Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 160143-2023

17/03/2023    S55

Polen-Zabrze: Bau von Stadien

2023/S 055-160143

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 045-129818)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.
Postanschrift: Roosevelta 81
Ort: Zabrze
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 41-800
Land: Polen
E-Mail: przetargi@arena-zabrze.pl
Telefon: +48 324386300
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.arena-zabrze.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dokończenie budowy Stadionu im. E.Pohla w Zabrzu

Referenznummer der Bekanntmachung: SZ/ZP/2/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45212224 Bau von Stadien
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Roboty budowlane związane z dokończeniem budowy Stadionu im. E. Pohla w Zabrzu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 045-129818

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2
Anstatt:

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

muss es heißen:

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 15 000 000,00 zł

Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

muss es heißen:

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał w ramach odrębnych umów, co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na budowie obiektu kubaturowego o kubaturze min. 35 000 m3, każda na kwotę co najmniej 30 000 000,00 zł brutto.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie będzie dysponował:

1. jedną (1) osobą – Przedstawicielem Wykonawcy (Dyrektor/Kierownik Kontraktu Wykonawcy), spełniającym następujące minimalne wymagania - posiada doświadczenie zawodowe jako Dyrektor/Kierownik kontraktu na co najmniej jednej zakończonej budowie jednego obiektu kubaturowego o wartości robót budowlanych min. 30 000 000 zł brutto. Wskazana osoba powinna wykonywać czynności Dyrektora/Kierownika Kontraktu Wykonawcy przez cały czas trwania wskazanej realizacji.

2. jedną (1) osobą - Kierownikiem budowy, spełniającym łącznie następujące minimalne wymagania:

2.1. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

2.2. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

2.3. posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe obejmujące pełnienie funkcji kierownika budowy,

2.4. posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy budowie co najmniej jednego zakończonego obiektu kubaturowego o wartości robót budowlanych min. 30 000 000 zł brutto.

3. jedną (1) osobą – Kierownikiem robót elektrycznych, spełniającym łącznie następujące minimalne wymagania:

3.1. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

3.2. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),

4. jedną (1) osobą – Kierownikiem robót sanitarnych, spełniającym łącznie następujące minimalne wymagania:

4.1. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

4.2. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 05/04/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 11/04/2023
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 03/07/2023
muss es heißen:
Tag: 09/07/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 05/04/2023
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 11/04/2023
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: