Lieferungen - 159799-2022

28/03/2022    S61

Rumänien-Urziceni: Ultraschallanlage

2022/S 061-159799

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MUNICIPIUL URZICENI
Nationale Identifikationsnummer: 4364942
Postanschrift: Strada: CALEA BUCURESTI, nr. 104
Ort: Urziceni
NUTS-Code: RO315 Ialomiţa
Postleitzahl: 925300
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): EMIL ONCESCU
E-Mail: urziceni1@gmail.com
Telefon: +40 0243/256060
Fax: +40 0243/256060
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primaria-urziceni.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100139455
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

FURNIZARE DE ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI “EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU CORP C DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL URZICENI, SMIS 126911”-LOT 2 ECOGARFE

Referenznummer der Bekanntmachung: 3/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33112200 Ultraschallanlage
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Prezenta procedura de achizitie publica vizeaza incheierea de contracte ce au ca obiect FURNIZARE DE ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI “EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU CORP C DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL URZICENI, SMIS 126911”, LOT II

• Lot 2 ECOGRAFE

Clarificari referitoare la documentatia de atribuire: a) Numărul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile. b) Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde eventualelor solicitari de clarificari / informatii suplimentare inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 767 975.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50421000 Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
79633000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Personalentwicklung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO315 Ialomiţa
Hauptort der Ausführung:

MUNICIPIUL URZICENI

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI “EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU CORP C DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL URZICENI, SMIS 126911”, LOT 2 ECOGRAFE

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: OFERTA TEHNICA / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1: Operatorii economici (ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Op. ec. participanți la procedură (ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Odată cu DUAE se vor depune angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, sau după caz, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, in conformitate cu prevederile articolului 193 alin. (2) și (3) din Legea nr. 98/2016. Doc. justif. care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente sunt: - certif. de atestare fiscală și / sau alte documentele justificative emise în țara în care este stabilit Operatorul Economic: certificat de atestare fiscală care indică nivelul obligațiilor bugetare datorate și restante aferente impozitelor, taxelor și contribuţiilor la bugetul general consolidat, în limitele specificate de prevederile legale aplicabile (art. 166 din Legea nr. 98/2016); documente care demonstrează că Operatorul Economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) și art. 171 din Legea 98/2016; Pentru sediile secundare/punctele de lucru, se va solicita o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor; - caziere judiciare: cazierul judiciar al Op. Ec. și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al op. Ec. sau al persoanelor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum sunt identificate aceste persoane în Certificatul Constatator al Operatorului Economic eliberat de registrul profesional sau registrul comerțului din țara în care este stabilit Operatorul Economic; - alte documente echivalente emise de autoritățile competente din țara în care este stabilit Operatorul Economic - după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016; - alte documente edificatoare, după caz. Documentele care demonstrează neîncadrarea în situațiile de excludere prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea 98/2016 trebuie prezentate, dacă este cazul, și de către terțul susținător, precum și de subcontractantul ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire. Pentru operatorii economici nerezidenți se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016. Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente din țara respectivă. Cerinta 2: Operatorii economici (ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 (conflict de interese). Pentru a preveni, a identifica și a remedia în mod eficient conflictele de interese care pot apărea pe parcursul derulării procedurii de atribuire, astfel încât să se evite orice denaturare a concurenței și să se asigure un tratament egal pentru toți operatorii economici, autoritatea contractantă comunică în cele ce urmează numele persoanelor cu funcție de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire din cadrul autorității contractante:

Oncescu Emil, Mihai Costin, Apostol Daniela, Paun Aurel,Vasilescu Mihail, Vasile Mihai, Sava Constantin, Alexandrescu Dan Octavian, Cateliu Gabriel, Cristea Nicolae, Diaconu Adrian Catalin, Iordanescu Andrei Nicolae, Ivan Marian Viorel, Lazar Ionel , Martinescu Oana Alexandra, Necula Marius, Parepa Nicolae, Peiu Grigore Adrian, Maria Elena, Stefan Petrisor, Buculescu Elena, Antonescu Lidun Catalin, Stefan Sorin, Gancerug Mircea Stefan, Iconaru Georgeta, Dragan Alina;

Experti cooptati din partea furnizorului de servicii auxiliare SC Romactiv Business Consulting SRL: Marin Ioana Andreea, Poinaru Silvia Adriana

In situatia in care operatorul economic (ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 59 și art. 60 din Legea 98/2016, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Operatorii economici participanți la procedură (ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii) vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Odată cu DUAE se vor depune angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, sau după caz, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, in conformitate cu prevederile articolului 193 alin. (2) și (3) din Legea nr. 98/2016. Op. ec. (ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) vor depune Declaratia pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese).

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerința 1: Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale operatorii economici (ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) vor completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor". Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, inainte de atribuirea contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: - datele de identificare ale operatorului economic, - actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza. Nota 2: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui tert sustinator/subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza. Nota 3: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta. Nota 4: Limba stabilita pentru derularea procedurii de atribuire este limba romana. Astfel, documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna. Cerința 2: Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii – ANMDM (Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale) conform art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si OMS nr. 308 /2015 privind import, distributie, depozitare si reparare, mentenanta si punere in functiune/instalare (acolo unde este cazul). Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa Documentul Unic de Achizitie European conform art. 193 din Legea 98 /2016 urmand ca ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sa prezinte documentele justificative la solicitarea autoritatii contractante. Nota 1: In situaţia în care operatorii economici participă în comun la procedura de atribuire, cerinţa se consideră îndeplinită, dacă unul dintre membrii asocierii deţine avizul solicitat, după caz, cu condiţia ca respectivul membru să execute partea din contract pentru care este solicitat avizul respectiv. Nota 2: In cazul în care operatorii economici care participă în comun la procedura de atribuire subcontractează o parte din obiectul contractului, cerinţa se consideră îndeplinită dacă subcontractantul nominalizat deţine avizul solicitat, cu condiţia ca acesta să execute partea din contract pentru care este solicitată avizul respectiv. Nota 3: Operatorii economici străini vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractareProportia de subcontractareOrice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu altioperatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiileprevazute de Legea nr. 98/2016, art. 53.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, alin. (3) În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi dincontract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordulde subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat,incluzând toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă dinperspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazulsubcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a).din Lege.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/05/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/11/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/05/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Oncescu Emil ,Mihai Costin, Paun Aurel, Apostol Daniela, Vasilescu Mihail

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016. Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: MUNICIPIUL URZICENI
Postanschrift: STR. CALEA BUCURESTI , NR.104
Ort: Urziceni (Ialomita)
Postleitzahl: 925300
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@primaria-urziceni.ro
Telefon: +40 0243256060
Fax: +40 0243256060
Internet-Adresse: www.primaria-urziceni.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/03/2022