Dienstleistungen - 163310-2023

Submission deadline has been amended by:  182179-2023
17/03/2023    S55

Sverige-Tyresö: Äldreomsorg

2023/S 055-163310

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Tyresö kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0092
Ort: TYRESÖ
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 13581
Land: Sverige
Kontaktperson: Charlotta Strengberg
E-post: charlotta.strengberg@colligio.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.tyreso.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcgqdctdq&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcgqdctdq&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Vård och Omsorgsboende Tyresö kommun

Referensnummer: 2023/KSUH 0027
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85311100 Äldreomsorg
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tyresö kommun avser att upphandla vård och omsorgsplatser från 65 år i enlighet med upphandlingsdokumentet.

Upphandlingen avser permanenta vård- och omsorgsplatser för personer från 65 år, vilka är i behov av somatisk vård och omsorg och/eller har kognitiva sjukdomar/demens.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen omfattar 60 platser plus optionsplatser. Upphandlingen är uppdelad i tre delområden, där varje delområde utvärderas var för sig.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85311000 Social omsorg med inkvartering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tyresö

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tyresö kommun avser att upphandla vård och omsorgsplatser från 65 år i enlighet med upphandlingsdokumentet.

Kort om upphandlingen

Upphandlingen avser permanenta vård- och omsorgsplatser för personer från 65 år, vilka är i behov av somatisk vård och omsorg och/eller har kognitiva sjukdomar/demens.Det ska vara möjlighet för Kommunen att omvandla vård och omsorgsplatser från somatiska sjukdomar till vård- och omsorgsplatser för boende med demenssjukdomar.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen omfattar 60 platser plus optionsplatser. Upphandlingen är uppdelad i tre delområden, där varje delområde utvärderas var för sig.

Delområdena ska ha följande inriktning:

Delområde A ska minst omfatta 40 platser inriktning 80 % DEMENS samt 20% SOMA.Anbudsgivaren kan offerera fler platser inklusive optionsplatser med inriktning SOMA eller DEMENS med möjlighet till att ändra inriktning vid behov. Fördelningen mellan tillkommande platser bör vara 80%SOMA och 20% DEMENS.

Maximalt antal platser inom delområdet är 55.

--------------------------------------------------

Delområde B ska minst omfatta 10 platser inriktning 20 % DEMENS samt 80% SOMA.Anbudsgivaren kan offerera fler platser inklusive optionsplatser med inriktning SOMA eller DEMENS med möjlighet att ändra inriktning vid behov. Fördelningen mellan tillkommande platser bör vara 20%SOMA och 80% DEMENS.

Maximalt antal platser 20.

--------------------------------------------------

Delområde C minst 10 platser inriktning SOMA med möjlighet att ändra inriktning.Anbudsgivaren kan offerera fler platser inklusive optionsplatser med inriktning SOMA eller DEMENS med möjlighet att ändra inriktning vid behov.

Maximalt antal platser 20.

-----------------------------------------------

Anbudsgivaren ska till varje delområde ange antalet platser inklusive optionsplatser som kan ställas tillförfogande under respektive avsnitt 7-10 i detta dokument.

Mellan åren 2023 till och med 2037 beräknas behovet av vård och omsorgsplatser öka med omkring 90 platser.

Kommunen kan komma att teckna avtal med en eller flera utförare.

Anbudsgivaren kommer fortsättningsvis kallas utföraren.

Uppskattad omsättning

Uppskattat värde är ca 75 miljoner kr/år till detta tillkommer optioner om totalt ca 15 miljoner (årligen), uträkningen är baserad på Kommunens nuvarande kostnader för motsvarande tjänster. Kommunen förbinder sig inte att avropa angiven kvantitet. Värdet kan komma att förändras under avtalstiden.

II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2027
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 13/04/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätt
Ort: Stickholm
Postnummer: 11665
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/03/2023