Bauleistung - 165116-2023

20/03/2023    S56

Polska-Łódź: Roboty budowlane

2023/S 056-165116

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 175
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-447
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Gałuszka
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Tel.: +48 422726431
Faks: +48 422726277
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/
Adres profilu nabywcy: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Rewolucji 29 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i (...)

Numer referencyjny: ZIM-DZ.3322.16.2018
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rewolucji 29 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną (...)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45443000 Roboty elewacyjne
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100 Roboty renowacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź, ul. Rewolucji 29

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Realizacja zadania pn.: Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działek przy ul Rewolucji 29 w Łodzi,wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie Projektu budowlano-wykonawczego.

Zadanie inwestycyjne polega na rewitalizacji nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Rewolucji 29 w Łodzi.Zamówienie obejmie: realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach działki ew. nr 417/1, obręb S-1. Inwestycja jest elementem Projektu 1Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

W wyniku rewitalizacji zabudowa nieruchomości przy ul. Rewolucji 29 zachowa funkcję mieszkalną z lokalami usługowo – handlowymi w parterze dostępnym bezpośrednio z ulicy. Oficyny (z wejściami od strony podwórza)w całości przeznaczono na funkcje mieszkalne. Oczekiwany rezultat rewitalizacji to przywrócenie wartości materialnej i użytkowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu działki z uwzględnieniem elementów małej architektury, infrastruktury miejskiej (oświetlenie, monitoring), rekultywacji oraz zwiększenia udziału powierzchni biologicznie czynnej w ogólnym bilansie terenu. Przedmiotowa nieruchomość, która ze względu na stopień zużycia technicznego została zakwalifikowana do obszaru zdegradowanego odzyska walory użytkowe,estetyczne oraz wysoki standard techniczny. Dzięki rewitalizacji w zasobach miasta znajdą się mieszkania komunalne spełniające obowiązujące warunki techniczne dla powierzchni mieszkalnych co wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców Śródmieścia Łodzi. Przebudowa przestarzałych systemów instalacyjnych,zwłaszcza instalacji grzewczych generujących zanieczyszczenia wpłynie na zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.

Podstawowym celem inwestycji jest uzyskanie zrewitalizowanej nieruchomości. Głównym zadaniem w zakresie przekształcenia układu funkcjonalno-przestrzennego części mieszkalnej jest reorganizacja powierzchni mieszkalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami (dla części I) oraz w Tomie II – Formularz Aktu Umowy(dla części I).

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 16
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 240-547516

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- Remont i przebudowa budynku mieszkalnegowielorodzinnego przy ul. Rewolucji 29 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną (...)

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
04/12/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Jan Biernat Firma Projektowo-Budowlana
Adres pocztowy: ul. Św. Floriana 48
Miejscowość: Libertów
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 30-444
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Katarzyna Kuczera INWESTREM Zakład Usług Projektowo-Inwestycyjnych
Adres pocztowy: ul. Maryjna 20A
Miejscowość: Gaj
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-031
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 9 040 872.31 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy - Środki ochrony prawnej (art. 505 i nast. ustawy Pzp).

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Terminy wnoszenia odwołania:

4.1 odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

4.2 odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

4.3 odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4.4 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

5. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

9. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/03/2023

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45443000 Roboty elewacyjne
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100 Roboty renowacyjne
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź,ul. Rewolucji 29

VII.1.4)Opis zamówienia:

Realizacja zadania pn.: Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działek przy ul Rewolucji 29 w Łodzi,wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie Projektu budowlano –wykonawczego.

Zadanie inwestycyjne polega na rewitalizacji nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Rewolucji 29 w Łodzi.Zamówienie obejmie: realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach działki ew. nr 417/1, obręb S-1. Inwestycja jest elementem Projektu 1Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

W wyniku rewitalizacji zabudowa nieruchomości przy ul. Rewolucji 29 zachowa funkcję mieszkalną z lokalami usługowo – handlowymi w parterze dostępnym bezpośrednio z ulicy. Oficyny (z wejściami od strony podwórza)w całości przeznaczono na funkcje mieszkalne. Oczekiwany rezultat rewitalizacji to przywrócenie wartości materialnej i użytkowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu działki z uwzględnieniem elementów małej architektury, infrastruktury miejskiej (oświetlenie, monitoring), rekultywacji oraz zwiększenia udziału powierzchni biologicznie czynnej w ogólnym bilansie terenu. Przedmiotowa nieruchomość, która ze względu na stopień zużycia technicznego została zakwalifikowana do obszaru zdegradowanego odzyska walory użytkowe,estetyczne oraz wysoki standard techniczny. Dzięki rewitalizacji w zasobach miasta znajdą się mieszkania komunalne spełniające obowiązujące warunki techniczne dla powierzchni mieszkalnych co wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców Śródmieścia Łodzi. Przebudowa przestarzałych systemów instalacyjnych,zwłaszcza instalacji grzewczych generujących zanieczyszczenia wpłynie na zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.

Podstawowym celem inwestycji jest uzyskanie zrewitalizowanej nieruchomości. Głównym zadaniem w zakresie przekształcenia układu funkcjonalno-przestrzennego części mieszkalnej jest reorganizacja powierzchni mieszkalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami (dla części I) oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy (dla części I).

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 30/04/2023
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 11 747 269.94 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Jan Biernat Firma Projektowo-Budowlana
Adres pocztowy: ul. Św. Floriana 48
Miejscowość: Libertów
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 30-444
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Katarzyna Kuczera INWESTREM Zakład Usług Projektowo-Inwestycyjnych
Adres pocztowy: ul. Maryjna 20A
Miejscowość: Gaj
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-031
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na zmianę należności Wykonawcy objętej ostatnią fakturą końcowego rozliczenia z co najmniej 5% wartości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu Robót do co najmniej 1% ww.wartości (zgodnie z Aneksem nr 10 z dnia 22.02.2023).

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

W dniu 15.02.2023 r. Wykonawca złożył do Zamawiającego wniosek z prośba o zmniejszenie kwoty fakturowanej ostatnią fakturą z 5% na 1%. Wykonawca uzasadnił swoją prośbę tym, że na etapie podpisywania umowy nie miał on świadomości o wielu niemożliwych do przewidzenia zdarzeń: katastrofy budowlane na nieruchomościach przy ul.Rewolucji 1905r. nr 29 i 31, pandemia COV-19, wojna na Ukrainie, które tak diametralnie wpłyną na wzrost kosztów realizacji przedmiotowej Inwestycji (uzasadnienie Aneks 10 z 22.02.2023).

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 11 747 269.94 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 11 747 269.94 PLN