Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 159491-2023

17/03/2023    S55

Polen-Batowice: Bauarbeiten

2023/S 055-159491

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ZARZĄD DRÓG POWIATU KRAKOWSKIEGO
Nationale Identifikationsnummer: REGON 351579270
Postanschrift: ul. Karola Wojtyły 106
Ort: Batowice
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Postleitzahl: 32-086
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zagadnienia merytoryczne: Jerzy Derela, Iwona Gryglak, zagadnienia proceduralne: Marcin Hasior, Michał Kudła
E-Mail: zp@zdpk.krakow.pl
Telefon: +48 126221010
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zdpk.krakow.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Mogilany
Nationale Identifikationsnummer: REGON 351555654
Postanschrift: ul. Rynek 2
Ort: Mogilany
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Postleitzahl: 32-031
Land: Polen
E-Mail: zp@zdpk.krakow.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mogilany.pl
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
Im Falle einer gemeinsamen Beschaffung, an der verschiedene Länder beteiligt sind – geltendes nationales Beschaffungsrecht:

I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.malopolska.pl/zdpkrakowskiego,m,58268,zamowienia-publiczne.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego Powiatu Krakowskiego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Drogownictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K oraz 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina, Libertów.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/261/13/23
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: Cz. I - „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K oraz 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina, Libertów” - w zakresie robot drogowych. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Polskiego Ładu w wysokości 31 448 977,62 zł. Cz. II - „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K oraz 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina, Libertów- w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Libertów i Lusina”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45100000 Baureifmachung
45111200 Baureifmachung und Abräumung
45111100 Abbrucharbeiten
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45233226 Bau von Zufahrtstraßen
45232452 Entwässerungsarbeiten
45233120 Straßenbauarbeiten
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
45311000 Installation von Elektroanlagen
45311200 Elektroinstallationsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Hauptort der Ausführung:

Drogi powiatowe 2169K i 2170K.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres robót I i II obejmuje: „Rozbudowę dróg powiatowych nr 2169K oraz 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina, Libertów”. Zadanie polega na rozbudowie odcinków dróg powiatowych DP 2169K na odcinku 4 km oraz DP 2170K na odcinku 2 km w miejscowościach: Gaj, Lusina oraz Libertów. Jego celem jest polepszenie standardu oraz parametrów technicznych ww. odcinków dróg powiatowych. Efektem realizacji inwestycji będzie przede wszystkim usprawnienie oraz poprawa jakości ruchu drogowego pojazdów, dzięki poszerzeniu przekroju jezdni. Ważnym rezultatem wykonanej inwestycji będzie poprawa przejezdności i widoczności w ciągu drogi oraz na skrzyżowaniach. Realizacja przedsięwzięcia w istotny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników, zapewniających separację ruchu pieszego i kołowego. Ponadto wykonana inwestycja zapewni prawidłową obsługę komunikacyjną na wykonanych odcinkach dróg, w postaci wybudowanych przystanków autobusowych wraz z wiatą przystankową. Zamierzenie budowlane obejmuje: przebudowę i rozbudowę jezdni oraz doprowadzenie jej do parametrów normatywnych (szerokość, łuki poziome i pionowe), budowę chodników jedno i dwustronnych, przebudowę i rozbudowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę przejść dla pieszych, elementów uspokojenia ruchu, balustrad, barier drogowych, budowę muru oporowego, konstrukcji oporowych z palisady betonowej, przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę i budowę elementów odwodnienia drogowego (przebudowa i budowa rowów, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa przepustów), przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z terenem inwestycji, rozbiórkę elementów kolidujących z planowaną inwestycją: rozbiórka sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją, rozbiórka istniejących rowów przydrożnych, rozbiórka przepustów pod zjazdami, rozbiórka przepustów pod jednią DP2169K i DP2170K, rozbiórka nawierzchni jezdni, rozbiórka nawierzchni zjazdów, rozbiórka nawierzchni chodników, rozbiórka ogrodzeń, wycinkę zieleni i drzew kolidujących z inwestycją.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Umowa zostanie zawarta zgodnie z postanowieniami zawartymi w istotnych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/04/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/04/2023
Ortszeit: 12:00
Ort:

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieś wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości podanej w SWZ. 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf lub doc i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. 3. Pełny opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu wykaz dokumentów wymagany do złożenia przez Wykonawcę oraz opis sposobu podpisania i złożenia oferty znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączonej dokumentacji projektowej. 4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie robót podobnych do robót określonych w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia o wartości nie przekraczającej 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego zgodnego z jego przedmiotem. 5. Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ na około 10 dni przed terminem otwarcia ofert. Informacja o dokładnym terminie spotkania zostanie udostępniona na stornie internetowej prowadzonego postępowania.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołania wnosi na zasadach i w terminach określonych w Dziale IX Środki ochrony prawnej, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023