Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 160034-2023

17/03/2023    S55

Rumänien-București: Postzustellung

2023/S 055-160034

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti
Nationale Identifikationsnummer: RO 2351555
Postanschrift: Strada: Moliere Jean Baptiste, dramaturg, nr. 6-8
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 011964
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Camelia Mirela Trandafir
E-Mail: camelia.trandafir@apps.ro
Telefon: +40 0212080414
Fax: +40 212080403
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.apps.ro/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Regie Autonoma
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: administrarea imobilelor pe baza de comision sau c

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de curierat pentru livrarea la domiciliul solicitanților a permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor

Referenznummer der Bekanntmachung: 12340
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
64121100 Postzustellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii de curierat pentru livrarea la domiciliul solicitanților a permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor pentru o perioadă de 48 luni.

Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor:

18 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor). Termenul-limită în care autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare va fi cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 66 240 000.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO România
Hauptort der Ausführung:

Bucuresti – Ilfov și întreg teritoriul Romaniei

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pe întreaga perioadă de derulare a acordului-cadru se vor efectua 9.600.000 de trimiteri.

Servicii de curierat pentru livrarea permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare a vehiculelor la domiciliul solicitantilor din toate localitatile din Romania.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Experienta similara in domeniul specific activitatilor de curierat cuantificata in ani de experienta a coordonatorului/managerului de proiect / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 179-505962
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3345
Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de curierat pentru livrarea la domiciliul solicitanților a permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/02/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 427410
Postanschrift: Strada Bd. Dacia, Nr. 140, Sector: 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 020065
Land: Rumänien
E-Mail: magda.ion@posta-romana.ro
Telefon: +40 212007435
Fax: +40 212007470
Internet-Adresse: www.posta-romana.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 66 240 000.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 66 240 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Perioada de valabilitate a ofertelor este de 3 luni de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare într-un termen care să nu depăşească: 60 zile lucratoare.

Prin excepţie, în cazuri temeinic justificate şi cu aprobarea conducătorului autorităţii contractante, termenul se poate prelungi o singură dată, cu un termen ce nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare, aducându-se la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în termen de cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului iniţial de evaluare.

Operatorul economic are obligația de a transmite oferta și DUAE în format electronic, semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii. Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, prevăzută la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritățile contractante în secțiunea dedicată acestuia.

În temeiul art. 137 alin. 2 lit. b) și lit. j) din HG 395/2016, oferta va fi considerată inacceptabilă în cazul în care a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește unul sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentația de atribuire sau nu a completat DUAE în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă sau oferta și documentele care o însotesc nu sunt semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Nota: a) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților în circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

b) ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că si-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției de participare. Limba de redactare a ofertei este limba română. Toate certificatele și documentele emise în altă limbă decât româna vor fi însoțite de traducerea autorizată a cestora în limba română. În cazul în care se depune contestație, se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016.

Regulile de comunicare și transmitere a datelor: orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire in termenul stabilit prin anuntul de participare simplificat. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar, complet si fără ambiguități, pana la termenul stabilit prin anuntul de participare simplificat, cu condiția transmiterii solicitării de clarificări în timp util, de către operatorii economici. Riscurile transmiterii propunerii de ofertă, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Notă:În conformitate cu art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.

Operatorul economic va preciza în oferta depusă acele informații cuprinse în propunerea tehnică și în propunerea financiară considerate a fi confidențiale. Informațiile indicate de operatorii economici ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor, trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate.

IMPORTANT: Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care va prezenta oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, pe baza criteriului de atribuire “cel mai bun raport calitate-pret”, cu respectarea tuturor cerintelor din caietul de sarcini.

Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste prin compararea punctajelor generale obtinute de fiecare participant/ofertant prin cumularea punctajului aferent PRETULUI OFERTEI (maxim 90 puncte) cu punctajul aferent CALITATII OFERTEI (maxim 10 puncte).

Modul de departajare al ofertelor in situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi punctaj general:

- autoritatea contractanta va atribui contractul (va declara castigator) ofertantului care a avut punctajul cel mai mare aferent PRETULUI OFERTEI;

- daca si dupa aplicarea acestui principiu nu se pot departaja ofertantii, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor aflati pe primul loc si care au punctaj aferent PRETULUI OFERTEI identic sa transmita in format electronic prin intermediul SEAP (la rubrica intrebari) o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

Comunicarea rezultatului procedurii se va face conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: SERVICIUL ATRIBUIRE CONTRACTE ACHIZITII
Postanschrift: STR. MOLIERE NR. 6-8
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 011964
Land: Rumänien
E-Mail: raappsromania@yahoo.com
Telefon: +40 212080414
Internet-Adresse: www.apps.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023