Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 163271-2023

17/03/2023    S55

die Slowakei-Banská Štiavnica: Bau von weiterführenden Schulen

2023/S 055-163271

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 051-150042)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stredná odborná škola lesnícka
Nationale Identifikationsnummer: 00162710
Postanschrift: Akademiká 16
Ort: Banská Štiavnica
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 96900
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): JUDr. Kristína Priečková
E-Mail: kristina.prieckova@bbsk.sk
Telefon: +421 947903562
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sosbs.edu.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/547

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rekonštrukcia plynovej kotolne

Referenznummer der Bekanntmachung: ID 5679
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45214220 Bau von weiterführenden Schulen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia plynovej kotolne, konkrétne stavebné práce budú pozostávať z:

- demontáži jestvujúcich 3 ks plynových kotlov Viessman Atola a príslušných potrubí,

armatúr, kotlových obehových čerpadiel, dymovodov

- demontáži nefunkčnej úpravni vody a expanzných nádob

- demontáže zmiešavacích trojcestných ventilov a obehových čerpadiel okruhov UK

- demontáže elektroinštalácie a MaR zdemontovaných zariadení

Navrhovaná kotolňa sa osadí kaskádou 2 ks plynových stacionárnych kondenzačných kotlov v jednom telese VIESSMANN VITOCROSSAL 100 ClB o menovitom tepelnom výkone 2 x 200 kW s ekvitermickou reguláciou VITOTRONIC 100, 200 a kaskádovou reguláciou Vitotronic 300-K, tlakovými expanznými nádobami s membránou, úpravňou vykurovacej vody, s čerpadlovými skupinami s trojcestnými zmiešavacími ventilmi a s tým súvisiacimi úpravami v elektroinštalácii, meraní a regulácii, plynoinštalácii, s dopojením kotlov navrhovanými dymovodmi na jestvujúci komín, vyvložkovaný novou nerezovou komínovou vložkou.

Modernizovaná kotolňa bude vybavená moderným technologickým zariadením, ktoré spolu s meraním a reguláciou technologických procesov zabezpečí jej plynulú, bezpečnú a energeticky efektívnu prevádzku.

Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou vyhotovenou Ing. Tropp Štefan ELPPORT, Krivánska 9, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 17 840 236, (príloha č. 3 súťažných podkladov), ako aj vo výkaze výmer (príloha č. 2 súťažných podkladov).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 051-150042

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV. 2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 10/04/2023
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 11/04/2023
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV. 2.7) Podmienky na otváranie ponúk, dátum a čas
Anstatt:
Tag: 10/04/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 11/04/2023
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Verejný obstarávateľ v súlade s ust. § 21 ZVO zmenil lehotu: "Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň".