Fournitures - 16496-2016

Afficher la vue résumée

19/01/2016    S12

Magyarország-Budapest: Rádiós, televíziós, hírközlési, távközlési és kapcsolódó berendezések

2016/S 012-016496

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, AK14540, Elnök u. 1., Címzett: Kovács Csaba, vezérigazgató, Budapest 1089, Magyarország. Telefon: +36 13030168. Fax: +36 14770549. E-mail: info@rsoe.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 24.12.2015, 2015/S 249-454021)

Tárgy:
CPV:32000000 Rádiós, televíziós, hírközlési, távközlési és kapcsolódó berendezések, 32510000 Vezeték nélküli távközlési rendszerek, 32352100 Rádió- és radarberendezések alkatrészei, 71351810 Térképészeti szolgáltatások, 38221000 Földrajzi információs rendszerek (GIS vagy vele egyenértékű), 34931500 Hajóforgalom-irányító berendezések, 38100000 Navigációs és meteorológiai műszerek, 38424000 Mérő- és ellenőrző berendezések, 32441100 Távmérő felügyeleti rendszerek, 72222200 Információs rendszer és technológia tervezésével kapcsolatos szolgáltatások, 80511000 Személyzeti képzési szolgáltatások

Rádiós, televíziós, hírközlési, távközlési és kapcsolódó berendezések

Vezeték nélküli távközlési rendszerek

Rádió- és radarberendezések alkatrészei

Térképészeti szolgáltatások

Földrajzi információs rendszerek (GIS vagy vele egyenértékű)

Hajóforgalom-irányító berendezések

Navigációs és meteorológiai műszerek

Mérő- és ellenőrző berendezések

Távmérő felügyeleti rendszerek

Információs rendszer és technológia tervezésével kapcsolatos szolgáltatások

Személyzeti képzési szolgáltatások

A következő helyett: 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

(…)

Előleg-visszafizetési biztosíték mértéke:

— a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdése alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összege. A biztosítéknak az előlegbekérő dokumentum benyújtásától az előleggel való elszámolásig kell rendelkezésre állnia.

A nyertes ajánlattevőnek az irányító hatóság javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdésében meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig rendelkezésre kell bocsátania, és az előleggel való elszámolásig érvényességét fenn kell tartania.

Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele.

A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. (…)

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

— ajánlatkérő a szerződés elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a III.1.1) pontban meghatározott, feltétel nélküli előleg-visszafizetési biztosíték ellenében a nyertes ajánlattevő számára. Az előleg a részszámlákban és a végszámlában kerül elszámolásra, az első részszámlától kezdve folyamatosan. Az elszámolt előleg mértéke számlánként a számla értékének 50 %-a egészen addig, amíg az előleg teljes összege elszámolásra nem kerül,

(…)

— a nyertes ajánlattevő – a végszámlát ide nem értve – legfeljebb 3 db, a teljesítéssel értékarányos összegű részszámlát nyújthat be (1. részszámla a nettó ajánlati ár 30 %-a, 2. részszámla a nettó ajánlati ár 30 %-a, 3. részszámla a nettó ajánlati ár 20 %-a), minden esetben az igazolt teljesítést követően. A nyertes ajánlattevő a nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő értékű végszámláját a szerződés tárgyát képező valamennyi eszköz leszállítása után, a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követően, az ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás birtokában nyújthatja be,

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

26.1.2016 (11:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

26.1.2016 (11:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

26.1.2016 (11:00)

VI.3) További információk:

25) (…)

— amennyiben ajánlattevő bemutatja az alábbi kritériumoknak megfelelő szakembereket, úgy a pozíciónként megjelölt pontot kapja (max. 5 x 2).

Helyesen: 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

(…)

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdés a) pontja szerinti lehetőséget választja, úgy az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összege.

A biztosítéknak az előlegbekérő dokumentum benyújtásától az előleggel való elszámolásig kell rendelkezésre állnia.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdés a) pontja szerinti lehetőséget választja, úgy a nyertes ajánlattevőnek az irányító hatóság javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdésében meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig rendelkezésre kell bocsátania, és az előleggel való elszámolásig érvényességét fenn kell tartania.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdés b) pontja szerinti lehetőséget választja, úgy nyertes ajánlattevőnek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásulvétele mellett nem kell előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtania.

Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdés a) pontja szerinti lehetőséget választása esetén.

A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, az előleg-visszafizetési biztosíték vonatkozásában a nyilatkozattételi kötelezettség csak a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdés a) pontja szerinti lehetőség választása esetén áll fenn.

Amennyiben ajánlattevő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdés b) pontja szerinti lehetőséget választja, úgy az ott meghatározottak tudomásulvételről az ajánlatban nyilatkoznia kell. (…)

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

— ajánlatkérő a szerződés elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a III.1.1) pontban meghatározott módokon.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdés a) pontja szerinti lehetőséget választja, úgy ajánlatkérő az előleget feltétel nélküli előleg-visszafizetési biztosíték ellenében biztosítja a nyertes ajánlattevő számára. Az előleg minden esetben az első részszámlában kerül elszámolásra. Amennyiben az első részszámlánál nagyobb mértékű az előleg, úgy a fennmaradó részt a második részszámlában kell elszámolni. (A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 133.5 pontja alapján: a közvetlen szállítói előleggel történő elszámolásnak – a közvetlen szállítói előleg részszámlába történő beszámításának – legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően meg kell történnie),

(…)

— a nyertes ajánlattevő – a végszámlát ide nem értve – legfeljebb 3 db, a teljesítéssel értékarányos összegű részszámlát nyújthat be (1. részszámla a nettó ajánlati ár 30 %-a, 2. részszámla a nettó ajánlati ár 20 %-a, 3. részszámla a nettó ajánlati ár 30 %-a), minden esetben az igazolt teljesítést követően. A nyertes ajánlattevő a nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő értékű végszámláját a szerződés tárgyát képező valamennyi eszköz leszállítása után, a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követően, az ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás birtokában nyújthatja be.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

1.2.2016 (11:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

1.2.2016 (11:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

1.2.2016 (11:00)

VI.3) További információk:

25) (…)

— amennyiben ajánlattevő bemutatja az alábbi kritériumoknak megfelelő szakembereket, úgy a pozíciónként megjelölt pontot kapja.

(…)

34) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak, továbbá rögzíti, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a szerződés meghatározott tartalmi elemeinek jogszabály módosulások alapján felmerülő változása nem minősül szerződésmódosításnak.

Ajánlatkérő kiemeli továbbá, hogy amennyiben a támogatási program (Európai Hálózatfejlesztési Eszköz „CEF”) kikerül a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatálya alól, úgy a rendeletre vonatkozó hivatkozások érvényüket vesztik és a programra vonatkozó jogszabályok valamint a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) vonatkozó rendelkezései válnak irányadóvá.

További információk

Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.

A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.

Az ajánlati dokumentáció első kötetének 10.1. és 11.5. pontjában a dátum és időpont módosításra kerül: 11.2.2016., 11:00 időpontra.

Az ajánlati dokumentáció első kötete III. Az ajánlat kidolgozásának feltételi pont 6. ponttal kiegészítésre kerül.

Módosul továbbá a dokumentáció első kötete a jelen hirdetmény VI.3.3) pontjában meghatározottakkal összefüggésben.

A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.