Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 164150-2023

17/03/2023    S55

Bulgarien-Dospat: Planierraupen

2023/S 055-164150

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: TERITORIALNO PODELENIE "DaRZhAVNO GORSKO STOPANSTVO-DOSPAT"
Nationale Identifikationsnummer: 2016195800435
Postanschrift: ul. "Orfey" No.6
Ort: gr.Dospat
NUTS-Code: BG424 Смолян / Smolyan
Postleitzahl: 4831
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Nina Dzhambazova
E-Mail: dgsdospat@ucdp-smolian.com
Telefon: +359 886370109
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://ucdp-smolian.com
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/14811
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/266367
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/266367
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: чл. 165, ал. 1 от Закона за горите- горско стопанство

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

"Доставка чрез закупуване на 1 брой нов специализиран верижен трактор –булдозер за нуждите на ТП „ДГС Доспат“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43211000 Planierraupen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на обществената поръчка включва доставката чрез закупуване на 1 брой нов специализиран верижен трактор–булдозер фабрично нов, неупотребяван да е с дата на производство не по-рано от 01.01.2023г. В предмета на поръчката се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставения верижен трактор –булдозер.Участникът трябва да е производител или официален представител или вносител на производител на предлаганата марка булдозер за територията на Р. България с права за продажба, гаранционна поддръжка и сервиз на територията на страната.На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП Възложителя предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди провеждането на предварителния подбор. Председателят на комисията декриптира офертите, подадени през платформата и отваря ценовите предложения заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ЗОП.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 380 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG424 Смолян / Smolyan
Hauptort der Ausführung:

Мястото на доставка на 1 брой нов специализиран верижен трактор – булдозер е до адреса на ТП ДГС ДОСПАТ находящ се в гр. Доспат, ул. “Орфей“ №6, общ. Доспат, обл. Смолян.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на обществената поръчка включва доставката чрез закупуване на 1 брой нов специализиран верижен трактор–булдозер фабрично нов, неупотребяван да е с дата на производство не по-рано от 01.01.2023г. В предмета на поръчката се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставения верижен трактор –булдозер. Участникът трябва да е производител или официален представител или вносител на производител на предлаганата марка булдозер за територията на Р. България с права за продажба, гаранционна поддръжка и сервиз на територията на страната.Срок, за който се възлага обществената поръчка:

– срокът, в който изпълнителят ще осъществява сервизно обслужване, поръчката е с продължителност до изтичане на гаранционния срок на доставения нов специализиран верижен трактор – булдозер, предложен от участника, избран за изпълнител.

6.2. Срок за извършване на доставки.– срок за извършване на доставката на 1 бр. нов специализиран верижен трактор – булдозер е срокът, предложен от участника, избран за изпълнител, но не повече от 90 дни от датата на сключване на договора;6.3. Гаранционен срок.Възложителят изисква предлаганият гаранционен срок за специализирания верижен трактор – булдозер да е не по-малко от 12 (дванадесет) месеца и не повече от 60 (шестдесет) месеца без ограничение на моточасовете, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка на булдозера. През време на гаранционното обслужване на специализирания верижен трактор – булдозер, избраният изпълнител следва да влага само оригинални резервни части. Гаранцията на вложените части и гаранцията на сервизния труд следва да бъде минимум 12 (дванадесет) месеца.6.4. Срок за отстраняване на възникнали повреди по време на гаранционния срок.6.4.1. Срокът за отстраняване на възникнала повреда, включително и подмяната на дефектирала/и част/и по време на гаранционния срок е максимум 20 (двадесет) календарни дни от получаване на писменото уведомление на Възложителя.6.4.2. Всички разходи (транспорт, труд, посещения на място, резервни части и др.) по отстраняване на гаранционните проблеми, ремонти или замяната на дефектирали части и устройства, както и транспортирането на булдозера от месторазположението му при Възложителя до оторизирания сервиз и обратно и/или посещения на място от техници/монтьори по време на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя.6.4.3. В случай, че изпълнителят не е в състояние да отстрани дефектите в срока, посочен в предходната точка, той се задължава да осигури оборотна машина от същия клас за своя сметка до отстраняване на проблема.В случай, че изпълнителят не е в състояние да отстрани дефектите, той се задължава да уведоми Възложителя писмено за това и считано от датата на уведомяването, в срока за доставка, предложен в офертата му за участие, да подмени дефектиралата техника с нова, която трябва да е със същите или с по-добри характеристики.

7. Гаранционно и сервизно обслужване-7.1. Под гаранционно (сервизно) обслужване се има предвид изискуемата периодична поддръжка на булдозера (различна от отстраняването на недостатъци за сметка на Изпълнителя по време на гаранционния срок) – смяна на масла, филтри и др. 7.2. Гаранцията следва да е придружена с наличие на фирмени и оторизирани сервизни бази, осигуряващи обслужването на булдозера и оборудването към него по време на гаранционния срок. Участникът трябва да разполага със собствена или наета оторизирана сервизна база на територията на Република България за гаранционно и следгаранционно обслужване.7.3. Изпълнителят трябва да извършва сервизно обслужване на доставения булдозер и оборудването към него по време на гаранционния срок, по график и с обхват определен от произ. Възложителя определя гаранцията за изпълнение, съгласно чл.111, ал.2 и ал.5 от ЗОП е парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя по избор на кандидата. Гаранцията е в размер на 5 % (пет процента) от стойност на договора.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Гаранционен срок (ТП1)- 5 Работно тегло (ТП2)- 10 Мощност на двигателя (ТП3) 15 Просвет (между основата на машината и пътната настилка) (ТП4) - 10 Полезна вместимост на греблото (ТП5) - 10 / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 380 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Не се изисква.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участника.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Минимални технически и професионални способности: в съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП, възложителят определя критерии, въз основа на които се установява, че кандидатите или участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество:

а) Участникът в процедурата трябва да е да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 /три/ години, считано от датата посочена като краен срок за получаване на оферти.

* Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката се разбира дейности по доставка на нов специализиран верижен трактор–булдозер или 1 брой машина за извършване на изкопно-насипни работи и услуги по сервизно обслужване на такива..

** „Изпълнена” е тази доставка, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата, в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането й.

За доказване на изискването буква „а”, участникът представя:

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите - попълва се част IV, раздел В „Технически и професионални способности”, т. 1б) „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид” от ЕЕДОП.

В случай, че в списъка фигурират доставки и услуги, извършени от участника, като част от обединение или като подизпълнител, участникът следва да декларира стойността на изпълнените от него доставки. Когато в списъка са посочени доставки, чието изпълнение е започнало преди периода обхващащ последните 3 години, считано до датата на подаване на офертата за участие, то участникът следва да декларира стойността на изпълнената част, попадаща в изискуемия период.

б) Участникът трябва да има на разположение минимум 1 (една) сервизна база на територията на Република България, съгласно стандартите и изискванията на производителя с цел качествено гаранционно обслужване, като посочва адреса на сервизната база за обезпечаване на гаранционното обслужване.

За доказване на изискването по буква „б”, участникът представя:

Списък - декларация на сервизната/ите база/и за изпълнение на поръчката, съгласно стандартите и изискванията на производителя с цел качествено гаранционно обслужване, с посочване на точен адрес, телефон и e-mail за контакти – попълва се част IV, раздел В „Технически и професионални способности”, т. 9 „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване” от ЕЕДОП.

Забележка: В случаите на ползване на автосервиз под наем следва да се има в предвид, че е налице използването на капацитета на трети лица, т.е. следва да се спазват разпоредбите на ЗОП относно представяне на доказателства, че този капацитет е на разположение на участника, както и за попълване и предоставяне на отделен ЕЕДОП от третото лице.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо и/или юридическо лице, включително техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставките предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Участникът трябва да е производител или официален представител или вносител на производител на предлаганата марка булдозер за територията на Р. България с права за продажба, гаранционна поддръжка и сервиз на територията на страната. Възложителят изисква предлаганият гаранционен срок за специализирания верижен трактор – булдозер да е не по-малко от 12 (дванадесет) месеца и не повече от 60 (шестдесет) месеца без ограничение на моточасовете, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка на булдозера.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/04/2023
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/04/2023
Ortszeit: 14:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

В съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато: 1.6.1.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.108а, чл.159а – 159г, чл.172, чл.192а, чл.194 – 217, чл.219 – 252, чл.253 – 260, чл.301 – 307, чл.321, 321а и чл.352 – 353е от Наказателния кодекс;1.6.1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т.1.6.1.1, в друга държава членка или трета страна;1.6.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

1.6.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП;

1.6.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларирана липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.6.1.6. установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл.118, чл.128, чл.228, ал.3, чл.245 и чл.301 – 305 от Кодекса на труда или чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

1.6.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице обстоятелството по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, а именно:1.6.2.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

1.6.3. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за когото са налице и следните обстоятелства (национални основания за отстраняване):

 осъждания за престъпления по чл.194 – 208, чл.213а – 217, чл.219 – 252 и чл.254а – 255а и чл.256 - 260 НК (чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП);

 нарушения по чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от Кодекса на труда (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП);

 нарушения по чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП);

 наличие на свързаност по смисъла на пар.2, т.45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл.107, т.4 от ЗОП);

 наличие на обстоятелство по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

 обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.Липсата или наличието на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се декларира в ЕЕДОП в Част ІIІ, Раздел Г от ЕЕДОП, полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства посочени в т.1.6.3. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

В 10 дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от Закона за обществени поръчки

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023