Dienstleistungen - 162032-2018

14/04/2018    S73    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Opole: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2018/S 073-162032

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul.Niedziałkowskiego 6
Opole
45-085
Polen
Kontaktstelle(n): w sprawach przedmiotu zamówienia: część nr 1 – Pan Jerzy Liberka – tel. (+48) 77 418 25 35, część nr 2 – Pan Sebastian Malinowski – tel. (+48) 77 482 35 08, część nr 3 – Pan Tomasza Śmietanka – tel. (+48) 77 433 24 78, w sprawach procedury przetargowej – Adam Matyja –tel. (+48) 77 40 16 344
Telefon: +48 774545505
E-Mail: przetargi_opole@gddkia.gov.pl
Fax: +48 774544468
NUTS-Code: PL52

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.gddkia.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.gddkia.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Zarządzanie drogami krajowymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości na drogach krajowych na terenie Oddziału w Opolu GDDKiA okresie do 30.06.2020” z podziałem na 3 części

Referenznummer der Bekanntmachung: O.OP.D-3.2413.10.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest „Koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości na drogach krajowych na terenie Oddziału w Opolu GDDKiA – z podziałem na 3 części.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości w ciągu dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 na terenie Oddziału GDDKiA w Opolu – Rejon Kluczbork.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77312000
77314000
77342000
90611000
90612000
90511300
90512000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL52
Hauptort der Ausführung:

Drogi krajowe administrowane przez GDDKiA Rejon w Kluczborku.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach części wykonawca zobowiązany będzie do wykonania między innymi następujących czynności:

— mechaniczne i ręczne koszenie pasa drogowego (w pełnym zakresie lub z ograniczeniem np. do pasa rozdziału, poboczy, skarp, przeciwskarp), parkingów, itp., na obszarach zabudowanych, przy przepustach i w ciągu rowów melioracyjnych koszenie z grabieniem i utylizacją odpadu,

— mechaniczne i ręczne zamiatanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, opasek bezpieczeństwa, obiektów mostowych,

— utrzymanie czystości obiektów mostowych, w tym mycie elementów mostu, mycie barier i poręczy, oczyszczanie dylatacji, wpustów i rur kanalizacyjnych obiektów mostowych,

— zbieranie śmieci (w tym gałęzi) z pasa drogowego oraz rond, obiektów mostowych i ich otoczenia, parkingów (także opróżnianie koszy na śmieci), itp. I ich wywóz,

— interwencyjne zbieranie i wywóz gałęzi z drzew przydrożnych po wichurach,

— ręczne i chemiczne usuwanie chwastów z powierzchni utwardzonych – chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, stożki umocnione itp,

— ręczne usuwanie chwastów i pielęgnacja terenów zielonych – ronda, zieleńce itp.,

— strzyżenie żywopłotów i pielęgnacja zieleni niskiej,

— inne usługi o charakterze interwencyjnym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zatrudnienie osób bezrobotnych / Gewichtung: 20,00
Qualitätskriterium - Name: Sprzęt / Gewichtung: 10,00
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie zawodowe koordynatora prac utrzymaniowych / Gewichtung: 10,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2018
Ende: 30/06/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Uwaga do pkt II.2.7, Zamawiający wymaga aby usługa była zrealizowana od daty podpisania umowy do dnia 30.6.2020 r. lub do wyczerpania wartości umownej.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości w ciągu dróg krajowych nr 38, 40, 45, 88 i 94 na terenie Oddziału GDDKiA w Opolu – Rejon Kędzierzyn-Koźle.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77312000
77314000
77342000
90611000
90612000
90511300
90512000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL52
Hauptort der Ausführung:

Drogi krajowe administrowane przez GDDKiA Rejon w Kędzierzynie Kożlu.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach części wykonawca zobowiązany będzie do wykonania między innymi następujących czynności:

— mechaniczne i ręczne koszenie pasa drogowego (w pełnym zakresie lub z ograniczeniem np. do pasa rozdziału, poboczy, skarp, przeciwskarp), parkingów, itp., na obszarach zabudowanych, przy przepustach i w ciągu rowów melioracyjnych koszenie z grabieniem i utylizacją odpadu,

— mechaniczne i ręczne zamiatanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, opasek bezpieczeństwa, obiektów mostowych,

— utrzymanie czystości obiektów mostowych, w tym mycie elementów mostu, mycie barier i poręczy, oczyszczanie dylatacji, wpustów i rur kanalizacyjnych obiektów mostowych,

— zbieranie śmieci (w tym gałęzi) z pasa drogowego oraz rond, obiektów mostowych i ich otoczenia, parkingów (także opróżnianie koszy na śmieci), itp. i ich wywóz,

— interwencyjne zbieranie i wywóz gałęzi z drzew przydrożnych po wichurach,

— ręczne i chemiczne usuwanie chwastów z powierzchni utwardzonych – chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, stożki umocnione itp,

— ręczne usuwanie chwastów i pielęgnacja terenów zielonych – ronda, zieleńce itp.,

— strzyżenie żywopłotów i pielęgnacja zieleni niskiej,

— inne usługi o charakterze interwencyjnym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zatrudnienie osób bezrobotnych / Gewichtung: 20,00
Qualitätskriterium - Name: Sprzęt / Gewichtung: 10,00
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie zawodowe koordynatora prac utrzymaniowych / Gewichtung: 10,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2018
Ende: 30/06/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Uwaga do pkt II.2.7 – Zamawiający wymaga aby usługa była zrealizowana od daty podpisania umowy do dnia 30.6.2020 r. lub do wyczerpania wartości umownej.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 23 000,00 PLN słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100 groszy

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości w ciągu dróg krajowych nr 40, 40a, 41, 41a, 41b, 46, 46c, 46g na terenie Oddziału GDDKiA w Opolu – Rejon Nysa.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77312000
77314000
77342000
90611000
90612000
90511300
90512000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL52
Hauptort der Ausführung:

Drogi krajowe administrowane przez GDDKiA Rejon w Nysie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach części wykonawca zobowiązany będzie do wykonania między innymi następujących czynności:

— mechaniczne i ręczne koszenie pasa drogowego (w pełnym zakresie lub z ograniczeniem np. do pasa rozdziału, poboczy, skarp, przeciwskarp), parkingów, itp., na obszarach zabudowanych, przy przepustach i w ciągu rowów melioracyjnych koszenie z grabieniem i utylizacją odpadu,

— mechaniczne i ręczne zamiatanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, opasek bezpieczeństwa, obiektów mostowych,

— utrzymanie czystości obiektów mostowych, w tym mycie elementów mostu, mycie barier i poręczy, oczyszczanie dylatacji, wpustów i rur kanalizacyjnych obiektów mostowych,

— zbieranie śmieci (w tym gałęzi) z pasa drogowego oraz rond, obiektów mostowych i ich otoczenia, parkingów (także opróżnianie koszy na śmieci), itp. i ich wywóz,

— interwencyjne zbieranie i wywóz gałęzi z drzew przydrożnych po wichurach,

— ręczne i chemiczne usuwanie chwastów z powierzchni utwardzonych – chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, stożki umocnione itp,

— ręczne usuwanie chwastów i pielęgnacja terenów zielonych – ronda, zieleńce itp.,

— strzyżenie żywopłotów i pielęgnacja zieleni niskiej,

— inne usługi o charakterze interwencyjnym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zatrudnienie osób bezrobotnych / Gewichtung: 20,00
Qualitätskriterium - Name: Sprzęt / Gewichtung: 10,00
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie zawodowe koordynatora prac utrzymaniowych / Gewichtung: 10,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2018
Ende: 30/06/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Uwaga do pkt II.2.7 – Zamawiający wymaga aby usługa była zrealizowana od daty podpisania umowy do dnia 30.6.2020 r. lub do wyczerpania wartości umownej.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 23 000,00 PLN słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100 groszy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

„Nie dotyczy”.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i których opis został zamieszczony w Sekcji III.1.2) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1. 1. Oświadczenia Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres ostatnich 3 lata obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w Sekcji III.1.2). „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”, pkt 1.1. Ogłoszenia.

1.2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w Sekcji III.1.2). „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”, pkt 1.2. Ogłoszenia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

1.1. Wykonawca musi posiadać roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem tj. w zakresie usług bieżącego utrzymania dróg, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN

1.2. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 PLN

UWAGA:

1. W przypadku składania ofert na większą liczbę części niż jedna Wykonawca winien wykazać się wielokrotnością wskazanych powyżej wartości adekwatnie do liczby części, na które będzie składał oferty.

2. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej Wykonawca przeliczy:

— dla obrotu wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu,

— dla ubezpieczenia wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

3. Jako usługi bieżącego utrzymania dróg należy rozumieć usługi których definicja została opisana w pkt 7.2.3) lit c pkt 1 Instrukcji dla Wykonawców

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i których opis został zamieszczony w sekcji III.1.3) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1.1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w celu wykazania spełniania warunku którego opis został zamieszczony w Sekcji III.1.3). „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”, pkt 1.1. Ogłoszenia.

1.2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; w celu wykazania spełniania warunku którego opis został zamieszczony w Sekcji III.1.3). „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”, pkt 1.2. Ogłoszenia.

1.3. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; w celu wykazania spełniania warunku którego opis został zamieszczony w Sekcji III.1.3). „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”, pkt 1.3. Ogłoszenia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1.1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

• w przypadku składnia oferty dla jednej części przedmiotowego zamówienia:

1 zamówienia (umowy) polegającego na koszeniu pasa drogowego dróg klasy min. G o powierzchni min. 2 500.000 m2 lub o wartości usług koszenia min. 250 000,00 PLN

oraz

1 zamówienia (umowy) polegającego na zamiataniu ulic lub oczyszczaniu dróg klasy min G o powierzchni min 100 000 m2 lub długości 50 km lub wartości usług zamiatanie ulic lub oczyszczenie dróg min. 50 000,00 PLN

lub zgodnie z opisem doświadczenia zawartym w pkt 7.2.3) lit a tiret pierwszy.

• w przypadku składania oferty dla dwóch części przedmiotowego zamówienia:

1 lub 2 zamówieniami (umowami) polegającymi na koszeniu pasa drogowego dróg klasy min. G o powierzchni łącznej min. 5 000 000 m2 lub o wartości łącznej usług koszenia min. 5 000 000,00 PLN

oraz

1 lub 2 zamówieniami (umowami) polegającymi na zamiataniu ulic lub oczyszczenie dróg klasy min G o powierzchni łącznej min. 200 000 m2 lub długości łącznej 100 km lub wartości łącznej usług zamiatanie ulic lub oczyszczenie dróg min. 100 000,00 PLN

lub zgodnie z opisem doświadczenia zawartym w pkt 7.2.3) lit a tiret drugi.

• w przypadku składania oferty dla trzech części przedmiotowego zamówienia:

1 lub 2 lub 3 zamówieniami (umowami) polegającymi na koszeniu pasa drogowego dróg klasy min. G o powierzchni łącznej min. 7 500 000 m2 lub o wartości łącznej usług koszenia min. 7 500 000,00 PLN,

oraz 1 lub 2 lub 3 zamówieniami (umowami) polegającymi na zamiataniu ulic lub oczyszczeniu dróg klasy min G o powierzchni łącznej min. 300 000 m2 lub długości łącznej 150 km lub wartości usług zamiatanie ulic lub oczyszczenie dróg min. 150 000,00 PLN

lub zgodnie z opisem doświadczenia zawartym w pkt 7.2.3) lit a tiret trzeci.

1.2. Wykonawca musi mieć dostępne w celu realizacji zamówienia następujące narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne, wymienione poniżej:

— kosiarka samojezdna lub na nośniku (np. typu UNIMOG) konstrukcyjnie dostosowana do wykaszania skarp, rowów, pobocza itd. (do koszenia z jezdni drogi) – min. 3 szt,

— kosiarka doczepna do ciągników lub inna konstrukcyjnie dostosowana do wykaszania skarp, rowów, pobocza itd. (do koszenia rowów i terenu między rowem a terenem przyległym lub ogrodzeniem – spoza jezdni drogi) – min. 3 szt,

— kosiarka trawnikowa spalinowa – min. 3 szt,

— kosiarka żyłkowa – min. 5 szt,

— zamiatarka samojezdna trzyszczotkowa o pojemności zbiornika min. 2 m3 – min. 1 szt.

Uwaga:

W przypadku składania ofert na większą liczbę części niż jedna Wykonawca winien wykazać się wielokrotnością wskazanych powyżej ilości adekwatnie do liczby części na które będzie składał ofertę.

1.3. Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na funkcję wymienione poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

1) koordynator prac utrzymaniowych – 1 osoba posiadająca:

— minimum średnim wykształcenie,

— doświadczenie zawodowe:

— co najmniej 2 lata doświadczenia jako osoba koordynująca prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg klasy co najmniej G.

Jako usługi bieżącego utrzymania dróg należy rozumieć usługi których definicja została opisana w pkt 7.2.3) lit c pkt 1 Instrukcji dla Wykonawców.

Uwaga:

W przypadku składania ofert na większą liczbę części Zamawiający wymaga przedstawienia dla każdej z części innej osoby spełniającej warunek opisany powyżej w pkt 1.3.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki opisane powyżej Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w Tomie II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Istotne postanowienia umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/05/2018
Ortszeit: 10:50
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/05/2018
Ortszeit: 11:00
Ort:

Siedziba Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego nr 6, sala konferencyjna (parter),

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

2. Zamawiający, zastosuje zapisy z art. 24 aa ustawy Pzp, zgodnie z którymi pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 Sekcji VI.3 Informacje dodatkowe Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 4587701
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 4587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/04/2018