Dienstleistungen - 162226-2018

14/04/2018    S73    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Finnland-Lohja: Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen

2018/S 073-162226

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Rosk'n Roll Oy Ab
0768908-2
Munkkaanmäki 51
Lohja
08500
Finnland
Kontaktstelle(n): Kaj Karlstedt
Telefon: +358 206377009
E-Mail: kaj.karlstedt@rosknroll.fi
NUTS-Code: FI1B1

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.rosknroll.fi/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/rosknroll
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/rosknroll?id=183664&tpk=df98b380-e342-4976-86f4-0ebc265b6c45
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lohjan kaupungin (Nummi-Pusulan ja Sammatin kaupunginosat) jätteenkuljetuspalvelut

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90510000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnan kohteena ovat Lohjan kaupungissa asumisessa syntyneen ja siihen rinnastettavan sekajätteen keräys- ja kuljetustyöt takakuormaustyönä. Palvelu sisältää jätteenkeräysvälineiden tyhjennyksen jäteautoon ja jätteen kuljettamisen Munkkaan jätekeskukseen Lohjalla. Kuljetusurakka-alue: sekajätteen keräys ja kuljetus takakuormaustyönä Nummi-Pusulassa ja Sammatissa.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 700 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B1
Hauptort der Ausführung:

Nummi-Pusulan ja Sammatin kaupunginosat Lohjan kaupungissa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Urakka-alueen taajamat ovat Nummi, Pusula ja Sammatti. Urakka-alueeseen kuuluu vuoden 2017 tilaston perusteella noin 1 800 kiinteistöä. Urakka-alueen jäteastiamäärä on noin 1 930 kpl. Kiinteistö- ja astiamäärät ovat viitteellisiä. Sekä kiinteistöjen että jäteastioiden määrään voi tulla urakan aikana muutoksia.

Urakka-alueella on laaja sekajätepisteverkko, joka palvelee 1 150 vakituista kiinteistöä ja 3 000 vapaa-ajan kiinteistöjä. Jätehuoltoyhtiön tavoite on pienentää sekapisteasiakkaiden määrä lähivuosina, joten urakoitsijan tulee ottaa huomion asiakas- ja tyhjennysmäärän mahdollinen kasvu. Kaupan ja teollisuuden rakennukset eivät ole näissä luvuissa mukana, mutta näitä kiinteistöjä saattaa myöhemmin tulla mukaan urakkaan.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 550 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 03/09/2018
Ende: 03/10/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) vuoden pituisella optiojaksolla, jolloin optiojakso 1 päättyy 2.10.2022 klo 24.00, ja optiojakso 2 päättyy 1.10.2023 klo 24.00.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) vuoden pituisella optiojaksolla, jolloin optiojakso 1 päättyy 2.10.2022 klo 24.00, ja optiojakso 2 päättyy 1.10.2023 klo 24.00.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Tarjouspyyntöasiakirjoissa mainittu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Tarjouspyyntöasiakirjoissa mainittu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Jätelaki ja -asetus.

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/05/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/09/2018
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/05/2018
Ortszeit: 10:15
Ort:

Munkkaan jätekeskus

Munkaanmäki 51

08 500 Lohja

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finnland
Telefon: +358 295643300
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Hakemusosoitus

Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi:

Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti, voi se, jota asia koskee, tai muu laissa mainittu taho saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi myös, jos hankinnassa on menetelty Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

Käsittely tapahtuu hakemuksen perusteella. Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (hakemusosoituksen). Hankintasopimuksen tekeminen ei estä asian käsittelyä. Asiakirja katsotaan saaduksi tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua sen lähettämisestä.

Hakemus ja sen toimittaminen:

Hakemuksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota hakemus koskee, sekä hakijan vaatimukset ja niiden perusteet. Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan nimi ja kotikunta. Jos hakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos hakemuksen laatija on joku muu henkilö, hakemuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset hakijalle voidaan toimittaa. Hakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on liitettävä päätös, jota vaaditaan muutettavaksi, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys vireillepanoajan alkamisen ajankohdasta. Hakemukseen on liitettävä asiakirjat, joihin hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle 14 päivän hakemusajan kuluessa siitä, kun hakija on saanut kirjallisen päätöksen asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta. Hakemuksen tulee olla perillä hakemusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot:

Markkinaoikeus

PL 118

00131 Helsinki

Käyntiosoite: Erottajankatu 1–3

Puh. +358 103643300, faksi +358 103643314, sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/04/2018