Lieferungen - 166989-2022

Submission deadline has been amended by:  228118-2022
30/03/2022    S63

Polska-Szczytno: Wozy strażackie

2022/S 063-166989

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Warmia i Mazury sp. z o.o.
Adres pocztowy: Szymany 150
Miejscowość: Szczytno
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 12-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Wrona
E-mail: zarzad@mazuryairport.pl
Tel.: +48 895443400
Faks: +48 897222776
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mazuryairport.pl
Adres profilu nabywcy: https://bipmazuryairport.warmia.mazury.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/wim
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/wim
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem medycznym''

Numer referencyjny: WIM.DEA.0812.2.2022
II.1.2)Główny kod CPV
34144210 Wozy strażackie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Warmia i Mazury Sp. z o.o. specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem medycznym.

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szymany 150, 12-100 Szczytno, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Warmia i Mazury Sp. z o.o. specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem medycznym.

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 24
Cena - Waga: 76
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie ,,Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem medycznym" tryb pozakonkursowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Osi Priorytetowej 7 - ,,Infrastruktura Transportowa", Działanie 7.4 - ,,Infrastruktura lotniska".

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie lotniskowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wodno-pianowego typu 6x6 wraz ze świadczeniem usługi serwisu gwarancyjnego przez okres co najmniej 24 miesięcy na rzecz użytkownika końcowego tj. portu lotniczego/lotniska.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

WADIUM:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100).

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Określa SWZ wraz z załącznikami, w tym: Istotne Postanowienia Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określone zostały w dokumentacji postępowania tj. SWZ wraz z załącznikami , w tym: w Istotnych Postanowieniach Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/05/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/07/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/05/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Warmia i Mazury Sp. z o.o., Szymany 150, 12-100 Szczytno, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

7.1. Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 106 ustawy Pzp określa poniższe przedmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1.1. Pełną specyfikację techniczną zabudowy pożarniczej,

1.2. Rysunki techniczne określające budowę oraz wymiary zewnętrzne pojazdu (minimum prawa i lewa strona + dach),

1.3. Rysunki techniczne z propozycją rozmieszczenia sprzętu i wyposażenia specjalistycznego

w pojeździe (minimum prawa i lewa strona + dach),

1.4. Karty katalogowe lub opis techniczny określający parametry poszczególnych urządzeń/podzespołów lub zestawów zamontowanych w pojeździe, w tym co najmniej:

a)silnika i podwozia (jeśli nie opisano w pkt.1.1.),

b)autopompy i monitorów gaśniczych (jeśli nie opisano w pkt.1.1.),

c)agregatu proszkowego,

d)pilarek do drewna oraz betonu i stali

e)agregatu oddymiającego,

f)zestawów poduszek wysoko i niskociśnieniowych,

g)walizkowego zestawu do uszczelniania,

h)zestawu narzędzi hydraulicznych

i)ubrań specjalnych

1.5. Bilans masowy pojazdu określający (kalkulacja masy):

1.5.1. masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem,

1.5.2. masę własną pojazdu,

1.5.3. naciski na oś przednią i tylnie,

1.6. Kalkulacja stabilności i środka ciężkości pojazdu,

2. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim bez konieczności tłumaczenia na język polski.

3. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.

4. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych na zasadach określonych w art. 107 ustawy.

W SWZ dostępnej na stronie https://bipmazuryairport.warmia.mazury.pl oraz na platformie zakupowej https://portal.smartpzp.pl/wim zamieszczono wszelkie i wyczerpujące informacje o zamówieniu w tym pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu, wykazie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków oraz podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowa Izba Odwoławczych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zostały określone w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587807
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/03/2022