Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 160163-2023

17/03/2023    S55

Polen-Katowice: Bauarbeiten

2023/S 055-160163

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: TAURON Ciepło sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 954-273-20-17
Postanschrift: ul. Grażyńskiego 49
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-126
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Osior
E-Mail: Agnieszka.Osior@tauron-cieplo.pl
Telefon: +48 571665189
Fax: +48 327358255
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://swoz.tauron.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://swoz.tauron.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ul. Pośpiecha 13 i 15 w Katowicach

Referenznummer der Bekanntmachung: PZP/TC/08118/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ul. Pośpiecha 13 i 15 w Katowicach - w ramach projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej”, stanowiącego część „Programu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej" w zakresie: sieci i przyłącza ciepłowniczego, węzła cieplnego, modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła c.o. oraz licznika ciepła c.o., w tym również poprzez dostawę urządzeń, zgodnie z dokumentacją projektową oraz przekazanie Obiektu Zamawiającemu do użytkowania.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 506 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09323000 Fernwärme
42511100 Wärmeaustauscher
45111200 Baureifmachung und Abräumung
45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen
45232140 Bau von Fernheizleitungsnetzen
45232142 Bau von Wärmeübertragungsanlagen
45233200 Diverse Oberbauarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45330000 Installateurarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Rejon ul. Pośpiecha 13 i 15 w Katowicach

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy Pośpiecha 13 i 15 w Katowicach - w ramach projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej”, stanowiącego część „Programu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej" (dalej także Obiekt) w zakresie: sieci i przyłącza ciepłowniczego, węzła cieplnego, modułu przyłączeniowego bez liczników ciepła c.o. oraz liczników ciepła c.o., w tym również poprzez dostawę urządzeń, zgodnie z dokumentacją projektową oraz przekazanie Obiektu Zamawiającemu do użytkowania. Postępowanie stanowi część zamówień dotyczących wykonania robót budowlano-montażowych dla realizacji przyłączeń nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w ramach projektu pn. „Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko dąbrowskiej”, stanowiącego część „Programu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej".

Łączna wartość tych postępowań przekracza kwotę 5 382 000,00 EUR.

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Projekcie Umowy (Załącznik nr 3 do SWZ),

w szczególności poprzez: Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy (Załącznik nr 1 do Projektu Umowy) oraz

Dokumentację techniczną (Załącznik nr 2 do Projektu Umowy).

- podanie ciepła: do dnia 29.09.2023 roku;

- przekazanie pomieszczenia pod zabudowę węzła cieplnego oraz modułu przyłączeniowego: do dnia

31.07.2023 roku;

- całkowite zakończenie i odbiór końcowy: do 30.10.2023 roku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.01.07.02-00-0006/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie przewiduje się:

1) zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;

2) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;

3) zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. c) Pzp.

Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 139 Pzp

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 243-700457
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ul. Pośpiecha 13 i 15 w Katowicach

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/03/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: B.T.B. - INŻYNIERIA BUDOWNICTWO INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ort: Siemianowice Śląskie
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 794 770.47 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 506 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ofertę przygotowuje się i składa zgodnie z SWZ-pod ryg. nieważności w postaci elektronicznej,opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,w języku polskim poprzez platformę zakupową Grupy Tauron za

pomocą formularzy elektronicznych na stronie https://swoz.tauron.pl/, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu do postępowania Wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują

za pośrednictwem Platformy w zakładce „Korespondencja” w postaci elektronicznej, z zastrz. pkt 3.8. oraz 4.2.2.2 SWZ Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wymagania techn. urządzeń informat. dla Wykonawców

składających oferty za pośrednictwem Platformy dostępne tutaj: https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokum. wymienionych w sekcji III.1.1 pkt 4 składa PŚD zgodnie z pkt 3.6 SWZ

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (art. 118 ust. 1 PZP) składa Zamawiającemu dowód, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (art. 118 ust. 1 PZP) przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowe środki dowodowe wymienione w sekcji III.1.1 pkt 4 ogłoszenia na

wezwanie Zamawiającego

5. Oferta musi zawierać:

1)Wypełniony Formularz Oferty w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej

2)Wypełnione i podpisane Oświadczenie (wg Zał. nr 1 do SWZ)

3)Dowód potwierdzający, że realizując zamówienie Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających zasoby

4)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z postanowieniami pkt 3.9.3. SWZ

5)Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru)

6)Pełnomocnictwo dla osoby posiadającej konto użytkownika na Platformie Zakupowej Grupy TAURON do złożenia oferty w formie elektronicznej w imieniu Wykonawcy (o ile nie wynika z innych załączonych

dokumentów)

7)JEDZ

8)Ośw. wg Zał. nr 7 do SWZ

9)Ośw. wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy

10) Ośw. wg Zał.8 do SWZ – jeżeli dotyczy

6. Podmiot będący nierezydentem, któremu zostanie udzielone Zamówienie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego oraz innych obowiązków raportowych w

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy PZP (art. 505–590 ustawy PZP). Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023