Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 159763-2023

17/03/2023    S55

Polen-Opatów: Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör

2023/S 055-159763

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Opatów
Postanschrift: Pl. Obrońców Pokoju 34
Ort: Opatów
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Postleitzahl: 27 - 500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Frańczak
E-Mail: opatow@umopatow.pl
Telefon: +48 158681300
Fax: +48 158684647
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://opatow.gmina.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utworzenie ekspozycji stałej Europejskiego Centrum Templariuszy w ramach zadania pod nazwą „Rozwój gospodarczy i turystyczny Opatowa poprzez utworzenie Europejskiego Centrum Templariuszy,

Referenznummer der Bekanntmachung: IMK.II.271.15.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32000000 Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest

Zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie multimedialnej ekspozycji, wykorzystującej najnowsze technologie

3D, pod nazwą Europejskie Centrum Templariuszy w Opatowie, poświęconej historii zakonu templariuszy

oraz ich związków z Polską i Opatowem opartych na najnowszych badaniach i aktualnej wiedzy historycznej

uzupełnionej aranżacją scenograficzną nawiązującą do epoki średniowiecza. W zakres prac wchodzą: usługi

2 / 6

projektowe, roboty budowlane, dostawa sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, wyposażenie:

meble, urządzenia wystawowe, sprzęt AV i multimedia

Inwestycja dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Szczegółowy opis w OPZ i PFU zał 9 i 9a do SWZ

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32300000 Rundfunk- und Fernsehgeräte sowie Ton- und Bildaufnahme- und -wiedergabegeräte
32322000 Multimediaausrüstung
39000000 Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel
39100000 Möbel
39130000 Büromöbel
39133000 Auslagensysteme
39150000 Diverse Möbel und Einrichtungen
39154100 Messestände
45000000 Bauarbeiten
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45212310 Bauarbeiten für Ausstellungsgebäude
45212312 Bau von Ausstellungszentren
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45311000 Installation von Elektroanlagen
45314000 Installation von Fernmeldeanlagen
45316000 Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
71210000 Beratungsdienste von Architekten
71220000 Architekturentwurf
71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
71245000 Genehmigungsvorlagen, Konstruktionszeichnungen und Spezifikationen
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71251000 Dienstleistungen von Architekturbüros und Bauabnahme
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71321300 Beratung im Bereich Sanitärinstallation
71323000 Technische Planungsleistungen für industrielle Verfahren und Produktionsabläufe
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
72200000 Softwareprogrammierung und -beratung
72212500 Entwicklung von Kommunikations- und Multimedia-Software
72212650 Entwicklung von Betriebssystemsoftware für Personalcomputer (PC)
72212670 Entwicklung von Echtzeit-Betriebssystemsoftware
72212932 Entwicklung von Unterhaltungssoftware
79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
79900000 Veschiedene Dienstleistungen für Unternehmen und andere Dienstleistungen
79930000 Dienstleistungen bezüglich Produktdesign
79931000 Innenausstattungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Hauptort der Ausführung:

gmina Miasto Opatów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest

Zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie multimedialnej ekspozycji, wykorzystującej najnowsze technologie 3D, pod nazwą Europejskie Centrum Templariuszy w Opatowie, poświęconej historii zakonu templariuszy oraz ich związków z Polską i Opatowem opartych na najnowszych badaniach i aktualnej wiedzy historycznej uzupełnionej aranżacją scenograficzną nawiązującą do epoki średniowiecza. W zakres prac wchodzą: usługi projektowe, roboty budowlane, dostawa sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, wyposażenie: meble, urządzenia wystawowe, sprzęt AV i multimedia

Inwestycja dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ekspozycja stała będzie zlokalizowana w istniejącym budynku na działce o numerze ewidencyjnym 1276 w obrębie 0001 w Opatowie.

Budynek jest w trakcie remontu realizowanego w ramach odrębnego zadania: Rewitalizacja budynku po byłym więzieniu na cele muzeum regionalnego w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Opatowa”.

Budynek zostanie oddany do użytkowania w ramach odrębnego zadania.

Po oddaniu do użytkowania budynek zostanie przekazany Wykonawcy jako teren budowy.

Stan budynku, jaki zostanie przekazany Wykonawcy do realizacji wystawy pokazano na załączonych do PFU rysunkach projektu architektoniczno- budowlanego „Rozbudowa i przebudowa celem zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym więzieniu (budynek mieszkalny) na cele muzeum regionalnego”, Usługi Budowlano-Projektowe Leszek Zaremba, ul. Długa 41, 28-236 Rytwiany, 03.2022. (dalej wyciąg z PAB)

Zgodnie z Art.103, punkt 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

PFU został opracowany zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

programu funkcjonalno-użytkowego.

Cel inwestycji:

Celem inwestycji jest organizacja multimedialnej ekspozycji poświęconej historii zakonu templariuszy oraz ich związków z Polską i Opatowem opartych na najnowszych badaniach i aktualnej wiedzy historycznej uzupełnionej aranżacją scenograficzną nawiązującą do epoki średniowiecza.

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych związanych z budową wystawy stałej, wykonanie obiektów wystawienniczych, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technicznych, wykonanie aplikacji i treści multimedialnych wymaganych dla prawidłowej eksploatacji wystawy zgodnie z założeniami Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunkii zasady realizacji zamówienia określone są w załącznikach do SWZ ( zał. nr 9 OPZ i zał nr 9a PFU) oraz projektowanych postanowieniach umowy nr 8 do SWZ.

UWAGA: w skład Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wchodzi niniejszy dokument zał nr 9 do SWZ - OPZ oraz zał nr 9a do SWZ- program funkcjonalno-użytkowy (PFU). W przypadku, gdyby oba dokumenty zawierały odmienny sposób opisania wymagań Zamawiającego, uznać należy, że wiodące znaczenie mają zapisy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia ujęty w zał 9 do SWZ - OPZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość - w tym do parametry techniczne i właściwości estetyczne / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 159-452667
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 255 pkt. 3 tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

W postępowaniu złożone zostały 3 oferty, dwie z nich podlegały odrzuceniu. Oferty wykonawcy TDC POLSKA Sp. z o.o. (11 992 500,00 zł brutto) – tj. oferta z najniższą ceną spośród ofert pozostałych w postępowaniu – przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (10 020 000,00 zł brutto), jak również kwotę szacunkowej wartości zamówienia ustalonej przez Zamawiającego przed wszczęciem postepowania (11 000 000,70 zł brutto) do której Zamawiający mógł zwiększyć kwotę na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP
Postanschrift: ul. Hoża 76/78
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-682
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023