Dienstleistungen - 162341-2018

14/04/2018    S73    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Event-Organisation

2018/S 073-162341

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
012070669
ul. Bagatela 12
Warszawa
00-585
Polen
Kontaktstelle(n): Robert Zawadzki
Telefon: +48 223349966
E-Mail: bpp@paih.gov.pl
Fax: +48 223349999
NUTS-Code: PL91

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.paih.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.paih.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część IV - Organizacja misji przyjazdowych - branża Części samochodowe i lotnicze BOK/BR-25 -11/2018

Referenznummer der Bekanntmachung: BOK/BR-25 -11/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79952000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja 2 (dwóch) misji przyjazdowych o charakterze edukacyjnym typu Study Tour dla zagranicznych kontrahentów oraz dziennikarzy w ramach realizacji Branżowych Programów Promocji. Pierwsza z misji zostanie zrealizowana w 2018 r., druga w 2019 r. Część IV - Organizacja misji przyjazdowych - branża części samochodowe i lotnicze.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79600000
55100000
55110000
55120000
55300000
60400000
60100000
66510000
79530000
39294100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

PL.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja 2 (dwóch) misji przyjazdowych o charakterze edukacyjnym typu Study Tour dla zagranicznych kontrahentów oraz dziennikarzy w ramach realizacji Branżowych Programów Promocji. Pierwsza z misji zostanie zrealizowana w 2018 r., druga w 2019 r. Część IV - Organizacja misji przyjazdowych - branża części samochodowe i lotnicze

Pod pojęciem organizacji Zamawiający rozumie:

1) opracowanie i realizację programu merytorycznego na podstawie założeń przedstawionych przez Zamawiającego

2) zapewnienie lotów w obie strony dla uczestników misji

3) zorganizowanie oraz zapewnienie transportu na terenie Polski

4) zakwaterowanie dla wszystkich uczestników misji

5) zapewnienie wyżywienia w trakcie realizacji programu

6) zapewnienie tłumaczenia podczas misji z języka polskiego na język uczestników misji.

2. Wykonawca zorganizuje 2 (dwie) misje przyjazdowe Study Tour dla przedsiębiorców oraz dziennikarzy z Chin, USA, Rosji, Australii i Kanady przy założeniu, iż w każdej misji powinno wziąć udział nie mniej niż 7 kontrahentów i nie mniej niż 3 dziennikarzy, a w latach 2018-2019, z każdego ze wskazanych Państw musi przyjechać 3 dziennikarzy i 5 kontrahentów.

3. W ramach misji Wykonawca zorganizuje co najmniej:

1) udział uczestników misji w targach o profilu dostosowanym do profili zainteresowań uczestników misji

2) udział uczestników misji w spotkaniach B2B z polskimi przedsiębiorcami produkującymi części samochodowe i/lub lotnicze;

3) wizyty w trzech polskich firmach o profilu dostosowanym do profili zainteresowań uczestników misji;

4) wizytę w specjalnej strefie ekonomicznej lub parku technologicznym lub przemysłowym lub stowarzyszeniu producentów. Wizyta powinna obejmować spotkanie z Zarządem oraz w uzgodnieniu z Zarządem spotkanie z firmami, które

On rekomenduje. Wykonawca powinien zapewnić, w uzgodnieniu z Zarządem, miejsce i warunki techniczne do przeprowadzenia spotkania oraz poczęstunek – obiad lub kolację dla wszystkich uczestników w restauracji o wysokim standardzie;

5) 1 kolację w restauracji dla uczestników misji z udziałem osób zarządzających czołowymi polskimi firmami reprezentującymi branżę części samochodowych i lotniczych obecnymi na targach; w kolacji powinno brać udział co najmniej 6 przedstawicieli polskich firm z ww. branży oraz 2 przedstawicieli Wykonawcy, pełniącego rolę organizatora.

4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (SOPZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość (koncepcja programu misji przyjazdowej) / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 159 450.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 11/11/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: Zamówienie zrealizowane jest w ramach projektu: "promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand” POIR.03.03.02-00-0001/15.
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Całkowita wartość zamówienia wynosi: 239 175,00 PLN netto, co stanowi 55 471,16 EUR.

Wartość zamówienia podstawowego wynosi: 159 450,00 PLN netto, co stanowi 36 980,77 EUR.

Wartość zamówienia podobnego wynosi: 79 725,00 PLN netto, co stanowi 18 490,39 EUR.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej zwanego: „JEDZ”, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ - espd-request [BOK-BR-25 –11-2018]xml” - czytelny Załącznik nr 6a do SIWZ - espd-request [BOK-BR-25 –11-2018] PDF, zgodnie z Instrukcją wypełniania JEDZ, stanowiącą Załącznik nr 5 do SIWZ oraz zgodnie wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, „JEDZ” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te wstępnie potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca składa JEDZ dotyczący tych podmiotów oraz zobowiązanie – załącznik nr 10 do SIWZ. Dokumenty te wstępnie potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby tych podmiotów.

4. Zamawiający informuje, że w Części IV Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ przewiduje możliwość złożenia przez Wykonawcę ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), co pozwala wykonawcy na niewypełnianie dalszych pół odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego. Wykonawca ogranicza się do wypełnienia α Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji, stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

I Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia - na wezwanie Zamawiającego.

1. Zamawiający, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - Załącznik nr 11 do SIWZ;

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - Załącznik nr 12 do SIWZ.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Cd. w sekcji III.1.2) ogłoszenia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cd. z sekcji III.1.1) ogłoszenia.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawione w terminie niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 2, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp. i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

2. Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2-ch usług, z których każda obejmowała łącznie wykonanie:

1) organizację misji przyjazdowych typu study tour dla potencjalnych kontrahentów

I dziennikarzy oraz spotkań B2B,

2) zapewnienie obsługi organizacyjnej i merytorycznej misji oraz wykwalifikowanych tłumaczy,

3) zapewnienie noclegu i transportu dla uczestników misji,

4) organizację dodatkowych działań promocyjnych, typu briefingi dla prasy, eventy, konferencje

3. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zamówienia następującymi osobami:

1) Opiekun organizacyjny.

Minimum jedna osoba pełniąca rolę Opiekuna organizacyjnego, która w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zdobyła doświadczenie w zakresie organizacji co najmniej trzech wizyt studyjnych o charakterze politycznym, gospodarczym, informacyjnym lub turystycznym oraz posiada znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

— w toku realizacji zadania, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości lub innych trudności w realizacji zadań Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmianę Opiekuna organizacyjnego, a Wykonawca zobowiązuje się taki wniosek uwzględnić.

2) Opiekun merytoryczny (ekspert)

Minimum jedna osoba pełniąca rolę Opiekuna merytorycznego, która posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w branży Budowa i wykańczanie budowli, wiedzę na temat branży Budowa i wykańczanie budowli w kraju i na świecie, wywodzi się lub posiada kontakty z wiodącymi organizacjami branży Budowa i wykańczanie budowli oraz posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację.

— w toku realizacji zadania, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości lub innych trudności w realizacji zadań Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmianę Opiekuna organizacyjnego, a Wykonawca zobowiązuje się taki wniosek uwzględnić.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, dokument ten np. zobowiązanie należy dołączyć do oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ.

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy- wzór wykonanych usług stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ;

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ;

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez wezwania Zamawiającego przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

8. W postępowaniu stosuje się rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r. poz. 1126).

9. W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 ustawy Pzp.

3. Oświadczenie w formie JEDZ składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 2.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu zaistnienia podstaw określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) poszczególne warunki określone w rozdziale VI ust. 2 i ust. 3 SIWZ mogą zostać spełnione przez jednego konsorcjanta lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia - Umowa.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/05/2018
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/05/2018
Ortszeit: 13:30
Ort:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna Warszawa, 00-585, ul. Bagatela 12 – Biblioteka piętro II.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia do wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych

Z przedmiotem niniejszego zamówienia.

2. Zamówienie określone w ust. 1 będzie polegało na wykonaniu podobnych usług do zamówienia podstawowego określonych w rozdziale III SIWZ.

3. Sposób realizacji usług odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w SOPZ i w Umowie.

4. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania wartości zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych.

5. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000, 00 PLN (trzy tysiące złotych).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r.poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.

14. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

16. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/04/2018