Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 159903-2023

17/03/2023    S55

die Slowakei-Trenčín: Bauaufsicht

2023/S 055-159903

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 025-073354)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Trenčiansky samosprávny kraj
Nationale Identifikationsnummer: 36126624
Postanschrift: K dolnej stanici
Ort: Trenčín
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Postleitzahl: 91101
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Alica Eliášová
E-Mail: alica.eliasova@tsk.sk
Telefon: +421 326555868
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.tsk.sk/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2812

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Výkon stavebného dozoru pre projekt s názvom Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, III. etapa

Referenznummer der Bekanntmachung: 27/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71520000 Bauaufsicht
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Poskytnutie služby výkonu stavebného dozoru v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom

poriadku počas celej doby realizácie diela Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, III. etapa,

úsek cesty v staničení km 18,275 - 21,065 smerom od obce Lubina na obec Bzince pod Javorinou. Súčasťou

rekonštrukcie cesty II/581 je jeden mostný objekt, ktorý bude potrebné zrekonštruovať. V rámci plnenia predmetu

zákazky sa bude overovať dodržiavanie technického, konštrukčného riešenia stavby, podmienok územného a

stavebného povolenia až do odovzdania stavby do užívania. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe

súťažných podkladov (príloha G.3 Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 025-073354

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.
Stelle des zu berichtigenden Textes: III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Anstatt:

Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1.) Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - zoznam poskytnutých služieb za

predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt plnenia a odberateľov, dokladom

je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ak

referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení doplnené dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie.

...

muss es heißen:

Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1.) Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - zoznam poskytnutých služieb za

predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt plnenia a odberateľov, dokladom

je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

...

Abschnitt Nummer: III.
Stelle des zu berichtigenden Textes: III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Anstatt:

...Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je

predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Za poskytnuté služby rovnakého

alebo podobného charakteru bude verejný obstarávateľ akceptovať služby stavebného dozoru pri výstavbe, oprave

alebo rekonštrukcii inžinierskych stavieb, ktorých celková cena uskutočnených stavebných prác kumulatívne predstavuje hodnotu minimálne 2 500 000,00 EUR bez DPH.

Uchádzač je povinný preukázať, že požadovaná minimálna výška zmluvnej ceny stavebných prác bola uskutočnená -

realizovaná v rozhodnom období (predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO); V prípade, že uchádzač poskytoval služby

stavebného dozoru ako člen konzorcia/združenia, je povinný uviesť svoj podiel v konzorciu/združení a objem stavebných

prác zodpovedajúci podielu v konzorciu. V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname aj služby, ktorých poskytnutie

presahuje stanovené obdobie posledných 3 rokov od vyhlásenia VO, uchádzač v zozname referencií uvedie zvlášť aj

cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období.

V zozname ako aj v referenciách, resp. potvrdeniach je potrebné uviesť: obchodné meno alebo názov, sídlo a

identifikačné číslo odberateľa, názov zákazky a ak z názvu nie je zrejmý predmet, aj stručnú identifikáciu plnenia podľa

zmluvy, cenu v EUR bez DPH, lehotu poskytovania (začatie a ukončenie mesiac, rok), meno kontaktnej osoby

odberateľa pre overenie informácií s jej telefonickým kontaktom a e-mailovou adresou, zhodnotenie poskytovania

služieb podľa obchodných podmienok.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na Euro použiť

kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku

skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.

...

muss es heißen:

...Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je

predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Za poskytnuté služby rovnakého

alebo podobného charakteru bude verejný obstarávateľ akceptovať služby stavebného dozoru pri výstavbe, oprave

alebo rekonštrukcii inžinierskych stavieb, ktorých celková cena uskutočnených stavebných prác kumulatívne predstavuje hodnotu minimálne 2 500 000,00 EUR bez DPH.

Uchádzač je povinný preukázať, že požadovaná minimálna výška zmluvnej ceny stavebných prác bola uskutočnená -

realizovaná v rozhodnom období (predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO); V prípade, že uchádzač poskytoval služby

stavebného dozoru ako člen konzorcia/združenia, je povinný uviesť svoj podiel v konzorciu/združení a objem stavebných

prác zodpovedajúci podielu v konzorciu. V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname aj služby, ktorých poskytnutie

presahuje stanovené obdobie posledných 3 rokov od vyhlásenia VO, uchádzač v zozname referencií uvedie zvlášť aj

cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na Euro použiť

kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku

skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.

...

Abschnitt Nummer: IV.
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 15/03/2023
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 22/03/2023
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 15/03/2023
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 22/03/2023
Ortszeit: 09:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: