Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 163751-2023

17/03/2023    S55

Polen-Warschau: Bauarbeiten

2023/S 055-163751

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Siedmiogrodzka 20
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-232
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Renata Krzyżanowska
E-Mail: zampubl@tw.waw.pl
Telefon: +48 225326140
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.tw.waw.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://tw.ezamawiajacy.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tw.ezamawiajacy.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinku od Dworca Zachodniego do węzła z ul. Grójecką

Referenznummer der Bekanntmachung: DWZ/176/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinku od Dworca Zachodniego do węzła z ul. Grójecką.

2. Przedmiot zamówienia określono szczegółowo w rozdziale II SWZ.

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. c ustawy Pzp do kwoty 22 464 000,00 zł netto, polegających na powtórzeniu podobnych usług projektowych lub robót budowlanych w zakresie branż: drogowej, torowej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i zieleni. Ewentualne zamówienia podobne zostaną udzielone na zasadach analogicznych do zasad przewidzianych w rozdziale III SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 247 099 620.17 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34941300 Straßenbahnschienen
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45111220 Gestrüppentfernungsarbeiten
45111291 Erschließungsarbeiten
45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
45221000 Bauarbeiten für Brücken, Tunnel, Schächte und Unterführungen
45221240 Bauarbeiten für Tunnel
45223000 Bau von Konstruktionen und baulichen Anlagen
45223800 Montage und Errichtung von Fertigkonstruktionen
45231220 Bauarbeiten für Gasfernleitungen
45232140 Bau von Fernheizleitungsnetzen
45232200 Arbeiten in Verbindung mit Starkstromleitungen
45232220 Bau von Unterwerken
45232221 Umspann-Unterstation
45232300 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Fernsprech- und Fernmeldeleitungen
45232310 Bauarbeiten für Fernsprechleitungen
45232452 Entwässerungsarbeiten
45233120 Straßenbauarbeiten
45233221 Straßenmarkierungsarbeiten
45233222 Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten
45233252 Oberbauarbeiten für Straßen
45233292 Installation von Sicherheitseinrichtungen
45233293 Installation von Straßenmobiliar
45233294 Installation von Straßenverkehrssignalen
45234121 Straßenbahnarbeiten
45234126 Bauarbeiten für Straßenbahnlinien
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45314300 Kabelinfrastruktur
45316110 Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen
45330000 Installateurarbeiten
45332300 Verlegen von Abwasserleitungen
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
71323100 Planung von Stromversorgungssystemen
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

m.st. Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie Dokumentacji Projektowej, pozyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie Robót w zakresie podstacji trakcyjnej, wykonanie Robót, opracowanie Dokumentacji Powykonawczej oraz pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w tym wykonanie Robót polegających na:

1) budowie trasy tramwajowej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury od Dworca Zachodniego do węzła z ul. Grójecką:

a) w tunelu pod Dworcem Zachodnim (bez konstrukcji tunelu),

b) w tunelu pod Al. Jerozolimskimi, Parkiem Pięciu Sióstr oraz pod ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. wraz z konstrukcją tunelu tramwajowego,

c) w pasie drogowym ulic: Bitwy Warszawskiej 1920 r., Grójecka oraz S. Banacha;

2) przebudowie pasa drogowego ulic: Al. Jerozolimskie, Bitwy Warszawskiej 1920 r., Grójecka oraz S. Banacha, w zakresie niezbędnym do wybudowania trasy tramwajowej na przedmiotowym odcinku;

3) przebudowie lub zabezpieczeniu kolizji na całym odcinku planowanej inwestycji w zakresie niezbędnym do budowy trasy;

4) budowie podstacji trakcyjnej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie Kierowników / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 247 099 620.17 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 26
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi realizację części projektu pn. „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do fazowania – zamówienie będzie stanowić element Fazy II projektu przewidzianej do dofinansowania z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wartość wskazana w sekcji II.1.5 obejmuje wartość zamówień podobnych (w kwocie 22 464 000 zł).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym lub uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej.

Zamawiający określa warunki dot. zdolności technicznej i zawodowej:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

1.1. w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (zakończyli):

1) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego, kolejowego lub metra, w granicach administracyjnych miasta, w wyniku której została wybudowana pełna konstrukcja torowiska na długości co najmniej 2 000 mtp (metrów toru pojedynczego), w tym co najmniej 1 000 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej, dla której doprowadzono do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia);

Zamawiający dopuszcza również wykazanie posiadania ww. doświadczenia w ramach dwóch robót budowlanych, tj.:

a) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego, kolejowego lub metra, w granicach administracyjnych miasta, w wyniku której została wybudowana pełna konstrukcja torowiska na długości co najmniej 2000 mtp (metrów toru pojedynczego), dla której doprowadzono do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia)

oraz

b) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego, kolejowego lub metra, w granicach administracyjnych miasta, w wyniku której została wybudowana pełna konstrukcja torowiska na długości co najmniej 1000 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej, dla której doprowadzono do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia);

2) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi klasy co najmniej Z, w ramach której wybudowano lub przebudowano w granicach administracyjnych miasta o liczbie ludności* min. 450 tys.:

a) pełną konstrukcję jezdni o długości co najmniej 1500 m,

b) budowę lub przebudowę 2 skrzyżowań wraz z sygnalizacją świetlną**, na odcinku wskazanym w lit. a, dla której doprowadzono do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia);

3) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie napowietrznej sieci trakcyjnej tramwajowej, trolejbusowej, kolejowej lub metra, w wyniku której wykonano co najmniej 2000 m sieci trakcyjnej zawierającej co najmniej elementy takie jak: przewody jezdne, konstrukcje nośne, konstrukcje wsporcze, dla której doprowadzono do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu

(w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia);

4) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie jednej podstacji trakcyjnej tramwajowej, trolejbusowej, metra lub kolejowej, o mocy zainstalowanej co najmniej 2000 kVA, dla której doprowadzono do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia);

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ciąg dalszy z sekcji III.1.1.:

5) jedną usługę polegającą na wykonaniu*** dokumentacji projektowej**** w zakresie budowy, przebudowy lub remontu torów tramwajowych, kolejowych lub metra, zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta o liczbie ludności* min. 450 tys., której przedmiotem było zaprojektowanie:

a) geometrii i pełnej konstrukcji torowiska na długości co najmniej 2000 mtp, w tym co najmniej 1000 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej,

b) sieci trakcyjnej o długości co najmniej 2000 m zawierającej co najmniej elementy takie jak: przewody, konstrukcje nośne, konstrukcje wsporcze,

c) drogi klasy co najmniej Z, obejmującej skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną**, na odcinku o długości co najmniej 500 m.

UWAGA: Zamawiający uzna za spełnione poszczególne warunki również, jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem usług/robót budowalnych łącznie spełniających różne wymagania, o których mowa wyżej w ppkt. 1-5 (tj. jeśli poszczególne usługi/roboty budowlane spełniają łącznie warunki z dwóch lub więcej punktów);

* przez „liczbę ludności” należy rozumieć stan zaludnienia ogółem w danym mieście według oficjalnych danych Banku danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego – podgrupa „ludność w gminach bez miast na prawach powiatu i w miastach na prawach powiatu wg płci” (a w przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – według oficjalnych danych statystycznych właściwych dla danego kraju), przypadający dla okresu doświadczenia, jakim legitymuje się osoba wskazana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia; ww. stan zaludnienia to stan na dowolny dzień wykonywania odpowiednio roboty budowlanej lub usługi;

** przez sygnalizację świetlną należy rozumieć ogół rozwiązań w postaci systemów sterowania ruchem drogowym na skrzyżowaniach dróg publicznych, w tym na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów; sygnalizacją świetlną w myśl powyższej definicji nie jest sygnalizacja kolejowa na przejazdach kolejowych oraz w tunelach metra;

*** przez wykonanie należy rozumieć przyjęcie protokołem odbioru bądź innym równoważnym dokumentem potwierdzającym odbiór wykonanej dokumentacji projektowej;

**** przez dokumentację projektową należy rozumieć projekt w zakresie niezbędnym do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub odpowiednio dokonania skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia

na budowę;

1.2. wykażą, że dysponują następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego i które posiadają doświadczenie (nabyte w okresie ostatnich 8 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) oraz uprawnienia w podanych niżej specjalnościach:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

1) do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej – co najmniej 1 osoba, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe zdobyte pełniąc funkcję projektanta przy realizacji maksymalnie dwóch zadań, w tym co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe (a jeżeli kontrakt trwał krócej – doświadczenie przez okres całego kontraktu*) przy projektowaniu lub weryfikacji dokumentacji, obejmującej budowę, przebudowę lub remont drogi (co najmniej klasy Z), z co najmniej trzema skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną**, na odcinku o długości co najmniej 1 000 m, w ramach której zaprojektowano co najmniej budowę lub przebudowę pełnej konstrukcji jezdni;

Ciąg dalszy w części "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów" (poniżej).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ciąg dalszy z części "Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji" (sekcja III.1.2. powyżej):

2) do projektowania w specjalności inżynieryjnej torowej – co najmniej 1 osoba, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe zdobyte pełniąc funkcję projektanta przy realizacji maksymalnie dwóch zadań, w tym co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe (a jeżeli kontrakt trwał krócej – doświadczenie przez okres całego kontraktu*) przy projektowaniu lub weryfikacji dokumentacji, obejmującej budowę, przebudowę lub remont torowiska tramwajowego, o długości co najmniej 500 mtp, w konstrukcji bezpodsypkowej, wraz z co najmniej jednym węzłem rozjazdowym;

ZESPÓŁ BUDOWLANY:

3) do kierowania robotami torowymi w zakresie pasa drogowego (do pełnienia funkcji Koordynatora) – co najmniej 1 osoba, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe zdobyte pełniąc funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót*** przy realizacji maksymalnie dwóch zadań, w tym co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe (a jeżeli kontrakt trwał krócej – doświadczenie przez okres całego kontraktu*) przy zrealizowaniu jednej roboty budowlanej****, której przedmiotem była budowa lub przebudowa torowiska tramwajowego o długości co najmniej 1 000 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej wraz z co najmniej 1 rozjazdem tramwajowym;

4) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych) – co najmniej 1 osoba, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe zdobyte pełniąc funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji maksymalnie dwóch zadań, w tym co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe (a jeżeli kontrakt trwał krócej – doświadczenie przez okres całego kontraktu*) przy zrealizowaniu jednej roboty budowlanej****, której przedmiotem była budowa lub przebudowa drogi klasy co najmniej Z, o długości co najmniej 1000 m w ramach której wybudowano lub przebudowano pełną konstrukcję jezdni;

5) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (do pełnienia funkcji kierownika robót elektroenergetycznych) – co najmniej 1 osoba, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe zdobyte pełniąc funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji maksymalnie dwóch zadań, w tym co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe (a jeżeli kontrakt trwał krócej – doświadczenie przez okres całego kontraktu*) przy zrealizowaniu jednej roboty budowlanej****, związanej z budową lub przebudową infrastruktury elektroenergetycznej w granicach administracyjnych miasta o liczbie ludności***** co najmniej 100 tys.;

Ciąg dalszy w sekcji III.1.3.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.2.:

6) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii mostowej (do pełnienia funkcji kierownika robót mostowych) – co najmniej 1 osoba, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej oraz łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe zdobyte pełniąc funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji maksymalnie dwóch zadań, w tym co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe (a jeżeli kontrakt trwał krócej – doświadczenie przez okres całego kontraktu*) przy zrealizowaniu jednej roboty budowlanej****, obejmującej budowę lub przebudowę obiektu tunelowego o długości co najmniej 100 m mierzonej po długości stropu oraz o kubaturze co najmniej 5000 m3.

UWAGA:

* doświadczenie przez okres całego kontraktu należy rozumieć jako doświadczenie przez okres realizacji całego kontraktu; Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczenia zdobytego w tym samym okresie na różnych kontraktach; Zamawiający nie dopuszcza wskazywania tej samej osoby i łączenia wyżej wskazanych funkcji na Kontrakcie. Jeżeli osoba pełniła funkcję na kilku kontraktach w tym samym okresie, Zamawiający do oceny uwzględni tylko jeden z nich – najbardziej korzystny dla Wykonawcy;

** przez sygnalizację świetlną należy rozumieć ogół rozwiązań w postaci systemów sterowania ruchem drogowym na skrzyżowaniach dróg publicznych, w tym na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów; sygnalizacją świetlną w myśl powyższej definicji nie jest sygnalizacja kolejowa na przejazdach kolejowych oraz w tunelach metra;

*** w przypadku, gdy nazwa stanowiska nie będzie odpowiadała nazwie samodzielnej funkcji technicznej wskazanej w przepisach, Zamawiający uzna doświadczenie nabyte na stanowisku kierownika robót torowych lub kierownika robót tramwajowych pod warunkiem wykazania się doświadczeniem wymaganym w warunku, uprawnieniami oraz pełnieniem funkcji potwierdzonym wpisem do dziennika budowy; powyższe wynika z obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi robotami wskazanymi w warunku powinna kierować osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej pełniąca funkcję kierownika robót drogowych lub kierownika budowy (jeżeli branża drogowa była branżą wiodącą);

**** za zrealizowaną robotę budowlaną Zamawiający uzna doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia);

***** przez „liczbę ludności” należy rozumieć stan zaludnienia ogółem w danym mieście według oficjalnych danych Banku danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego – podgrupa „ludność w gminach bez miast na prawach powiatu i w miastach na prawach powiatu wg płci” (a w przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – według oficjalnych danych statystycznych właściwych dla danego kraju), przypadający dla okresu doświadczenia, jakim legitymuje się osoba wskazana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia; ww. stan zaludnienia to stan na dowolny dzień wykonywania roboty budowlanej.

Ciąg dalszy w części Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (poniżej).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ciąg dalszy z części Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji (sekcja III.1.3. powyżej):

1.3. Przez ww. uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.).

1.4. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:

1) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi,

oraz

2) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. 

1.5. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

2. Wykonawca wykazujący swoje doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum może uczynić to jedynie w zakresie, w jakim bezpośrednio uczestniczył w realizacji usług/robót budowlanych.

3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunki określone w pkt 1 Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi/roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Ciąg dalszy w sekcji VI.3.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

2. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty, na zasadach określonych w rozdziale III SWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie należy przekazać Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji umowy zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących rozdział III SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych w Projektowanych postanowieniach umowy, w stosunku do treści oferty, na warunkach określonych w SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/04/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/08/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/04/2023
Ortszeit: 11:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.3.:

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp),

2) art. 108 ust. 2 ustawy Pzp,

3) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

4) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

5) art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

8.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 ustawy Pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w rozdziale I SWZ.

9. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: brak
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: brak
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp Dział IX „Środki ochrony prawnej”: odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia i lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym albo w formie pisemnej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023