Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 165327-2022

Submission deadline has been amended by:  269682-2022
30/03/2022    S63

Polska-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów

2022/S 063-165327

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Bankowa 12
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych pok. 69
E-mail: dzp@us.edu.pl
Tel.: +48 323591925
Faks: +48 323592048
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dzp.us.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/us
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Numer referencyjny: DZP.381.013.2022.DWU
II.1.2)Główny kod CPV
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących tj.: tuszy i tonerów, określonych w załączniku nr 2A i 2B , do SWZ.

2) Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz udzielenie gwarancji na dostarczone materiały, a także udzielenie wsparcia technicznego w okresie gwarancji, bez dodatkowego wynagrodzenia (jeśli dotyczy).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część A: Materiały eksploatacyjne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30192113 Wkłady drukujące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Śląski, Magazyn Artykułów Różnych, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących tj.: tuszy i tonerów, określonych w załączniku nr 2A do SWZ, zwanych dalej: „materiałami”.

2) Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz udzielenie gwarancji na dostarczone materiały, a także udzielenie wsparcia technicznego w okresie gwarancji, bez dodatkowego wynagrodzenia (jeśli dotyczy) ;

3) Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały wymagania: powinny pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji – 2021/22 r.); powinny być wykonane w całości z fabrycznie nowych podzespołów (nie będących regenerowanymi, prefabrykowanymi lub z recyklingu), nie mogą mieć śladów poprzedniego używania, uszkodzenia, powinny posiadać wymagane prawem atesty i badania, powinny posiadać oryginalne opakowania z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta np. hologramy, muszą zawierać oryginalne znaki firmowe producenta, nienaruszone cechy opakowania oryginalnego, pierwotnego, muszą być pakowane pojedynczo, dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta, muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo i nazwę producenta, opis zawartości i numer katalogowy, w przypadku dostawy produktów równoważnych wymagane jest podanie na opakowaniu oznaczenia oryginalnego materiału eksploatacyjnego, którego dotyczy zamiennik (produkt równoważny), materiały dedykowane do jednego urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta (z wyjątkiem urządzeń monochromatycznych), muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniami Zamawiającego, tj. producentów:

część A: BROTHER, CANON, DELL, EPSON, HP, LEXMARK, MINOLTA, OKI, RICOH, SAMSUNG, UTAX, XEROX, część B: KYOCERA, KYOCERA-MITA.

4) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały równoważne tzn. nie wyprodukowane przez producenta urządzeń, z którymi będą używane. Za równoważne Zamawiający uzna tonery/tusze, których parametry techniczne i funkcjonalne oraz standardy jakościowe będą takie same lub lepsze w stosunku do przedmiotu opisanego przez Zamawiającego, materiały powinny być wyprodukowane zgodnie z normami: ISO/IEC 19752:2004, ISO/IEC 19798:2007, ISO/IEC 24711:2007, ISO/IEC 24712:2007, ISO-9001:2008 oraz ISO-14001:2004 (lub równoważnymi lub zastępującymi je normami), Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej na materiały eksploatacyjne innych producentów niż wskazane powyżej odpowiednio dla części A i B, pod warunkiem dołączenia do każdego proponowanego materiału dokumentów, o których mowa w rozdz. III ust. 1 SWZ. 2) Zamawiający nie ogranicza liczby części, na którą wykonawca może złożyć ofertę, ani nie wskazuje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy; Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

5) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

6) Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia sukcesywnie, partiami, według bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od zawarcia umowy przez okres 12 m-cy lub do momentu wyczerpania ilości materiałów określonych w załączniku nr 2 do SWZ, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. Dostawy będą realizowane w terminie do 5 dni od daty otrzymania pisemnego zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.

7) Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Magazyn Artykułów Różnych, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice.

8) Wymagany minimalny termin gwarancji: 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

9) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wsparcie techniczne w okresie gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część A: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część B: Materiały eksploatacyjne do urządzeń Kyocera

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30192113 Wkłady drukujące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Śląski, Magazyn Artykułów Różnych, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących tj.: tuszy i tonerów, określonych w załączniku nr 2B do SWZ, zwanych dalej: „materiałami”.

2) Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz udzielenie gwarancji na dostarczone materiały, a także udzielenie wsparcia technicznego w okresie gwarancji, bez dodatkowego wynagrodzenia (jeśli dotyczy) ;

3) Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały wymagania: powinny pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji – 2021/22 r.); powinny być wykonane w całości z fabrycznie nowych podzespołów (nie będących regenerowanymi, prefabrykowanymi lub z recyklingu), nie mogą mieć śladów poprzedniego używania, uszkodzenia, powinny posiadać wymagane prawem atesty i badania, powinny posiadać oryginalne opakowania z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta np. hologramy, muszą zawierać oryginalne znaki firmowe producenta, nienaruszone cechy opakowania oryginalnego, pierwotnego, muszą być pakowane pojedynczo, dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta, muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo i nazwę producenta, opis zawartości i numer katalogowy, w przypadku dostawy produktów równoważnych wymagane jest podanie na opakowaniu oznaczenia oryginalnego materiału eksploatacyjnego, którego dotyczy zamiennik (produkt równoważny), materiały dedykowane do jednego urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta (z wyjątkiem urządzeń monochromatycznych), muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniami Zamawiającego, tj. producentów:

część A: BROTHER, CANON, DELL, EPSON, HP, LEXMARK, MINOLTA, OKI, RICOH, SAMSUNG, UTAX, XEROX, część B: KYOCERA, KYOCERA-MITA.

4) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały równoważne tzn. nie wyprodukowane przez producenta urządzeń, z którymi będą używane. Za równoważne Zamawiający uzna tonery/tusze, których parametry techniczne i funkcjonalne oraz standardy jakościowe będą takie same lub lepsze w stosunku do przedmiotu opisanego przez Zamawiającego, materiały powinny być wyprodukowane zgodnie z normami: ISO/IEC 19752:2004, ISO/IEC 19798:2007, ISO/IEC 24711:2007, ISO/IEC 24712:2007, ISO-9001:2008 oraz ISO-14001:2004 (lub równoważnymi lub zastępującymi je normami), Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej na materiały eksploatacyjne innych producentów niż wskazane powyżej odpowiednio dla części A i B, pod warunkiem dołączenia do każdego proponowanego materiału dokumentów, o których mowa w rozdz. III ust. 1 SWZ. 2) Zamawiający nie ogranicza liczby części, na którą wykonawca może złożyć ofertę, ani nie wskazuje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy; Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

5) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

6) Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia sukcesywnie, partiami, według bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od zawarcia umowy przez okres 12 m-cy lub do momentu wyczerpania ilości materiałów określonych w załączniku nr 2 do SWZ, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. Dostawy będą realizowane w terminie do 5 dni od daty otrzymania pisemnego zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.

7) Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Magazyn Artykułów Różnych, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice.

8) Wymagany minimalny termin gwarancji: 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

9) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wsparcie techniczne w okresie gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część A: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych, 00/100)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z

postępowania ze względu na okoliczności wymienione w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy

wykluczenia) oraz art. 109 ust. 1 pkt 5) i 7) ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia).

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także podmiotów

udostępniających swoje zasoby wykonawcy (jeżeli dotyczy), spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do

wykluczenia, powinno zostać wykazane przez każdy z tych podmiotów.

3. Oświadczenie wstępne, podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty:

1) Wykonawca dołączy do oferty, jako dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego

podmiotowe środki dowodowe i potwierdzający na dzień składania ofert elementy kwalifikacji podmiotowej

tj. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach wymienionych w

rozdziale IV ust. 1 i 2 SWZ - oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Oryginał w formie elektronicznej (oświadczenie w

postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), składane wraz z ofertą.

2) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia

następujących podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt 1 lit. a-c) oraz pkt 2 i

pkt 3) SWZ, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, tj.

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przesłanek wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4

ustawy Pzp,

b) Oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (grupa kapitałowa),

c) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6

oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub jeżeli w

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa

w pkt 2) lit. a), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust.

1 pkt 1, 2 - zastosowanie znajdują zapisy rozdz. VI ust. 2 pkt 2 i 3 SWZ.

4. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów,

jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca

wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadczy wykonawca lub

notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz ofertą.

2) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z

dokumentów, o których mowa w pkt 1), Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub

innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Wymóg powyższy ma

zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia publicznego. Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania

dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadcza mocodawca lub notariusz podpisem

kwalifikowanym. Dokument składany wraz ofertą.

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów wraz z określeniem wymaganej formy dokumentu zawiera rozdz. VI SWZ.

Adres strony internetowej, pod którą jest dostępna SWZ: https://platformazakupowa.pl/pn/us.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 w zw. z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający nie określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 w zw. z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający nie określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

Zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wynikające z dyspozycji art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, mogą nastąpić w okolicznościach przewidzianych w par. 10 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ), dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us do upływu terminu składania ofert.

2) Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/us w sekcji „Komunikaty”, informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia określonymi przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych należy złożyć, w odniesieniu do każdego materiału równoważnego BADANIA WYDAJNOŚCIOWE – zaświadczenie wydane przez podmiot niezależny od producenta oferowanego materiału równoważnego, (bez względu na miejsce przeprowadzenia badań), spełniające wszystkie wymogi norm: ISO/IEC 19752:2004, ISO/IEC 19798:2007, ISO/IEC 24711:2007, ISO/IEC 24712:2007 lub równoważnych, potwierdzające, że wydajność oferowanego materiału równoważnego jest taka sama lub wyższa w stosunku do oryginalnego, produkowanego przez producenta sprzętu do którego jest przeznaczony. Właściwymi normami, według których określona zostanie wydajność są stosowane przez producentów sprzętu normy:

ISO/IEC 19752:2004 (lub równoważna) – norma pomiarów wydajności tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych oraz do komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku (np. wielofunkcyjne urządzenia posiadające komponenty drukarkowe);

ISO/IEC 19798:2007 (lub równoważna) – norma wydajności kartridży tonerowych dla kolorowych drukarek laserowych oraz do komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym (np. wielofunkcyjne urządzenia posiadające komponenty drukarkowe);

ISO/IEC 24711:2007 (lub równoważna) – norma pomiarów wydajności dla kolorowych kartridży atramentowych oraz komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku (np.: wielofunkcyjne urządzenia posiadające komponenty drukarkowe);

przy wykorzystaniu normy ISO/IEC 24712:2007 (lub równoważnej) norma pomiarów wydajności kartridży atramentowych lub tonerowych dla kolorowych drukarek atramentowych oraz komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku (np. wielofunkcyjne urządzenia posiadające komponenty drukarkowe). Z treści zaświadczenia powinna wynikać co najmniej wydajność oferowanego materiału oraz fakt przeprowadzenia testu w oparciu o wskazane normy, dane podmiotu wykonującego badania.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innych niż wskazanych w SWZ oryginalnych materiałów wyprodukowanych przez producenta danego urządzenia, ale o innym symbolu, nie jest wymagane załączenie do oferty wyników testów z badań wydajnościowych. Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadczy wykonawca lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz z ofertą.

2) W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych należy złożyć, w odniesieniu do każdego materiału równoważnego listę urządzeń kompatybilnych wraz z podaniem typu i modelu urządzenia. Dokument niewymagany, jeżeli lista urządzeń znajduje się w badaniu wydajnościowym. Oryginał w formie elektronicznej lub kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadczy wykonawca lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz z ofertą.

3) Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązki informacyjne wykonawcy wynikające z RODO zostały określone w rozdz. XVI ust. 5 SWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej.

1) Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ww. ustawy (art. 505 – 590).

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa UZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie.

1) Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym;

3) Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;

4) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informację przekazano przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, jeżeli chodzi o odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia,

c) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku odwołania w innych okolicznościach niż wymienione w lit. a i b;

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/03/2022