Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 159534-2023

17/03/2023    S55

Polen-Breslau: Planungsleistungen im Bauwesen

2023/S 055-159534

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Wrocławski
Nationale Identifikationsnummer: REGON 931934816
Postanschrift: Tadeusza Kościuszki 131
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-440
Land: Polen
E-Mail: zp@powiatwroclawski.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.powiatwroclawski.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie wariantowej koncepcji projektowej wraz z PFU: Rozbudowa skrzyżowania typu rondo na połączeniu dróg nr 35 i 35a oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8e i ul. Wrocławskiej w m.Tyniec Mały

Referenznummer der Bekanntmachung: SP-ZP.272.2.10.2023.KJ.II
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wariantowej koncepcji projektowej wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) dla zadania pn.: „Rozbudowa istniejącego skrzyżowania typu rondo, na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35a oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8e i drogi powiatowej ul. Wrocławskiej w m. Tyniec Mały, gm. Kobierzyce” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Celem opracowania jest wykonanie wariantowej koncepcji projektowej wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym określającym precyzyjne wymagania Zamawiającego odnośnie pełnego zakresu prac projektowych, niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej i robót budowlanych. Ponadto Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowić będzie podstawę kalkulacji kosztów całego przedsięwzięcia i przygotowania oferty cenowej przez potencjalnych Wykonawców prac projektowych (tryb ZRID) i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie przepustowości skrzyżowania poprzez wykonanie tzw. bypassów oraz poszerzenia tarczy ronda celem wprowadzenia zasad ruchu jak na rondzie turbinowym. Dobudowa dodatkowych pasów ruchu powinno znacząco wpłynąć na poprawę warunków ruchu na skrzyżowaniu oraz przyczynić się do wyeliminowania tworzących się zatorów. Odseparowanie pojazdów skręcających w prawo od jezdni ronda oraz skanalizowanie na wlotach do skrzyżowania poszczególnych kierunków również powinna poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Planowane jest wykonanie bypassów: - dla zjazdu z łącznika S8 (węzeł Kobierzyce) do Bielan Wrocławskich (DK35), - dla zjazdu z Bielan Wrocławskich w kierunku Małuszowa (DK35a), - dla zjazdu z drogi powiatowej z Tyńca Małego (ul. Wrocławska) w kierunku węzła Kobierzyce. W przypadku konieczności potwierdzonej analizą przepustowości skrzyżowania przewidzieć należy również dodatkowe pasy ruchu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL518 Wrocławski
Hauptort der Ausführung:

skrzyżowania typu rondo, na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35a oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8e i drogi powiatowej ul. Wrocławskiej w m. Tyniec Mały, gm. Kobierzyce

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wariantowej koncepcji projektowej wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) dla zadania pn.: „Rozbudowa istniejącego skrzyżowania typu rondo, na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35a oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8e i drogi powiatowej ul. Wrocławskiej w m. Tyniec Mały, gm. Kobierzyce” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Celem opracowania jest wykonanie wariantowej koncepcji projektowej wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym określającym precyzyjne wymagania Zamawiającego odnośnie pełnego zakresu prac projektowych, niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej i robót budowlanych. Ponadto Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowić będzie podstawę kalkulacji kosztów całego przedsięwzięcia i przygotowania oferty cenowej przez potencjalnych Wykonawców prac projektowych (tryb ZRID) i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie przepustowości skrzyżowania poprzez wykonanie tzw. bypassów oraz poszerzenia tarczy ronda celem wprowadzenia zasad ruchu jak na rondzie turbinowym. Dobudowa dodatkowych pasów ruchu powinno znacząco wpłynąć na poprawę warunków ruchu na skrzyżowaniu oraz przyczynić się do wyeliminowania tworzących się zatorów. Odseparowanie pojazdów skręcających w prawo od jezdni ronda oraz skanalizowanie na wlotach do skrzyżowania poszczególnych kierunków również powinna poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Planowane jest wykonanie bypassów: - dla zjazdu z łącznika S8 (węzeł Kobierzyce) do Bielan Wrocławskich (DK35), - dla zjazdu z Bielan Wrocławskich w kierunku Małuszowa (DK35a), - dla zjazdu z drogi powiatowej z Tyńca Małego (ul. Wrocławska) w kierunku węzła Kobierzyce. W przypadku konieczności potwierdzonej analizą przepustowości skrzyżowania przewidzieć należy również dodatkowe pasy ruchu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie projektanta: 40% (waga), tj. doświadczenie projektanta (autor lub współautor lub sprawdzający) branży drogowej – w zakresie opracowania dokumentacji w zakresie budowy/rozbudowy drogi publicznej klasy min. GP o minimalnej długości 2,5km w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Nie ma przewidzianych zamóień z art. 214 ust. 1 pkt. 7. Wykonawca, przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do wniesienia ZNWU kwoty stanowiącej 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Informacje o RODO zostały określone w dokumentach SWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 028-080206
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie wariantowej koncepcji projektowej wraz z PFU: Rozbudowa skrzyżowania typu rondo na połączeniu dróg nr 35 i 35a oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8e i ul. Wrocławskiej w m.Tyniec Mały

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Realizując obowiązki, o których mowa w art. 13, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel.71/7221700, fax. 71/7221706, e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl 2. Inspektorem ochrony danych osobowych Powiatu Wrocławskiego – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu jest Pani Beata Pierzchała, kontakt: ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71/7221700, fax. 71/7221706, adres e-mail: beata.pierzchala@powiatwroclawski.pl z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, z przetwarzaniem danych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w postępowaniu nr SP-ZP.272.2.10.2023.KJ.II Opracowanie wariantowej koncepcji projektowej wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym dla zadania pn.: Rozbudowa istniejącego skrzyżowania typu rondo na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35a oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8e i drogi powiatowej ul. Wrocławskiej w m. Tyniec Mały, gm. Kobierzyce prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO. 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszaw
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Szczegółowe informację dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej”, w szczególności: 1.1 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 1.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 1.3 Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 1.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 1.5 Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 1.6 Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. 1.7 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 1.8 Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 1.9 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 1.10 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej sądem zamówień publicznych. 1.11 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 1.12 Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023