Lieferungen - 162542-2022

29/03/2022    S62

die Slowakei-Bratislava: Regalanlagen

2022/S 062-162542

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 00166073
Postanschrift: Račianska 71
Ort: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS-Code: SK0 Slovensko
Postleitzahl: 81311
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Marek Turňa
E-Mail: marek.turna@justice.sk
Telefon: +421 288891412
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/private/profily/673/show
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/437847
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/19290/summary
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodanie a odborná montáž archívnych zariadení do registratúrneho strediska Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39151100 Regalanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodanie archívnych zariadení do registratúrneho strediska umiestneného v suterénnej miestnosti v budove sídla Ministerstva spraovodlivosti Slovenskej republiky na Račianskej ulici č. 71 vrátane ich dopravy, vykládky, odbornej montáže, zaškolenia a záručného servisu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 162 181.89 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39132000 Archivierungssysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK0 Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska 71, 813 11 Bratislava

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dodávka a montáž archivačného systému

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 162 181.89 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 84
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Rozpočet Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED podľa § 39 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj

spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Upozornenie:

V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom

obstarávaní, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní , upozorňuje verejný obstarávateľ, že uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a), b), c), d) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Podmienka možnosti získania dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), d), e) zákona o verejnom obstarávaní z informačných systémov verejnej správy sa netýka subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky .

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

neuplatňuje sa

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona : zoznamom dodávok tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného

obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný

obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

3.2 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné

kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi

preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie

technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou

zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť

alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého

trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo

odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej

existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar preukazuje

vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

3.3 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom JED

podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

3.4 Ak bude v predložených dokumentoch uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej

meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení tohto verejného

obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Verejný obstarávateľ požaduje uskutočnenie dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet

zákazky (obdobným predmetom zákazky sa rozumie dodávka kovových políc) ,pričom preukáže aspoň

dodávky tovarov v min. kumulatívnej hodnote 60 000,- Eur bez DPH uskutočnených za predchádzajúce 3 roky od

vyhlásenia verejného obstarávania.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/05/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/05/2022
Ortszeit: 13:00
Ort:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska 71, 813 11 Bratislava

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/03/2022