39111100 Drehsitze
39112000 Stühle
39113000 Verschiedene Sitze und Stühle
39113100 Sessel
39121000 Schreibtische und Tische
39121100 Schreibtische
39121200 Tische
39130000 Büromöbel
39131000 Büroregale
39141100 Schränke und Regale
39141300 Geschirr- und Wäscheschränke
39143110 Betten und Bettzeug sowie Spezialheimtextilien
39143113 Spezialheimtextilien
39143120 Schlafzimmermöbel, außer Betten und Bettzeug
39143123 Nachttische
39143310 Couchtische
39150000 Diverse Möbel und Einrichtungen
39172000 Theken
39173000 Lagerungseinheiten
39515100 Gardinen
39516100 Innenausstattungsartikel aus Textilstoffen
39531000 Teppiche
39711100 Kühlschränke und Tiefkühltruhen
44115811 Vorhangschienen
44212500 Winkel und Profilstücke
39100000 Möbel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Miasto Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cześć I – wyposażenie meblowe wraz z urządzeniami RTV i AGD dla Domu Gościnnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dodatkowe, obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawców na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) i art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dn. 31.07.2014 r. w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część II – wyposażenie meblowe kawiarni / sklepu przy Domie Gościnnym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39100000 Möbel
39110000 Sitze, Stühle sowie Zubehörprodukte und -teile
39111100 Drehsitze
39112000 Stühle
39113000 Verschiedene Sitze und Stühle
39121200 Tische
39141300 Geschirr- und Wäscheschränke
39143113 Spezialheimtextilien
39143310 Couchtische
39150000 Diverse Möbel und Einrichtungen
39173000 Lagerungseinheiten
44212500 Winkel und Profilstücke
39172000 Theken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Miasto Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część II – wyposażenie meblowe kawiarni / sklepu przy Domie Gościnnym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dodatkowe, obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawców na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) i art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dn. 31.07.2014 r. w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 015-041079
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Cześć I – wyposażenie meblowe wraz z urządzeniami RTV i AGD dla Domu Gościnnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Część II – wyposażenie meblowe kawiarni / sklepu przy Domie Gościnnym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art.108 ust.1 PZP, z zastrzeżeniem art.110 ust.2

2. Zgodnie z art.109 ust.1 PZP, zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę

2.1 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.108 ust.1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art.109 ust.1 pkt1)

2.2. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art.109 ust.1 pkt4)

2.3 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów (art.109 ust.1 pkt5)

2.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art.109 ust.1 pkt7)

2.5 który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych (art.109 ust.1 pkt8)

2.6 który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art.109 ust.1 pkt9)

2.7 który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art.109 ust.1 pkt10)

3. W przypadkach, o których mowa w ust.2.1-2.4, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, z ust.2.2, jest wystarczająca do wykonania zamówienia

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, wykonawca składa:

1) JEDZ, którego wzór stanowi zał. nr1 do formularza oferty i oświadczenia

2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ złożonym do oferty

3) informację z KRK w zakresach podanych przez zamawiającego

4) zaświadczenie właściwego naczelnika US w zakresach podanych przez zamawiającego

5) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS

6) odpis lub informację z KRS lub CEiIDG -o ile dotyczy

7) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

8) wykaz dostaw z dowodami

9) wadium

Katalog dokumentów składanych celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zawiera SWZ.

Wizja obligatoryjna

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.2. Odwołanie przysługuje na:2.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023