Services - 166906-2017

Afficher la vue résumée

03/05/2017    S85    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

2017/S 085-166906

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Maatschappij voor Stedelijke Inrichting — NV van publiek recht
Postadres: Koloniënstraat 11
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Ter attentie van: De heer André Verstraeten
E-mail: a.verstraeten@sau.brussels
Telefoon: +32 25176068
Fax: +32 25176500

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.sau.brussels

Elektronische toegang tot informatie : https://cloud.3p.eu/Downloads/1/67/UX/2016

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Officiële benaming: U kan de opdrachtdocumenten op volgende website verkrijgen
Internetadres: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/67/UX/2016

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Officiële benaming: Maatschappij voor Stedelijke Inrichting — NV van publiek recht
Postadres: Koloniënstraat 11
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Ter attentie van: De heer Gilles Delforge
E-mail: g.delforge@sau.brussels
Telefoon: +32 25176067
Fax: +32 25176500
Internetadres: www.sau.brussels

I.2)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.3)Hoofdactiviteit
Andere: vastgoed beheer
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot aanvraag tot deelneming — architectuuropdracht binnen een multidisciplinair team (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, akoestiek, EPB-coördinatie en veiligheids- en gezondheidscoördinatie) voor de creatie van een Cultuurpool op de site van de vroegere Citroën garage „IJzerplein” te Brussel.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 12: Bouwkundige diensten; technische en geïntegreerde technische diensten; diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur; diensten voor aanverwante technische en wetenschappelijke advisering; diensten voor het uitvoeren van technische proeven en analyses
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1000 Brussel.

NUTS-code BE1

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Onderhandelingsprocedure met Belgische en Europese bekendmaking met het oog op de gunning van een dienstenopdracht betreffende een architectuuropdracht binnen een multidisciplinair team (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, akoestiek, EPB-coördinatie en veiligheids- en gezondheidscoördinatie) voor het ontwerp en de volledige implementatie van een Cultuurpool op de voormalige site van de Citroën garage, „Citroën IJzerplein” binnen het huizenblok gevormd door de Akenkaai, de Sainctelettesquare, de Willebroekkaai en de Ruimingskaai.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst binnen Brussel, hoofdstad van Europa, een cultuurpool te creëren waar een Museum van Moderne en Hedendaagse kunst met internationale uitstraling evenals een Internationaal Centrum van Architectuur worden verenigd. Het gebouw beslaat een totale oppervlakte van om en bij de 35 000 m².
De Cultuurpool omvat:
— 15 000 m² gewijd aan moderne en hedendaagse kunst, waarvan 12 000 m² voorbehouden aan tentoonstellingsruimte;
— 10 000 m² gewijd aan architectuur en stedenbouw;
— 10 000 m² overdekte, polyvalente openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk is en bestemd wordt voor cultuur, ontspanning, animatie, opleiding, ontmoetingen, enz.
Afgezien van de oppervlakte bestemd voor culturele tentoonstellingen, worden er ook polyvalente ontspannings- en opleidingsruimtes voorzien. De ambitie is immers ook te beschikken over overdekte openbare ruimtes waar een permanent cultureel animatiecentrum kan worden ingericht dat voor iedereen toegankelijk is.
Uitdagingen en ambities van het project:
— de Citroën Cultuurpool zal zijn eigen model, meer bepaald dat van cultuurinstrument in beweging, moeten uitvinden. Het project nodigt uit tot innovatie, verbindt disciplines met elkaar, vormt, zowel voor de creatievelingen als voor het publiek een flexibel instrument dat zich aanpast aan de voortdurende culturele mutaties en zelf het begrip flexibiliteit uitademt;
— het project richt zich op de stad en de omliggende wijken, wil een ontmoetingsplek zijn voor zoveel mogelijk bezoekers, een echt instrument van „samen leven”.
Het project moet rekening houden met:
— de integratie in de stad, de wijk en in relatie met de omliggende openbare ruimte;
— het neerzetten van het programma in een bestaand gebouw met grote patrimoniale waarde;
— het organiseren van de binnenruimtes en de valorisatie daarvan ten opzichte van het programma;
— het beheer van de verschillende circulatiestromen (publiek, privé, logistiek, …);
— de technische kwaliteit van de gebouwen l zowel bij de bouw/renovatie, maar ook tijdens de volledige levensduur van het gebouw;
— de naleving van het budget.
De werken zouden in de herfst 2019 van start moeten gaan.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

71240000

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Budget werken:
Het bedrag van de werken wordt geraamd op 125 000 000 EUR excl. btw.
Ereloon:
De erelonen zijn vastgelegd op 13 %. Voor de modaliteiten: zie bestek.
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental).
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie bestek.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Document 01-kandidaatsformulier.
De kandidaten kunnen hun kandidatuur individueel of als economisch samenwerkingsverband indienen.
Als de kandidatuur uitgaat van een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid, dan zijn conform artikel 51 §2 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 alle leden van het samenwerkingsverband hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van de aanbestedende overheid.
De aandacht van de kandidaten wordt gevestigd op het feit dat door de indiening van het formulier van de kandidatuur door een economisch samenwerkingsverband:
— alle verplichtingen van een kandidaat van toepassing zijn op alle leden van het samenwerkingsverband;
— elk lid dat zich mee kandidaat stelt, is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk t.a.v. de aanbestedende overheid, vermits de leden van het samenwerkingsverband zich er hoofdelijk en gezamenlijk ten aanzien van de aanbestedende overheid toe verbinden het geheel van de missies van de opdracht uit te voeren.
Het samenwerkingsverband duidt op het formulier van kandidaatstelling het lid aan dat met de vertegenwoordiging van het samenwerkingsverband t.o.v. de aanbestedende overheid wordt belast (= de gemachtigde).
Alle leden ondertekenen de kandidatuur (op een en hetzelfde formulier- volgens document 01 te downloaden).
Aangezien de grote en de aard van de opdracht van ontwerper, zal het samenwerkingsverband minstens de architectuurcompetentie behouden. De gemachtigde van het samenwerkingsverband zal de architect zijn. De overige competenties mogen door de eventuele onderaannemers worden verzekerd.
De gemachtigde architect vertegenwoordigt het multidisciplinair team bij de aanbestedende overheid.
De geassocieerde leden mogen op straffe van wering van hun kandidatuur geen deel uitmaken van meerdere teams.
Alleen onderaannemers mogen in verschillende teams aantreden.
Een economische samenwerkingsverband kan de vorm nemen van een tijdelijke vennootschap.
De samenstelling van een geselecteerde tijdelijke vereniging mag later, zonder de toestemming van de aanbestedende overheid, niet meer worden gewijzigd.
Document 02: verbintenisverklaring van de onderaannemer.
Overeenkomstig artikel 74 van het besluit van 15.7.2011 moet de inschrijver, indien hij zich wil laten bijstaan door een onderaannemer wiens bekwaamheden hij nuttig acht om zijn kandidatuur te ondersteunen, bij zijn kandidaatstellingsdossier een geldig ondertekende verklaring van de onderaannemer voegen waarin deze zich ertoe verbindt actief mee te werken aan de uitvoering van de opdracht indien die wordt toevertrouwd aan de inschrijver van wie hij onderaannemer is. De onderaannemer mag niet nalaten de aard van de prestaties die hij voor zijn rekening zou nemen te vermelden.
De technische competenties van de onderaannemers kunnen bij het onderzoek van de kandidaatstelling slechts in aanmerking worden genomen indien deze verklaring bij het dossier is gevoegd.
Verbintenis volgens document 02 te downloaden.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: ja
Beschrijving van de bijzondere voorwaarden: Zie bestek.
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zal worden uitgesloten van deelname aan de aanbesteding, in elk stadium van de procedure, de dienstverlener die zich bevindt in een situatie van uitsluiting zoals voorzien in artikel 61, § 2, van het koninklijk besluit van 15.7.2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Door zijn deelname aan deze aanbesteding verklaart elke kandidaat impliciet op erewoord dat hij zich niet bevindt in een situatie van uitsluiting zoals bedoeld in artikel 61, §§ 1 en 2, van het koninklijk besluit van 15.7.2011, namelijk:
§1 Dat hij niet veroordeeld is bij vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan voor:
1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek;
2° omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek;
3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd door de wet van 17.2.2002;
4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11.1.1993 tot voorkoming van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
§2:
1° dat hij niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, dat hij zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt of dat hij geen gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen die bestaat in andere nationale wetgevingen en reglementeringen;
2° dat hij geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is of dat hij niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
3° dat hij niet bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
4° dat hij bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
5° dat hij in orde is met zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 van koninklijk besluit van 15.7.2011;
6° dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij is gevestigd, overeenkomstig artikel 63 van het koninklijk besluit van 15.7.2011;
7° dat hij zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van hoofdstuk 5 van koninklijk besluit van 15.7.2011, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.
De uitsluiting van een van de partners van een tijdelijke vereniging maakt de kandidaatstelling van de tijdelijke vereniging ongeldig.
Ook mag geen enkele onderaannemer zich bevinden in een situatie van uitsluiting zoals bedoeld in artikel 61, §§ 1 en 2, van het koninklijk besluit van 15.7.2011.
Tijdens de procedure over de selectie zal de aanbestedende overheid de juistheid verifiëren van deze impliciete verklaring op erewoord voor de kandidaten die in aanmerking komen voor de selectie. Daartoe kan de aanbestedende overheid zich rechtstreeks wenden tot de bevoegde administraties of de betrokken kandidaat hiernaar vragen. Deze moet binnen de aangegeven termijn de gevraagde inlichtingen en documenten verstrekken waarmee zijn persoonlijke situatie kan worden geverifieerd.
Indien uit deze verificaties blijkt dat de impliciete verklaring op erewoord niet of niet meer overeenkomt met de realiteit, dan kan de kandidaat worden uitgesloten van de opdracht. Hetzelfde geldt indien tijdens de procedure de persoonlijke situatie van de inschrijver niet meer overeenkomt met zijn impliciete verklaring op erewoord.
Overeenkomstig artikel 21 van de wet van 15.6.2006 kunnen dienstverleners uit landen buiten de Europese Unie alleen worden toegelaten om een deelnameaanvraag of een offerte in te dienen indien zij zich hiervoor kunnen beroepen op een internationaal verdrag of een akte van een internationaal instituut, binnen de limieten en de voorwaarden die zijn voorzien door de betreffende akte.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Document 03 — verklaring op erewoord.
In het stadium van het indienen van de deelnameaanvraag, aanvaardt de aanbestedende overheid als genoegzaam bewijs een door de kandidaat of door ieder lid van de tijdelijke vereniging naar behoren ondertekende verklaring op erewoord die als volgt luidt: „X verklaart (verklaren) op erewoord te zijn gedekt door een beroepsrisicoverzekering die de risico's van de opdracht dekt”.
Eventuele minimumeisen: Verklaring op erewoord volgens document 03 te downloaden.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
De kandidaat moet een multidisciplinair team voorstellen en bewijs leveren van de volgende competenties:
— architectuur,
— stabiliteit,
— speciale technieken,
— specialisatie akoestiek,
— EPB-adviseur,
— gezondheids- en veiligheidscoördinatie.
De onderstaande specifieke expertise, die complementaire zijn aan het team, zullen erg geapprecieerd worden:
— museologie (kennis van museumontwikkeling)/museografie (kennis van museuminrichting door scenografie).
Bovendien zal de kandidaat, in onderstaande documenten (documenten 04-05-06), beschrijven te beschikken over volgende capaciteiten:
— Capaciteit om een gebouw met erfgoedwaarde te renoveren, in waarde te herstellen en te herbestemmen.
— Capaciteit om een gebouw te openen naar zijn context, om verbindingen te maken met zijn omgeving.
— Capaciteit om bebouwde en niet-bebouwde functies te articuleren.
— Capaciteit om een project te ontwerpen dat flexibel is voor zijn gebruikers.
Eventuele minimumeisen:
Document 04 — nota omtrent het kandidaatsteam (het equivalent van max. 6 A4 recto).
Deze nota toont aan dat de kandidaat over de kennis, de doeltreffendheid en de betrouwbaarheid beschikt om het project ten aanzien van de verwachte algemene vaardigheden en de specifieke capaciteiten tot een goed einde te brengen.
De kandidaat licht in een nota de samenstelling toe van het team dat hij voor deze missie voorstelt, de vaardigheden die hij tegenover de eisen van de opdracht, het programma en de specifieke site plaatst, de verdeling van de taken tussen de verschillende partners en desgevallend de beoogde specifieke methodologie. Hij licht de gemeenschappelijke visie van de teamleden en de wijze waarop er binnen het team en met verschillende projectontwerpers wordt samengewerkt toe. De kandidaat kan die competenties en zijn capaciteiten illustreren met alle middelen die hij nuttig acht (bv. beschrijvingen, organigrammen, cv uittreksels, projectpresentaties, …).
Document 05: de nota van motivering om deel te nemen aan de opdracht (het equivalent van max. 3 A4 recto).
Met deze nota, geeft de kandidaat aan welke aspecten van de opdracht hem inspireren en /of motiveren, en de redenen waarom ze achten in staat te zijn een project te ontwikkelen met de opdrachtgever dat de juiste oplossing zal vormen voor de gestelde uitdagingen.
Deze nota gaat dus enkel over de motivatie van het team en niet over het project zelf. De kandidaat kan zijn nota illustreren op elke wijze die hij persoonlijk juist lijkt (tekst, moodboard, …).
Document 06: de referenties (het equivalent van max. 5 A4 recto per referentie).
De projecten die als referentie werden overgemaakt, zijn verplicht door de architect(en) die deel uitmaakt (uitmaken) van het voorgestelde team uitgevoerd te zijn.
Voorstelling van 3 (drie) referenties die hij, gelet op het voorwerp van de opdracht en de ambities van de opdrachtgever in het licht van de hoger vermelde capaciteiten die specifiek van de kandidaten worden verwacht, pertinent acht. De referenties waarbij de kandidaat als projectleider binnen een ander team is betrokken, worden eveneens in beschouwing genomen.
Om geldig te zijn, moeten de referenties gaan over een project verricht de afgelopen 3 jaar voor de datum van de publicatie van deze aankondiging van opdracht; wetende dat het een project is in fase van wedstrijd, voorontwerp, bouwaanvraag, aanbestedingsdossier of waar de werf in uitvoering is of tijdelijke oplevering bereikt is in de afgelopen 3 jaar.
Het geheel van overgemaakte referenties bevat minstens:

— minstens 1 referentie project van minimum 45 000 000 EUR of 15 000 m²; dit project moet voorlopig opgeleverd zijn;

— minstens 1 referentie gaat over een culturele voorziening.
Voor elk van deze voorbeelden worden de volgende punten A tot L vermeld:
A — het adres en de naam van het project;
B — de overheids- of particuliere bestemmeling;
C — de nadere toelichting van de rol van de kandidaat (projectontwerper, projectleider binnen een ander team, lid van een multidisciplinair team, …);
D — het over een nieuwbouw of renovatie gaat;
E — indien renovatie, het jaartal van de oorspronkelijke constructie;
F — de functie en/of de functies van het project;
G — het stadium van vordering van het project op het ogenblik dat de deelnameaanvraag werd ingediend;
H — de bruto-oppervlakte van het project (in m²);
I — het totale bedrag van de werken (exclusief btw);
J — minstens 3 voldoende expliciete beelden (foto, plannen...) van het project;
K — een beknopte beschrijving van het project, van de werkwijze en van de bijzonderheden van het project;
L — verklarende nota bij de keuze van de referentie ten opzichte van het voorwerp van de opdracht en de redenen waarom die als pertinent werd beschouwd ten aanzien van de vermoede uitdagingen en ambities van de opdrachtgever.
N.B.:
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor documenten die het toegelaten maximum overschrijden niet te analyseren.
Voorstelling van het kandidaatstellingsdossier.
Het volledige kandidaatstellingsdossier moet, in papiervorm, in 3 exemplaren worden ingediend (1 origineel en 2 kopieën). 1 exemplaar moet de vermelding origineel dragen. De andere exemplaren worden voorzien van de vermelding kopie. Indien de exemplaren niet gelijk zijn, geldt het exemplaar dat de vermelding origineel draagt.
Een elektronische versie van de kandidaatstelling wordt op een informatiedrager bijgevoegd (in een opmaak die gelezen kan worden onder Microsoft en Mac OS).
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling: Architect.
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Onderhandeling
Sommige gegadigden zijn reeds geselecteerd (indien van toepassing in het kader van bepaalde soorten onderhandelingsprocedures) neen
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
Beoogd aantal ondernemingen: 7
Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden: De kandidaten moeten minstens voldoen aan de hoger toegelichte minimale selectiecriteria (waarvan de verplichte referenties).
Bij overschrijding van het beoogde aantal ondernemingen weerhoudt de aanbestedende overheid tot 7 meest geschikte kandidaten die aan de minimale selectiecriteria voldoen en dat op basis van de documenten 04 (nota omtrent het team), 05 (de nota van motivering om deel te nemen aan de opdracht) en 06 (de referenties) die moeten aantonen dat zij onderhavige opdracht het best kunnen uitvoeren.
De keuze van de kandidaten zal op basis van de specifieke capaciteiten gemeld in punt III.2.3 gebeuren.
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt ja
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria

1. Integratie in de stedelijke context. Weging 35

2. Ruimtelijke kwaliteiten. Weging 35

3. Techniek. Weging 15

4. Budget. Weging 15

IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
210-07
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 2.6.2017 - 23:59
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
6.6.2017 - 11:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Frans. Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 180 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
1/ Het gaat over een procedure in 2 fases:
Met deze aankondiging van opdracht, wordt een oproep tot kandidaten gepubliceerd. De kandidaatsdossiers die de MSI zal ontvangen in deze procedure zullen geanalyseerd worden en een beperkt aantal zal geselectioneerd worden op basis van kwalitatieve selectie criteria. De geselecteerde kandidaten zullen vervolgens uitgenodigd worden om een offerte in te dienen op basis van het bijzonder bestek.
In de eerste fase zal een selectiecomité worden opgericht die de opdrachtgever begeleidt in de selectie van de kandidaten die uitgenodigd worden voor de tweede fase.
Het selectiecomité bestaat uit leden van of hun representanten:
— De opdrachthouder van de Brussels Regering voor de Cultuurpool.
— De Bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
— De Directeur van de MSI.
— De Algemeen Directeur van Brussel Stedenbouw en Erfgoed.
— Een vertegenwoordiger van Centre Pompidou.
— 2 externe experten — architecten.
— 2 externe experten — museologen.
In de tweede fase zullen de geselecteerde kandidaten uitgenodigd worden een offerte in te dienen met volledige schets voor het project. De voorwaarden van de opdracht alsook de praktische modaliteiten in verband met het indienen van de offerte maken deel uit van het bijzonder bestek n° 210-07.
Een adviescommissie (jury) zal de opdracht krijgen de opdrachtgever bij te staan in het waarderen van de kwaliteit van de offertes ingediend door de inschrijvers.
De adviescommissie bestaat uit leden van of hun representanten:
President:
Roger Diener (CH) Architect.
Uitgenodigde experts:
Patrick Berger (FR) Architect.
Sofia von Ellrichshausen (CHL) Architect.
Leden:
— De President van het Centre Pompidou.
— Een architect, vertegenwoordiger van de CIVA.
— De opdrachthouder van de Brusselse Regering voor de Cultuurpool.
— De Bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
— De Directie van de MSI (bouwheer).
— De Directie van BSE (Brussel Stedenbouw en Erfgoed).
De inschrijvers worden uitgenodigd hun offerte te presenteren aan de adviescommissie.
Elke inschrijver die een volledige offerte overeenkomstig de voorschriften indiende en 50 % van de punten betreffende de gunningscriteria behaalde, ontvangt een forfaitaire vergoeding van 90 000 EUR (niet onderworpen aan de btw).
2/ Bezoek van de site:
In de eerste fase (kandidatuur) zal een eenmalig vrij sitebezoek georganiseerd worden op 11 mei van 9:00 tot 13:00.
In de tweede fase, zullen de geselecteerde kandidaten uitgenodigd worden op een begeleid bezoek. Tijdens dit, verplicht, bezoek zal een bewijs van aanwezigheid afgegeven worden aan de geselecteerde kandidaten, deze hebben dan ook de kans om vragen te stellen aan de opdrachtgever.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Raad van Staat
Postadres: Wetenschapstraat 37
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349470
Internetadres: www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28.4.2017