Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 161335-2023

17/03/2023    S55

Polen-Rzeszów: Personalcomputer

2023/S 055-161335

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 045-128331)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
Nationale Identifikationsnummer: REGON 000514348
Postanschrift: ul. Grunwaldzka 15
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-959
Land: Polen
E-Mail: zamowienia@rzeszow.uw.gov.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://rzeszow.uw.gov.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zestawów komputerowych dla projektu nr 1/14-2022/OG-FAMI

Referenznummer der Bekanntmachung: OA-XVI.272.6.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213000 Personalcomputer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie sprzętu komputerowego: komputerów, monitorów ekranowych oraz akcesoriów komputerowych w ramach projektu nr 1/14-2022/OG-FAMI pn. „Zwiększenie standardu obsługi cudzoziemców w województwie podkarpackim w realiach działań wojennych na Ukrainie” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunki realizacji zamówienia zostały opisane w SWZ Część A, Część B – Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna oraz Część C – Projektowane postanowienia umowy. 3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) zwanej dalej „uPzp” oraz SWZ. 4. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 uPzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5. Zgodnie z art. 310 pkt 1 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie: a) art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 4-9 uPzp, b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), c) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) 7. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. w formie: a) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ; b) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa ust. 6 lit. b i c – załącznik nr 2 do SWZ. 8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu i spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych określonych w SWZ. 9. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria – zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. 10. Szczegółowe informacje dot. podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców, Wykonawców / osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SWZ. 11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 12. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 13. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 uPzp. 15. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp. 16. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków formularza ogłoszenia po szczegółowe informacje należy sięgnąć do SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 045-128331

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)
Anstatt:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 35 zestawów składających się z jednostki centralnej z czytnikiem oraz monitora wraz z akcesoriami.

muss es heißen:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 zestawów składających się z jednostki centralnej z czytnikiem oraz monitora wraz z akcesoriami.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)
Anstatt:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 zestawów składających się z jednostki centralnej bez czytnika oraz monitora wraz z akcesoriami.

muss es heißen:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 35 zestawów składających się z jednostki centralnej bez czytnika oraz monitora wraz z akcesoriami.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: