Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 162237-2023

17/03/2023    S55

Ungarn-Budapest: Bearbeitung und Clearing von Finanzgeschäften

2023/S 055-162237

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nationale Identifikationsnummer: 12165814244
Postanschrift: Szőlő Utca 38.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1034
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Jakab Dorottya
E-Mail: kozbeszerzes@budapestspas.hu
Telefon: +36 14524504
Fax: +36 14524501
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
Adresse des Beschafferprofils: http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000116222023/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000116222023/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Készpénzmentes fizetési rendszer beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000116222023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66172000 Bearbeitung und Clearing von Finanzgeschäften
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Készpénzmentes szolgáltatások beszerzése 24 hónapos időszakra nettó 200 000 000,- HUF értékű szolgáltatási keretszerződés keretében. Ajánlatkérő a nettó keretösszeg 70% -ára, azaz nettó 140 000 000 Ft -ra vállal szerződéses kötelezettséget.

A közbeszerzés tárgya olyan készpénzmentes fizetési megoldás biztosítása Ajánlatkérő számára, amely segítségével az oda érkező fürdőlátogatók Ajánlatkérő üzemeltetésében működő 13 telephelyen készpénzmentes fizetési mód alkalmazásával tudnak a működő gyógyfürdők és strandok kereskedelmi egységeiben vásárolni és fizetni.

A készpénzmentes fizetési rendszerrel kapcsolatos technikai elvárásokat a Műszaki leírás tartalmazza.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66172000 Bearbeitung und Clearing von Finanzgeschäften
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Magyarország_1034_Budapest_Szőlő _utca_38

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A szolgáltatást 13 budapesti telephelyen egységes, azonos rendszerben működő készpénzmentes fizetést biztosító rendszer működtetésével szükséges ellátni.

A szolgáltatónak, illetve rendszerének képesnek kell lennie:

- legalább 300 db egyenleget kezelő (POS) terminál,

- legalább 25 db feltöltő automata egyidejű üzemeltetésére,

úgy,

hogy a napi terhelés mértéke

- (minimális terhelés mellett) 12 000 db proximity alapú -, és 6 500 db bankkártya alapú -

- (maximális terhelés mellett) 150 000 db proximity alapú - 73 600 db bankkártya alapú tranzakció lebonyolítása.

Az igénybevételre vonatkozóan Ajánlatkérő az egy időben maximálisan igénybe vett berendezések/eszközök számát adta meg, mely értékektől a szezonális ingadozásnak megfelelően, eltérhet.

A keretszerződés 24 hónapos időbeli hatálya alatt a becsült tranzakciószám elérheti összesen a 9 000 000 db tranzakciót.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy a megajánlott rendszert a szerződés ideje alatt minden egymást követő naptári napon kívánja alkalmazni

- egyrészt az évi mintegy 5 000 000 fő fürdőlátogató helyszíni vásárlásainak kiszolgálására,

- másrészt Ajánlattevő fürdőegységeiben üzemeltetett kereskedelmi egységek analitikus forgalmi elszámolásának üzemeltetéséhez.

E vonatkozásokban különösen fontos elvárás a rendszer terhelhetőségének biztosítása, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő által üzemeltetett fürdőegységek Budapest egyik leglátogatottabb turisztikai célpontjai közé tartoznak, évente akár több, egyidejűleg 100 000 főt meghaladó résztvevőt érintő rendezvény kiszolgálási helyszíneiként.

A szolgáltatást érintő rendezvényekre vonatkozóan Ajánlatkérő nyertes Ajánlattevő részére - szerződéskötéskor (rendezvény) ütemtervet is rendelkezésre bocsát.

A szolgáltató által telepített rendszernek magába kell foglalnia az érintőképernyős Horeca (Hotel Restaurant Catering) elektronikus kereskedelmi elfogadó rendszert is, amelynek a vásárló egyéni döntése alapján borravaló adására kell alkalmasnak lennie.

Ajánlatkérő - maximálisan egy időben - 250 db ilyen (kibővített - Horeca szolgáltatásokkal ellátott) terminál biztosítását kéri a szerződés keretében. (a berendezések igénybevételére vonatkozóan Ajánlatkérő a maximális igénybevételre vonatkozó mennyiséget adja meg, mely értékektől a szezonális ingadozásnak megfelelően, eltérhet.

A megajánlott rendszerhez induláskor Ajánlattevőnek szükséges minimum 50 000 db proxymity azonosítót biztosítania.

Szolgáltatónak az előzőekben részletezett eszközöket (valamint azok tartozékait) a szolgáltatás teljes ideje alatt Ajánlatkérő üzemeltetésében álló fürdőegységekben rendelkezésre kell bocsátania, valamint meghibásodás esetében gondoskodnia kell azok megjavításáról, illetve adott esetben cseréjéről.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Az Ajánlattevő által megajánlott rendszerrel 24 óra alatt lebonyolított banki tranzakciók darabszáma M.1.1 alkalmassági minimumkövetelményben foglalt minimálisan teljesített 35.000 db felett: (0 db - 200.000 db) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A Kbt. 141.§ (4) a) pontja szerint a szerződés közös megegyezéssel további maximum 12 hónappal meghosszabbítható, de legfeljebb a 200 000 000,- HUF keretösszeg lehívásának erejéig.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az értékelés módszere részszempontonként (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. szerint):

1. Nettó ajánlati összár (Ft): fordított arányosítás

2. Ajánlattevő által megajánlott rendszerrel 24 óra alatt lebonyolított banki tranzakciók darabszáma M.1.1 alkalmassági minimumkövetelményben foglalt minimálisan teljesített 35 000 db felett: (0 db - 200 000 db) két szélső érték közötti egyenes arányosítás

Az értékelés módszertanát részletesen a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

A 2.számú értékelési szempont vonatkozásában kérjük T. Ajánlattevőket, hogy az M.1/1 alkalmassági szempont igazolási módjai között ismertetett: "banki tranzakcióra vonatkozóan benyújtani a bank igazolását, melyre vonatkozóan Ajánlatkérő iratmintát bocsátott rendelkezésre a Formanyomtatványok című dokumentumok között" dokumentumot az ajánlatukkal együtt szíveskedjenek benyújtani.

A részajánlat tétel kizárásának indoka: A beszerzendő szolgáltatás egymással összefüggő tevékenységekből áll, amelyek részekre bontása - és azok elkülönítése - nem lehetséges, valamint nem szolgálná a hatékony gazdálkodás elvét.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

- Ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében, annak uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzési eljárásban történő benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata, illetve részvételi jelentkezése tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.

Megkövetelt igazolási mód:

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § szerint az alábbi:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1)-(2) bekezdés, 4. §, és 8. §, 12-16. §-aiai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasságigazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.Ajánlatkérő a kizáró okok fennállását előzetesen ezen dokumentumok alapján végzi.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az

ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

P.1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és 24. § (1) bekezdésére.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Ajánlatkérő a formanyomtatvány alatt az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD-t) érti.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P/1. a felhívást megelőző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított legalább legalább 105 000 000 Ft árbevétellel, amely készpénzmentes fizetési rendszer üzemeltetéséből származik.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

M1) Referenciák tekintetében:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja és (3a) bekezdés a) alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését, valamennyi referencia tekintetében megadva:

- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),

- a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

- az elvégzett munka rövid bemutatását, a szolgáltatás tárgyát, mennyiségi adatot az alkalmassági feltétellel összhangban,

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Jelen referencia igazolására szükséges a banki tranzakcióra vonatkozóan benyújtani a bank igazolását, melyre vonatkozóan Ajánlatkérő iratmintát bocsátott rendelkezésre a Formanyomtatványok című dokumentumok között.

Tekintettel arra, hogy jelen alkalmassági követelmény az értékelési szempontok között is megjelenik (2. számú értékelési szempont - Minőségi szempont), Ajánlatkérő a banki igazolás benyújtását az ajánlatban kéri.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot.

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett (sikeresen teljesített), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ban foglaltakra.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Ajánlatkérő a formanyomtatvány alatt az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD-t) érti.

M2) Szakember tekintetében:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az EKR-ben létrehozott EEKD elnevezésű űrlap használatával azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakmai önéletrajz év/hó részletezéssel térjen ki a szakember által teljesített szakmai gyakorlatra.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés ideje alatt rendelkezésre áll, és személyesen részt vesz a szerződés teljesítésében.

Ajánlatkérő egy évben maximálisan 12 hónap szakmai tapasztalatot fogad el, függetlenül attól, hogy a bemutatásra kerülő szakember esetleg egy időben több azonos projekten is dolgozott. (tehát az időbeni átfedés nem megengedett)

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri az az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

M/3.) A minőség biztosítása érdekében tett intézkedések leírása:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) c) alapján, Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása esetében előírja, hogy az ajánlatban nyilatkozni szükséges , hogy Ajánlattevő rendelkezik M./3. alkalmassági feltételként előírt - elismert ISO 27000 szabványcsaládba tartozó (vagy bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó egy adott szervezeten belüli információbiztonsági rendszerre vonatkozó (állandó üzemű központi szerver információs biztonsága) szerinti tanúsítvánnyal.

A tanúsítványnak az ajánlat benyújtásának időpontjában érvényesnek kell lennie, valamint a szerződés egész időtartama alatt gondoskodni kell a tanúsítvány meghosszabbításáról, érvényességéről.

Csatolandó dokumentumok:

- az ajánlatban az EEKD vonatkozó részének megfelelő kitöltésével;

- ajánlatkérő 69.§ (4) szerinti felhívására: a tanúsítvány másolatának benyújtásával.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M1./1.

Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik referenciával az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül elkezdett és 3 éven belül teljesített

folyamatosan - legalább 6 egymást követő naptári napon át tartó,

- 155 db elfogadó terminál (pl. POS terminál) egyidejű vendégforgalmat kiszolgáló üzemeltetésére, ahol

legalább (minimális terhelés mellett)

- naponta legalább 2 000 db (proximity alapú) vásárlási tranzakció

- és legalább 1 000 db közvetlen bankkártyás terhelés történt

ÉS

a 6 napon belül legalább 1 napon, (maximális terhelés mellett)

ugyanazon jogosult (Bank, és vagy elszámoló intézmény) javára napi (24 óra alatt lebonyolítva)

- legalább 78 000 db proximity azonosítóval lebonyolított tranzakció,

ÉS

- legalább 35 000 db közvetlen bankkártya terhelés történt.

(Ajánlatkérő erre vonatkozóan külön iratmintát biztosít Ajánlattevők részére. tekintettel arra, hogy az M.1/1. alkalmassági követelményhez értékelési szempont is kapcsolódik, Ajánlatkérő kéri az igazolást az ajánlatba benyújtani.)

M1/2.) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül teljesített, legalább 1 olyan nyilvános rendezvényen (vagy más ezzel egyenértékű más helyszínen), szerződésszerűen telj. referenciával, ahol egy időben üzemeltetett

- legalább 90 db borravaló adásra alkalmas érintőképernyős ’Horeca’ kereskedelmi szoftverrel ellátott rendszerrel üzemelő terminált

ÉS

- legalább 4 db vendég által önállóan igénybe vehető, egyenleg feltöltésre és megnyitásra alkalmas automatát.

M/2.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rend. legalább a elfogadó terminál és vagy bankkártya terminál és rendszer üzemeltetésben résztvevő minimum 3 fő elektronikai műszerész (OKJ 33 522 01 0000 0000) vagy azzal egyenértékű szakképesítésű szakemberrel, akik rendelkeznek legalább 36 hónap készpénzmentes fizetési rendszer üzemeltetésében szerzett tapasztalattal.

M/3.) Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik állandó üzemű központi szerver információbiztonsági (ISO 27001 vagy azzal egyenértékű) tanúsítvánnyal.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Kötbér:

Késedelmes teljesítés: Amennyiben a Szolgáltató a berendezések kiépítésével és a Szolgáltatás megkezdésével késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. A késedelmi kötbér alapja a nettó szerződéses keretösszeg, mértéke 0,5%/nap, maximum 15%. A késedelmi kötbér alapja a nettó szerződéses keretösszeg 0,5%/nap, amely a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig, de legfeljebb 30 napig illeti meg a Megrendelőt.

Hibás teljesítés: Ebben az esetben a Megrendelő a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű hibás teljesítési kötbérre jogosult a hiba teljes körű kijavításáig és annak Megrendelő általi jóváhagyásig, de legfeljebb 30 napig.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a jelen szerződés 2.1. pontja, 2.2. pontja vagy 2.5. pontja szerinti szolgáltatások Megrendelő részére történő teljesítése meghiúsul, a Szolgáltató meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. Amennyiben Szolgáltató a Szerződés 2.1. és 2.2. pontjában rögzített határidőhöz képest a késedelem maximális időtartamán belül sem teljesíti, úgy a Megrendelő jogosult a Szerződést felmondani/attól elállni, és meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Megrendelő meghiúsulási kötbért jogosult minden olyan esetben érvényesíteni, amikor a Szerződés a Szolgáltatónak felróható okból kerül felmondásra.

A meghiúsulási kötbér alapja a nettó teljes vállalkozási keretösszeg, mértéke annak 15%-a.

A meghiúsulás okait és a kötbérre vonatkozó részletes szabályozást a szerződéstervezet tartalmazza.

Az elszámolás havi rendszerességgel történik.

Ajánlatkérő köteles a vállalkozói díjat a szabályszerűen kiállított számla kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül megfizetni a nyertes ajánlattevő számláján szereplő bankszámlájára, a Kbt. 135. § (1) és (5) alapján, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseinek figyelembevételével.

Díjmódosítás - árindex alapján:

Szolgáltató jogosult a szerződés időtartama alatt díjmódosítást kezdeményezni; a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás módosítása abban az esetben lehetséges, ha a KSH vonatkozó havi adatok szerint fogyasztói árváltozás (változatlan adótartalmú fogyasztói árindex, havi, előző hó = 100%)- szerződéskötéstől, illetve a legutóbbi ilyen tárgyú szerződésmódosítástól számolt - kumulált növekedése eléri vagy meghaladja a 6 %-os mértéket.

A szerződés ezen jogcím alapján első alkalommal leghamarabb a szerződéskötés időpontját követő 6 hónap elteltével módosítható. Ennek Megrendelő általi elfogadása esetén, az infláció mértékét nem meghaladó díjnövekedést a Felek az ellenszolgáltatás indexálására vonatkozó, Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti - előre megismerhető módosulásnak tekintik, és azt a következő hónap első napjától érvényesítik.

Ajánlatkérőnek - a Kbt. 135.§ (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - jogában áll az esedékessé vált kötbérterheket a vállalkozási díjból visszatartani.

Előleg igénybevételére nincs lehetőség.

Az ajánlattétel, kifizetés és elszámolás pénzneme magyar forint (HUF).

A feltételeket a közbeszerzési dokumentum szerződéstervezete tartalmazza.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/04/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/04/2023
Ortszeit: 12:00
Ort:

Az ajánlatok felbontása az EKR -en keresztül történik.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A bontási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 68.§ (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdései, valamint a 424/2017. (XII.19) K.r. 15.§ tartalmazzák. A bontás időpontjában az ajánlatok, az EKR rendszerben, az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR, a bontás időpontjától kezdve az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) A értékelési szempontonként kiosztható pontszámtartomány 0-100 pont.

2) Az ajánlathoz csatolni kell a részletes ártáblázatot, szerkeszthető - Excel (xlsx.) valamint cégszerűen aláírt pdf formátumban is, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

3) A Kbt. 76. § (3) bek b) pont szerinti M.2 alkamassági követelmény tekintetében csatolni kell a szakember által aláírt önéletrajzot, valamint a rendelkezésre állási nyilatkozatot, és a végzettségét/szakképzettségét igazoló dokumentumot az útmutató szerint,

4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5)-(6) bekezdése szerinti dokumentumokat. Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat nemleges tartalommal is benyújtandó.

5) Az Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.

6) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

7) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.

8) Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.

9) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

10) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: eljárást megindító felhívás Pénzügyi gazdasági - III.1.2) és Műszaki szakmai alkalmasság - III.1.3) pontja.

11) Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

12) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint.

13) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

14) FAKSZ: Jakab Dorottya - közbeszerzési szakértő (lajstromszám: 01446)

dr. Murányi Réka beszerzési és közbeszerzési osztályvezető (lajstromszám: 00948).

15) A Kbt. 40. §-ára tekintettel az eljárás a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.

16) AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált ajánlattevők részére biztosítja.

17) EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C. §-ai tartalmaz.

18) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

19) A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

20) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII.törvény előírásai szerint kell eljárni.

21) Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 81. § (4) -(5) bekezdését.

22) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet a Kbt. 56. §-a szerint az EKR rendszeren keresztül. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérések beérkezésére észszerű határidőnek az ajánlattételi határidőként meghatározott időpontot megelőző ötödik munkanap délelőtt 10:00 órát tekinti.

23)A Tanács (EU) 2022/576 rendelete szerinti Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a tilalom személyi hatálya saját magára, valamint az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10%-át meghaladó alvállalkozóra, szállítóra vagy kapacitást biztosító szervezetre kiterjed-e vagy sem.

24)Az eljárás kizárólagos nyelve: magyar.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt .148§ szerint:

Folytatás a VI. 3. pontnak: 7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

Folyt. 8. Nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

9. IV.2.6. pont: ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap.

10. Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

11. Ajánlatok értékelési szempontja: legjobb ár-érték arány [Kbt.76.§(2) bek.c)pont].

A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.

Értékelési módszertan:

1. résszempont: fordított arányosítás

2-. résszempont: arányosítás

12. Közös ajánlattétel, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybe vétele esetén, EKR által nem generált nyilatkozatmintára vonatkozó szabályok vonatkoznak a közbeszerzési dokumentumokra.

13. FAKSZ: dr. Balatoni Zoltán, lajstromszám: 00433

14. Az ajánlattétel feltételeit teljes körűen a közbesz. dok-k tartalmazzák.

15. AK él a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglalt lehetőséggel.

16. A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti elérése az eljárásban történő részvétel feltétele. A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként egy ajánlattevőnek/ megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi részvételre jelentkezőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja. AK a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja. Felhívjuk AT figyelmét arra, hogy a regisztráció nélküli letöltés esetén az AK az eljárás során nyújtott tájékoztatások megküldésért felelősséget nem vállal!

17. Az AF-ben meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

18. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a szerződés tárgyára vonatkozó (vagy arra kiterjesztett) minimum káreseményenként 20 000 000,- Ft/ összeget éves kárlimit 40 000 000,-HUF-t elérő felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, melyre vonatkozóan az ajánlatban nyilatkozni kell.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023