Fournitures - 164584-2021

02/04/2021    S65

България-Дряново: Различни хранителни продукти

2021/S 065-164584

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Комплекс за социални услуги за възрастни хора (КСУВХ) — Дряново
Национален регистрационен номер: 0002157290186
Пощенски адрес: област Габрово, ул. „Иван Вазов“ № 2
Град: Дряново
код NUTS: BG322 Габрово / Gabrovo
Пощенски код: 5370
Държава: България
Лице за контакт: Йордан Млъзев — директор КСУВХ — Дряново
Електронна поща: ksuvh_drianovo@abv.bg
Телефон: +359 888715502
Факс: +359 888715502
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ksuvh-dryanovo.com/bg/porachki
Адрес на профила на купувача: https://www.ksuvh-dryanovo.com/bg/porachki/117-2020-rad
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Социална закрила

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Ежедневно зареждане и доставка на едро на хранителни продукти (пакетирани и непакетирани) за нуждите на Дом за пълнолетни лица с психични разстройства — с. Радовци, общ. Дряново към КСУВХ — Дряново

II.1.2)Основен CPV код
15800000 Различни хранителни продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Ежедневно зареждане и доставка на едро на хранителни продукти (пакетирани и непакетирани) за нуждите на Дом за пълнолетни лица с психични разстройства — с. Радовци, общ. Дряново към Комплекс за социални услуги за възрастни хора (КСУВХ) — Дряново.

Доставките ще се извършват чрез периодично повтарящи се поръчки по предварителна заявка на хранителни продукти, посочени подробно в документацията за участие.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 163 971.19 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000 Различни хранителни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322 Габрово / Gabrovo
Основно място на изпълнение:

Франко складовете на Дом за пълнолетни лица с психични разстройства — с. Радовци, община Дряново

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Ежедневно зареждане и доставка на едро на хранителни продукти (пакетирани и непакетирани) за нуждите на Дом за пълнолетни лица с психични разстройства — с. Радовци, общ. Дряново към Комплекс за социални услуги за възрастни хора (КСУВХ) — Дряново.

Доставките ще се извършват чрез периодично повтарящи се поръчки по предварителна заявка на хранителни продукти, посочени подробно в документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: А. Организация на работа / Тежест: 40 %
Критерий за качество - Име: Б. Управление на риска / Тежест: 30 %
Цена - Тежест: 30 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 113-273532
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 1
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/03/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Лъчо-18“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 206058756
Пощенски адрес: ул. „Камен Калчев“ № 32
Град: Дряново
код NUTS: BG322 Габрово / Gabrovo
Пощенски код: 5370
Държава: България
Електронна поща: lacho.18@abv.bg
Телефон: +359 896780497
Факс: +359 896780497
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 161 465.14 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 163 971.19 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/03/2021