Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 163988-2023

17/03/2023    S55

Polen-Kleszczewo: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 055-163988

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Kleszczewo
Nationale Identifikationsnummer: 000535913
Postanschrift: ul. Poznańska 4
Ort: Kleszczewo
NUTS-Code: PL418 Poznański
Postleitzahl: 63-005
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Urząd Gminy Kleszczewo, ul.Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo
E-Mail: urzad@kleszczewo.pl
Telefon: +48 618176020
Fax: +48 618176184
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.kleszczewo.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/kleszczewo
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleszczewo

Referenznummer der Bekanntmachung: GKII.271.6.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Kleszczewo wraz z realizacją usług i obowiązków dodatkowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) stanowi Załącznik nr 3 do SWZ

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
90513100 Hausmüllbeseitigung
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
38112100 Globale Navigations- und Ortungssysteme (GPS oder gleichwertiges System)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL418 Poznański
Hauptort der Ausführung:

Gmina Kleszczewo

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Kleszczewo, w okresie 24 następujących po sobie miesięcy wraz z realizacją usług i obowiązków dodatkowych.

2. Zakres przedmiotowy zamówienia (dalej ,,Usługa” lub ,,Usługi”) obejmuje:

1) odbieranie odpadów komunalnych cyklicznie, „u źródła” od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kleszczewo (województwo wielkopolskie, powiat poznański), którzy pozostają w gminnym systemie odbioru odpadów komunalnych, z podziałem na następujące frakcje:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (zwane dalej również „odpadami zmieszanymi”)

b) papier;

c) metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

d) szkło;

e) bioodpady stanowiące odpady komunalne (zwane dalej również „bioodpadami”);

2) transport odebranych odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1 (zwanymi dalej również ,,odpadami komunalnymi”) do miejsca zbierania (zagospodarowania) odpadów, zapewnionego przez Wykonawcę i wskazanego w ofercie, za wyjątkiem miejsca zbierania (zagospodarowania) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, które to zapewnia Zamawiający a Wykonawca zobowiązany jest przekazać cały strumień wskazanej frakcji odpadów do miejsca wyznaczonego – Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (zwane dalej „ITPOK”),

3) zagospodarowanie odpadów o których mowa w pkt 1), za wyjątkiem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, które zagospodarowywane są w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych nastąpi na koszt Zamawiającego (nie będzie ponoszony przez Wykonawcę);

4) realizację odbiorów interwencyjnych;

5) zapewnienie właścicielom nieruchomości worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki i gromadzenia odpadów:

a) papieru,

b) szkła,

c) metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,

- w zakresie w jakim system deponowania odpadów przewiduje zbieranie odpadów w workach.

6) dostawa tagów RFID (transponderów) i ich montaż na pojemnikach do odbioru odpadów, instalacja i uruchomienie, wdrożenie i zapewnienie dostępu do systemu identyfikacji pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych przy użyciu technologii identyfikacji radiowej (RFID);

7) realizację usług i obowiązków powiązanych z ww. w pkt 1) –6) i wynikających z dokumentów zamówienia.

3.Szacuje się następującą wielkość strumienia odpadów w okresie podstawowym realizacji zamówienia (24 miesiące):

-Odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod : 20 03 01) 5400

-Odpady segregowane – szkło (kody: 15 01 07, 20 01 02) 530

-Odpady segregowane – papier i tektura (kody: 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01) 730

-Odpady segregowane – tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe (kody: 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 20 01 39, 20 01 40) 890

-Bioodpady (kody: 20 02 01, 20 01 08) 3450

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w projektowanych postanowieniach umowy (dalej „PPU”) w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do skorzystania z prawa opcji poprzez zobowiązanie Wykonawcy do realizacji usług:

1) przez okres dodatkowych 6 miesięcy, względem podstawowego okresu świadczenia usług określonego na 24 miesiące. Na podstawie prawa opcji, Zamawiający ma prawo do jednostronnego wydłużenia okresu świadczenia Usług maksymalnie o 6 miesięcy,

2) w większym wymiarze ilościowym (mierzonym łączną wielkością strumienia odpadów wskazaną w Rozdziale XIII ust. 2 lub 3 OPZ), jednakże w ilości nie większej niż odpowiadająca 25% wysokości wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy (maksymalną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w związku z skorzystaniem wyłącznie z niniejszego prawa opcji określono w § 8 ust. 2 pkt 1 umowy),

3) w większym wymiarze ilościowym (mierzonym łączną wielkością strumienia odpadów wskazaną w Rozdziale XIII ust 4 lub 5 OPZ), jednakże w ilości nie większej niż odpowiadająca 25% wysokości wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy (maksymalną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w związku z skorzystaniem wyłącznie z niniejszego prawa opcji określono w § 8 ust. 2 pkt 2 umowy).

2. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania, wg. własnego wyboru:

1) wyłącznie z prawa opcji o którym mowa w ust. 1 pkt 1),

2) wyłącznie z prawa opcji o którym mowa w ust. 1 pkt 2),

3) wyłącznie z prawa opcji o którym mowa w ust. 1 pkt 3), pod warunkiem uprzedniego skorzystania z prawa opcji o którym mowa w ust. 1 pkt 1)

4) łącznie z prawa opcji o którym mowa w ust. 1 pkt 1) i 3),

3. W zakresie każdego z zamówień opcjonalnych (ust. 1 pkt 1, 2 lub 3), Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji.

4. W ramach realizacji zakresów opcyjnych zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich usług w sposób i zakresie tożsamym jak ustanowiony dla zakresu podstawowego zamówienia. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, wyłącznie w zakresie niektórych Usług (zgodnie z postanowieniami ust. 3 – 5), postanowienie zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio.

5. Zamówienia opcyjne (ust. 1 pkt 1, 2 lub 3) nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich udzielenia, jak również nie stanowią podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu nie zaktualizowania ich realizacji przez Wykonawcę. Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji bądź zaniechaniu zamówienia opcyjnego jest wyłącznym i jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego.

6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczne ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie umowy, ustalane z zastosowaniem mechanizmu tożsamego względem obowiązującego dla zakresu podstawowego zamówienia.

Szczegółowe zasady, sposób oraz zakres w jakim Zamawiający ma prawo do skorzystania z prawa opcji określa §13 PPU.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wys.:100.000,00 zł. Wadium należy wnieść w formach określonych w art.97 ust.7 ustawy pzp.Wykonawca,którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia,w wys. 5% ceny ofert. przewidzianej za realizację podstawowego zakresu zamówienia

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2021 roku poz. 779 ze zm.) i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach, w zakresie transportu odpadów obejmujących co najmniej rodzaje i kody odpadów, które będą odbierane w toku realizacji zamówienia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę (w ramach maksymalnie jednej umowy) polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o charakterze ciągłym (usługę kompleksową), trwającą nieprzerwanie w okresie co najmniej 12 miesięcy, w ramach której odebrano odpady komunalne w ilości co najmniej 2000 Mg

b) dysponował co najmniej:

-2 pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, bezpylnych, posiadających funkcję kompaktującą,

-2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

-1 pojazdem o zabudowie hakowej typu HDS z dźwigiem, dźwignikiem, żurawiem

przy czym pojazdy o których mowa powyżej muszą spełniać co najmniej normę emisji spalin EURO 4.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/04/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/04/2023
Ortszeit: 11:30
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie złożonych za pośrednictwem Platformy ofert

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na stronie int.prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie int.informacje o:-nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gosp.- cenach lub kosztach zawartych w ofertach

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Za (dalej Z.)wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę (dalej W.) na podst. przepisów art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 8, 9 i 10 ustawy pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 ze zm.) .

2. Na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE 31 lipca 2014 r. L 229/1 z późn. zm.), zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych przez wykonawcę będącego:

1) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

2) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt. 1) niniejszego ustępu; lub

3) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt. 1) lub 2) niniejszego ustępu,

a także wykonawcę, na którego podwykonawcę, dostawcę lub podmiot, na których zdolności wykonawca polega, należącego do jednej z kategorii, o których mowa w pkt. 1)-3) niniejszego ustępu, przypada ponad 10 % wartości zamówienia publicznego.

3.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, o których mowa w rozdz. VIII SWZ.

Z. nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

4.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu art. 132 pzp, przy zastosowaniu procedury, o której mowa w art.139 ustawy pzp.

5.Informacja dot. RODO, ze względu na ograniczona ilość znaków w ogłoszeniu znajduje sięw SWZ

6.Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować do Z. za pośrednictwem adresu e-mail urzad@kleszczewo.pl lub za pomocą skrzynki do komunikacji elektronicznej z Z. na Platformie z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa

w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11.Szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX P.z.p.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023