Dienstleistungen - 162039-2018

14/04/2018    S73    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Sieniawa: Beaufsichtigung der Bauarbeiten

2018/S 073-162039

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sieniawa w Sieniawie
ul. Kościuszki 11
Sieniawa
37-530
Polen
Kontaktstelle(n): Bartłomiej Szkamruk
Telefon: +48 166227965
E-Mail: sieniawa@krosno.lasy.gov.pl
Fax: +48 166227965-102
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.krosno.lasy.gov.pl/sieniawa

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_sieniawa/zamowienia_publiczne

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_sieniawa/zamowienia_publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Gospodarka leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nadzór nad wykonaniem zadania pn.Wykonanie zadania: Odtworzenie zbiorników na starych stawach w Leśnictwie Czerce oraz Modernizacja zbiornika wodnego odtwarzanego na starym stawie w Leśnictwie Pawłowa

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.1.3.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71247000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: „Wykonanie zadania: Odtworzenie zbiorników na starych stawach w Leśnictwie Czerce oraz Modernizacja zbiornika wodnego odtwarzanego na starym stawie w Leśnictwie Pawłowa”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prowadzenie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: „Odtworzenie zbiorników na starych stawach w leśnictwie Czerce”

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71248000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, powiat przeworski, gmina Sieniawa, miejscowość Czerce, działki ewidencyjne. nr 807, 813 Leśnictwo Czerce: oddział leśny 278-g, 279-a, 279-b, 279-c.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru obejmuje:

Nadzór nad wykonaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia robót budowlanych, oraz nadzór nad realizacją robót budowlanych w terenie oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowania zbiorników retencyjnych w leśnictwie Czerce. Roboty budowlane będą polegać na odmuleniu, pogłębieniu i powiększeniu w liniach brzegowych czaszy stawów, likwidacji zbędnych istniejących grobli i mnichów betonowych, modernizacji (uzupełnieniu struktury) istniejących grobli wraz z przebudową mnichów dla potrzeb nowych zbiorników, budowie przelewów awaryjnych na każdej grobli, rozbudowie grobli drogowej wraz z wymianą istniejącego przepustu doprowadzającego wodę do zbiorników na przepust o większej średnicy rurociągu wykonanego z blachy falistej, zabezpieczeniu skarp przed uszkodzeniami przez bobry siatką.

Zakres prac projektowych i robót budowlanych objętych nadzorem, został opisany w postępowaniu przetargowym; Znak sprawy: ZG.270.1.2.2018 umieszczony na stronie internetowej:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_sieniawa/zamowienia_publiczne

Informacje dotyczące wszystkich części:

Do obowiązków inspektora nadzoru należeć będzie w szczególności:

1.1 uczestnictwo w trakcie uzgadniania koncepcji projektu,

1.2 wydawanie opinii co do poprawności zastosowanych rozwiązań projektowych przez projektanta, co do obowiązujących przepisów, posiadanych materiałów w tym zapisów Podręcznika wdrażania projektu (załącznik nr 9 do SIWZ)

1.3 sprawdzanie kompletności otrzymanych materiałów,

1.4 pełny zakres obowiązków określonych w art. 25 ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529. z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych,

1.5 posiadanie dokładnej znajomości dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, a także przez wykonawcę z podwykonawcą,

1.6 sprawowanie na bieżąco kontroli terminowości i zgodności wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę i podwykonawców z harmonogramem rzeczowo - finansowym,

1.7 sprawowanie na bieżąco kontroli robót w zakresie zgodności ich wykonywania z dokumentacją projektowo-techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, normami budowlanymi i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,

1.8 w ramach uprawnień wynikających z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu odbiorów robót po zgłoszeniu przez wykonawcę robót gotowości do odbioru,

1.9 dbanie o interesy Zamawiającego, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

1.10 podejmowanie czynności zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji,

1.11 podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte decyzje, w sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępem robót, a ponadto udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznych wykonania i odbioru robót z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy,

1.12 organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nie uzasadnionej przerwy w realizacji robót przez wykonawcę lub podwykonawcę,

1.13 kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

Pozostałe obowiązki Wykonawcy dotyczące wszystkich zadań częściowych od pkt 1.14 do 1.30 opisane zostały w pkt II 2.4) cz 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres w którym będą wykonywane bezpłatne przeglądy stanu technicznego obiektów / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: % zwiększenia kary umownej Wykonawcy / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 500
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: POIS.02.01.00-00-0005/16-00
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500,00 PLN. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 7.6.2018 r. do godz. 10:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: Pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach przez podmioty PARP (oryginały).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prowadzenie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: „Modernizacja zbiornika wodnego odtwarzanego na starym stawie w Leśnictwie Pawłowa”

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71248000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, powiat przeworski, gmina Adamówka, miejscowość Dobcza, działka ewidencyjna nr 574, Leśnictwo Pawłowa: oddział 110-g, 110-h, 110-j.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru obejmuje:

Nadzór nad wykonaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia robót budowlanych, oraz nadzór nad realizacją robót budowlanych w terenie oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowania zbiornika retencyjnego w leśnictwie Pawłowa. Roboty budowlane będą polegały na wyczyszczeniu dna stawu z zalegającego humusu i porastającej trzciny oraz odmuleniu i pogłębieniu dna, modernizacji istniejących grobli, przebudowie dwóch istniejących mnichów piętrząco-spustowych w sposób umożliwiający pobór wody ze stawu położonego wyżej i zasilanie w wodę istniejących stawów usytuowanych niżej, budowie nowego mnicha oraz przelewu awaryjnego w sposób umożliwiający regulację poziomu wody w zbiorniku oraz zrzut wody do rowu opaskowego.

Zakres prac projektowych i robót budowlanych objętych nadzorem, został opisany w postępowaniu przetargowym; Znak sprawy: ZG.270.1.2.2018 umieszczony na stronie internetowej: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_sieniawa/zamowienia_publiczne

Informacja dotycząca wszystkich części:

Obowiązki Wykonawcy:

Ciąg dalszy Do obowiązków inspektora nadzoru należeć będzie w szczególności:

Pkt 1.1 do 1.13 zostały opisane w pkt II. 2.4) w cz. 1.

1.14 żądanie usunięcia przez wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad,

1.15 dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach

Wskazanych w umowie na wykonanie robót budowlanych,

1.16 udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych czynności stwierdzanie gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ewentualnych wad,

1.17 potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez wykonawcę i zapłaty mu wynagrodzenia,

1.18 niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

1.19 udział w czynnościach przekazania wykonawcy zadania terenu budowy i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji,

1.20 uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

1.21 rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu proponowanego przez wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych,

1.22 sprawdzanie wykonanych robót, powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

1.23 poświadczenie terminu zakończenia robót,

1.24 kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawcę terenu budowy w przypadku

Odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,

1.25 rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,

1.26 kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska,

1.27 uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją,

1.28 koordynowanie robót w poszczególnych branżach,

1.29 kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego,

1.30 przygotowanie i załatwienie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z prowadzeniem i zakończeniem robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres w którym będą wykonywane bezpłatne przeglądy stanu technicznego obiektów / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: % zwiększenia kary umownej Wykonawcy / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 500
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: POIS.02.01.00-00-0005/16-00
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500,00 PLN. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 7.6.2018 r. do godz. 10:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: Pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach przez podmioty PARP (oryginały).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1-2 i pkt 4-8;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1b. ustawy Pzp. które zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz potwierdzone w treści niniejszej SIWZ.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował procedurę badania i oceny ofert opisaną w art. 24aa ustawy pzp.

Wykonawca składając ofertę w przetargu będzie zobowiązany w terminie składania ofert złożyć wraz z ofertą sformalizowany druk oświadczeń nazywanego dalej jednolitym dokumentem lub skrótowo JEDZ (Załącznik nr 1 do SIWZ). Oświadczenia te mają potwierdzić na termin składania ofert, że Wykonawca składający ofertę nie podlega wykluczeni i spełnia warunki udziału w postępowaniu we przypadkach wskazanych przez Zamawiającego przypadkach. Druk ten Wykonawca składa wraz z ofertą w formie pisemnej lub innej formie dopuszczonej przepisami ustawy Pzp do terminu składania ofert. Ze względu na to, że w jego treści znajdują się także oświadczenia i deklaracje, które nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu, jego wypełnienie we wszystkich pozycjach nie jest obowiązkowe. Zamawiający dla ułatwienia jego wypełnienia dołączył instrukcję jego wypełnienia przygotowaną przez UZP na stronie internetowej www.uzp.gov.pl

Zawarta jest w pliku: Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca wykaże, że: Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 100 000,00 PLN na 1 zadanie częściowe. Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część wykaże również posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 100 000,00 PLN. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2.3. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

Na podstawie art. 22d ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, co najmniej:

— Dla zadnia częściowego nr 1 - min. 1 osobę z uprawnieniami wodno-melioracyjnymi (lub innymi) uprawniającymi do nadzorowania robót budowlanych związanych z budową zbiorników wodnych,

— Dla zadnia częściowego nr 2 - min. 1 osobę z uprawnieniami wodno-melioracyjnymi (lub innymi) uprawniającymi do nadzorowania robót budowlanych związanych z budową zbiorników wodnych.

Wykonawca składający ofertę na zadanie częściowe nr 1 i nr 2 wykaże co najmniej: 1 osobę z uprawnieniami wodno-melioracyjnymi (lub innymi) uprawniającymi do nadzorowania robót budowlanych związanych z budową zbiorników wodnych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia'/„nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 6.2.1. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

Warunek w zakresie doświadczenia wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

— w zakresie realizacji pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, pełnił funkcję Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub przebudowie lub odbudowie:

— Dla zadnia częściowego nr 1 - min. 1 zbiornika wodnego o powierzchni min. 0,70 ha,

— Dla zadnia częściowego nr 2 - min. 1 zbiornika wodnego o powierzchni min. 0,70 ha.

Wykonawca składający ofertę na zadanie częściowe nr 1 i nr 2 wykaże co najmniej pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub przebudowie lub odbudowie: min. 2 zbiorników wodnych o powierzchni min. 0,70 ha każdy.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 6.2.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wykonawca określi łączną ryczałtową cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Art. 632 § 1 ustawy z 23.4.1964 Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 459 z późn. zm.) W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać ryczałtową cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, oraz koszty dotrzymania okresu gwarancji i rękojmi. W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wymagane w wysokości 10 % wartości umowy brutto. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadkach o których mowa w art. 142 ust 5 Ustawy Pzp.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/06/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/08/2018
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/06/2018
Ortszeit: 10:15
Ort:

W siedzibie Zamawiającego, pokój nr 16 (sala narad).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/04/2018