Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 162628-2023

17/03/2023    S55

Ungarn-Budapest: Reklamedienste

2023/S 055-162628

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
Nationale Identifikationsnummer: 18869891241
Postanschrift: Döbrentei Utca 2. V. em.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1013
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Barna Orsolya
E-Mail: barnao@barnao.hu
Telefon: +36 302073792
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kbka.org
Adresse des Beschafferprofils: http://www.kbka.org
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000190532023/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000190532023/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Komplex fenntarthatósági kommunikációs szolg-ok

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000190532023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79342200 Reklamedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Vállalkozási szerződés alapján "Komplex fenntarthatósági kommunikációs szolgáltatások"

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 600 000 000.00 HUF
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
90700000 Dienstleistungen im Umweltschutz
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Magyarország_1013_Budapest

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vállalkozási szerződés alapján "Komplex fenntarthatósági kommunikációs szolgáltatások"

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány 2023-ban is megrendezi a korábbi nagy sikerű fenntarthatósági szakmai rendezvényét, a Planetet. A korábbi adatok alapján 35-40 000 látogatószámra számító rendezvény célja a környezetvédelemmel és a klímaváltozással kapcsolatos ismeretek többszintű oktatása kialakításának és fejlesztésének támogatása, a társadalom környezettudatossága fejlesztésének támogatása. A 2023. évi nemzetközi rendezvény fókuszában az élelmiszerrel kapcsolatos fenntarthatósági kihívások állnak (élelmiszerhiány, termőföld, élelmiszertermelési innováció stb.), ezért az ajánlatkérő kifejezetten olyan médiaügynökséget keres a feladatra, amely egyrészt gyakorlott a fenntarthatósággal kapcsolatos rendezvények kommunikálásában, és az élelmiszerszakmai tartalmak szakszerű és kreatív megjelenítésére is képes.

A Planet rendezvény teljes médiakampányának lebonyolítása, kampányterv készítése, médiaterv és szórásterv véglegesítése, médiaügynökségi feladatok ellátása, tartalomszolgáltatás, kreatív tervezési grafikai feladatok ellátása, animációk készítése. Az ajánlatkérő a kampányidőszakban heti, vagy akár sűrűbb megjelenésekkel számol, de ezt csak a végleges médiaterv ismeretében tudja megadni.

Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: A szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2.1 alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0-60 hónap) / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 600 000 000.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/05/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A felhívás II.2.7) pontjában a szerződés hatálya kezdetének megjelölt dátumot csak a felhívás feladhatóságának érdekében adtuk meg. A szerződés hatályának kezdete a szerződés mindkét fél általi aláírásnak napja.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód

A Kbt. 67. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-8., 10., 12-16. § szerint.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bekezdésben foglaltakra.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak). Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi

Öntisztázás: Kbt. 64. §-a szerint.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. A nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.

M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő nyújtson be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (fenntarthatósági érzékenyítési programhoz kapcsolódó szolgáltatások) szerinti munkákra vonatkozó igazolást illetve referencianyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint legalább az alábbi tartalommal:

- az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen:

- teljesítés mennyisége;

- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap);

- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat;

- a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége;

- kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

M/2: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

- a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat (EKR űrlap);

- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;

- a végzettséget igazoló dokumentumok;

- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban, a szakmai gyakorlat (év/hó bontásban) az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe)

M/1.1: legalább egy darab, legalább 15 000 fő részvételével lezajlott fenntarthatósági tematikájú, a nagyközönség számára ingyenesen látogatható rendezvény kreatív tervezése tárgyú referenciával

M.1.2: legalább egy darab, legalább 15 000 fő részvételével lezajlott, fenntarthatósági tematikájú, részben vagy teljesen sajtónyilvános (legalább 5 db média részvétele) rendezvény kapcsán médiaterv és szórási terv készítése

Az egyes referenciakövetelmények keretében bemutatott munkák közötti átfedés megengedett. Az M/1.1. és az M/1.2. referencia közötti átfedés megengedett, tehát a résztvevőszámok nem adódnak össze, ajánlattevők a M/1.1. és M/1.2. követelményeknek egyazon referenciával is megfelelhetnek, ha az minden egyéb elemre kiterjed.

M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez legalább az alábbi szakemberekkel:

M/2.1: legalább 1 fő felsőfokú képzőművészeti, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkező képgrafikus művésszel, aki legalább 5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik fenntarthatósági tematikájú rendezvények kommunikációs kampányának grafikai tervezése kapcsán

M/2.2: legalább 1 fő felsőfokú végzettségű programozott animáció tervező, vagy ezzel egyenértékű szakemberrel, aki legalább 5 éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezik vizuális kommunikációs kampányok terén

M/2.3: legalább 1 fő felsőfokú nemzetközi marketing szakirányú, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkező újságíró szakemberrel, aki legalább 5 év marketing szakmai tapasztalattal rendelkezik

M/2.4: legalább 1 fő felsőfokú végzettségű tervezőgrafikus művész, vagy ezzel egyenértékű szakemberrel, aki legalább 5 év marketing területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik

Az M/2.1 és az M/2.2 alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakemberek közötti átfedés lehetséges, de a másik két alkalmassági követelmény esetén nem megengedett. Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdést alkalmazza az M/2.1 és az M/2.3 alkalmassági követelményben foglalt szakemberek vonatkozásában.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Az egyedi szerződések szerinti számlák ellenértékének kifizetésére a szerződésben meghatározottak szerint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének figyelembevételével, és a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései alkalmazásával 30 napon belül kerül sor.

Vonatkozó jogszabályok: Kbt.; Ptk.; Art.; Áfa tv.; Áht.; Ávr.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).

Kötbérek:

A szerződés kapcsán a nyertes ajánlattevő/vállalkozó késedelmi kötbér, valamint meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben annak jelen szerződésben meghatározott feltételei fennállnak.

A késedelmi alapja a késedelmesen teljesített megrendeléshez tartozó vállalkozási díjtétel nettó összege. A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés teljes nettó ellenértéke.

Késedelmi kötbér: az adott megrendelés kapcsán meghatározott teljesítési határidőig nem teljesít szerződésszerűen. A késedelmi kötbér mértéke a teljesítéssel érintett részszámla nettó értékének 1 %/nap. A késedelemi kötbér maximális mértéke a teljes szerződéses érték 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: meghiúsulás, illetve 20 napot meghaladó késedelem esetén a szerződés azonnali hatályú felmondása, mely miatt meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. A meghiúsulási kötbér mértéke: a szerződés teljes értékének 10 %-a.

A részletes szabályokat a további közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Az ajánlatkérő 2023. február 15-én kapott forrást a rendezvény 2023. őszén történő megvalósítására. Tekintettel a rendezvény komplexitására, nagyon fontos a mihamarabbi marketing kommunikációs feladatok megkezdése, mert a túl későn induló kampány veszélyezteti a rendezvény látogatottságát.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/04/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/04/2023
Ortszeit: 14:00
Ort:

EKR - Kbt. 68. §, 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

EKR - Kbt. 68. §, 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Az ajánlatot a felhívásban, és a további közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az EKR használatával. Közbeszerzési dokumentumok letöltése csatoltan a https://ekr.gov.hu oldalon.

2. A Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági. szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. A közösen ajánlatot tevőknek ajánlatuk részeként be kell nyújtaniuk az általuk kötött együttműködési megállapodást az alábbi rendelkezések, és a Kbt. szabályai szerint. Ha a közösen ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválik, a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha a bent maradó közös ajánlattevők továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével.

3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján meg kell jelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelyek teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, ill. ezen részeknél az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát. Ha nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdés, és a 67. § (1) és (4) bekezdés szerint.

5. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, tartalmaznia kell valamennyi költséget, mely a szerződés teljesítése során az ajánlattevő oldalán felmerül.

6. Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56. §-a szerint kiegészítő tájékoztatást kérhet az EKR használatával.

7. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak az alkalmasság feltételei és azok igazolása.

8. Nem megengedett gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

10. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint.

11. Ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap.

12. Az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.

13. Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont: ajánlati ár - fordított arányosítás; szakember - egyenes arányosítás. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Módszerek részletes ismertetése a további közbeszerzési dokumentumokban.

14. A részajánlat-tétel kizárásának indokai: A fenntarthatósági érzékenyítéssel összefüggő feladatok nem bonthatók szét, mivel azok szorosan összefüggenek, egymásra épülnek, és megvalósításuk szoros időkeretben, folyamatos iterációt és egyeztetést igényel, ezért indokolt, ha egy cég végzi az előkészítést, tevékenységek koordinálását, határidő megvalósítást.

15. Az ajánlatkérő az eljárásban szakmai ajánlat benyújtását kéri a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Az ajánlatkérő a szakmai ajánlat vonatkozásában sem annak hibái, sem hiányosságai, sem teljes hiánya esetén sem bocsát ki hiánypótlási felhívást, hanem arra az ajánlat benyújtásakor beáll az ajánlati kötöttség.

16. Az ajánlat részeként be kell nyújtani nyilatkozatot az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.

17. Az ajánlatkérő elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

18. Az eljárásban való részvételt a Kbt. 54.§-a alapján ajánlati biztosíték nyújtásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke 10 000 000,- Ft. Az ajánlati biztosíték befizetése(teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bekezdés szerint. A befizetés helye, az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11705008-22557452-00000000. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 54. § szerint. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés esete kivételével az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása kapcsán a Kbt. 41/A.§(2) bekezdése alkalmazandó, azaz a biztosítékról szóló garanciát, kötelezvényt elektronikus okiratként kell benyújtani oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

19. FAKSZ: dr. Barna Orsolya, lajstromszám 00199

20. Az ajánlattétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023