Lieferungen - 16811-2018

13/01/2018    S9    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Banská Bystrica: Druckpapier

2018/S 009-016811

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Slovenská pošta, a.s.
36631124
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica
97599
Slowakei
Kontaktstelle(n): Lea Pavlíková
Telefon: +421 259393322
E-Mail: pavlikova.lea@slposta.sk
NUTS-Code: SK0

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.posta.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9015

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9015
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Slovenská pošta, a.s.
36631124
Námestie SNP 35
Bratislava
81420
Slowakei
Kontaktstelle(n): Lea Pavlíková
Telefon: +421 259393322
E-Mail: pavlikova.lea@slposta.sk
NUTS-Code: SK0

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.posta.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9015

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Slovenská pošta, a.s.
36631124
Námestie SNP 35
Bratislava
81420
Slowakei
Kontaktstelle(n): Lea Pavlíková
Telefon: +421 259393322
E-Mail: pavlikova.lea@gmail.com
NUTS-Code: SK0

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.posta.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9015

I.6)Haupttätigkeit(en)
Postdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tabelačný papier

Referenznummer der Bekanntmachung: 005/VS/2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30197630
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom obstarania je dodávka tabelačného papiera bez potlače pre pošty a úseky v rámci celého územia Slovenskej pošty, a.s. a dodávka tabelačného a listového papiera pre Slovenskú poštu, a.s., POST servis Bratislava.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 795 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30197640
30197642
30197643
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK0
Hauptort der Ausführung:

Miestami dodania tovaru sú objekty obstarávateľa na celom území Slovenskej republiky, distribúcia na určené miesto podľa objednávky, prípadné zabalenie do cca 1 600 odberných miest.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dodávka tabelačného papiera bez potlače pre pošty a úseky v rámci celého územia Slovenskej pošty, a.s. a dodávka tabelačného a listového papiera pre Slovenskú poštu, a.s. POST servis Bratislava.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 795 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Rámcová dohoda nadobúda účinnosť v súlade s ustanoveniami platnými právnymi predpismi dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centráonom registri zmlúv na Úrade vlády SR.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Podmienky účasti sú komplexne uvedené v súťažných podkladoch. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:

1.1 výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, ku dňu lehoty na predkladanie ponúk, dokladujúcim, že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.7.2016, uchádzač predloží aj výpis z registra trestov právnických osôb;

1.2 potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

1.3 potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne (poisťovní) nie starším ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov, že nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

1.4 potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk, že uchádzač nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

1.5 dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky;

1.6 čestným vyhlásením uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

1.7 uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať. Uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto podmienky;

1.8 uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže obstarávateľ preukázať. Uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto podmienky;

1.9 ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1. až 1.6 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:

Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní:

2.1 prehľadom o celkovom obrate v minimálnej súhrnnej výške 800 000 EUR alebo v ekvivalentnej výške v cudzej mene spolu za posledné tri hospodárske roky (2014 až 2016), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné hospodárske roky (2014 až 2016), resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V prípade, že uchádzač prevádzkuje svoju činnosť v niektorom roku kratšie obdobie, preukáže výšku obratu pomerne k dĺžke prevádzkovania činnosti. V prípade, že ide o uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, takýto uchádzač predkladá predmetné výkazy podľa platných právnych predpisov v krajine svojho sídla. Uchádzač predloženými dokladmi preukáže celkový obrat spolu za posledné tri hospodárske roky (2014 až 2016) v minimálnej súhrnnej výške 800 000 EUR. Ak má uchádzač účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejnené v Registri účtovných závierok, nie je povinný ich predložiť v rámci ponuky/môže namiesto úradne overených dokumentov predložiť scan výstupy z Registra účtovných závierok. V prípade, že výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch uchádzača sú uložené v neverejnej časti Registra účtovných závierok, je potrebné ich v ponuke predložiť spolu s originálom alebo osvedčenou fotokópiou osvedčovacej doložky DataCentra prevádzkovateľa Registra účtovných závierok. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 31.12. príslušného roka.

V súlade s ustanovením § 38 ods. 5 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú nie len odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť, ale či vedia preukázať aj ekonomickú stabilitu a schopnosť bezproblémovo plniť požadovaný predmet zákazky vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, rozsah predmetu zákazky a dĺžku trvania zákazky a z dôvodu, že uchádzač musí mať vlastné zdroje financovania alebo musí byť schopný získať externé finančné zdroje (napr. z banky) na plnenie predmetu obstarávania, ktorý bude uhradený po poskytnutí predmetu zákazky bez finančných preddavkov a musí preto preukázať svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Výškou obratu uchádzač preukazuje svoju pozíciu na trhu.

2.2 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, podľa bodu 2 časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, za všetkých členov skupiny spoločne.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Pokračovanie bodu III.1.2.

2.3Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Rámcovej dohody a čiastkových zmlúv bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru súvisiacim s predmetom zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

3.1Zoznamom zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (2014, 2015, 2016) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Obstarávateľ požaduje, aby úhrnný finančný objem predložených zmlúv bol za stanovené obdobie (2014 až 2016) v hodnote minimálne 700 000 EUR bez DPH, pričom účastník musí predložiť minimálne jednu z referencií na dodanie tovaru s hodnotou tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky potvrdzujúcu jej zložitosť v sume minimálne 50 000 EUR bez DPH distribúciou minimálne na 1 000 odberných miest.

Zoznam zmlúv o dodávke tovarov musia obsahovať minimálne tieto údaje:

Obchodné meno a sídlo predávajúceho,

Obchodné meno a sídlo kupujúceho,

Predmet dodávky tovarov (z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek obstarávateľa),

Celkovú zmluvnú cenu bez DPH,

Lehotu dodania (obdobie, počas ktorého bola dodávka poskytovaná),

Meno a priezvisko, kontakt - tel. č. a emailový kontakt kontaktnej osoby objednávateľa a jeho funkciu, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname.

V prípade, že uchádzač dodával tovar pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, zároveň predloží internetový odkaz na referencie verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov zverejnených na www.uvo.gov.sk, preukazujúcich skutočnosti uvedené v predloženom zozname tovarov.

V súlade s § 187 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, ak bola referencia vyhotovená do 1.3.2014, splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je možné preukázať dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky aktuálneho v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia relevantnej podmienky účasti - termín uzavretia zmluvy.

V súlade s ustanovením § 38 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Obstarávateľ primeranými požiadavkami k náročnému predmetu zákazky vytvára predpoklad, že uchádzač bude schopný dodávať tovar v rozsahu a kvalite požadovanej obstarávateľom a musí preukázať, že má praktické skúsenosti s realizáciou zmlúv rovnakého alebo obdobného charakteru v rozsahu ako je predmet zákazky. Zoznamom zmlúv má garantovať odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na predpokladaný rozsah, dôležitosť a finančný objem požadovaného predmetu zákazky;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality a jeho študijných a výskumných zariadení:3.2 v spojitosti s § 35 zákona o verejnom obstarávaní platným certifikátom o zavedení systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001 alebo iný dôkaz rovnocenný s opatreniami na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

Obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu, respektíve prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality. V súlade s ustanovením § 38 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Obstarávateľ primeranými požiadavkami k objemu predmetu zákazky vyhodnocuje, či uchádzač bude schopný dodávať tovar v rozsahu a kvalite požadovanej obstarávateľom. Splnením tejto podmienky účasti uchádzač preukáže, že požiadavky na kvalitu produktu, kvalitu procesov pri poskytovaní požadovaného predmetu zákazky a spoľahlivosť patria medzi jeho hlavné priority; podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač, alebo záujemca použije pri plnení zmluvy:3.3 v spojitosti s § 36 zákona o verejnom obstarávaní platným certifikátom environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 140001alebo iný dôkaz rovnocenný s opatreniami na zabezpečenie environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu, respektíve prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie splnenia požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie splnenia požiadaviek noriem sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia splnenia požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva. V súlade s ustanovením § 38 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Preukázanie zavedenia opatrení environmentálneho manažérstva má zabezpečiť garanciu, že pri plnení predmetu zákazky nebude dochádzať k negatívnym vplyvom na životné prostredie.

Podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní vzorkami, opismi alebo fotografiami:

3.4 Minimálna požadovaná úroveň:

Uchádzač predloží k položkám časti B1. Opis predmetu zákazky vzorky.

a)vzorky materiálov podľa Prílohy č. 1 Tabuľka č. 1

b)vzorky materiálov podľa Prílohy č. 2 Vzorky č. 1 až 4 po 1 balíku.

Dodaný papier musí spĺňať normy kvality: DIN 6723 1 a DIN 6724 1.

Tabelačný papier musí byť vyrobený podľa normy: STN EN 12858.

Uvedené uchádzač preukáže predložením certifikátov preukazujúcich požadované parametre a kvalitu jednotlivých druhov papiera.

V súlade s ustanovením § 38 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky potrebou overiť, že z pohľadu technického a odborného postavenia má uchádzač dostatočné skúsenosti v oblasti predmetu zákazky. Je schopný dodávať tovar, ktorý spĺňa požadované technické požiadavky.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zábezpeka sa v súlade s § 46 zákona o verejnom obstarávaní vyžaduje vo výške 140 000 EUR. Podrobnosti týkajúce sa zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov obstarávateľa viazaných na tento účel. Preddavok sa nebude poskytovať.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

V prípade prijatia ponuky od skupiny dodávateľov obstarávateľ vyžaduje v súlade s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, aby skupina pred podpisom Rámcovej dohody vytvorila určitú právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho plnenia Rámcovej dohody a čiastkových zmlúv, napr. vytvorila združenia bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka, niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka alebo iný právny vzťah vhodný na riadne plnenie Rámcovej dohody a čiastkových zmlúv a súčasne bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Úspešný uchádzač, je povinný do 10 pracovných dní od prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, doručiť obstarávateľovi upravený a podpísaný návrh Rámcovej dohody po elektronickej aukcii v jednom vyhotovení vrátane všetkých jej príloh.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Vyhodnotenie ponúk bude realizované prostredníctvom automatizovaného informačného systému elektronickej aukcie podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa budú po vyhodnotení ponúk komisiou vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/02/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/05/2018
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/02/2018
Ortszeit: 11:00
Ort:

Slovenská pošta, a. s., Námestie SNP 35, 814 020 Bratislava.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk je z dôvodu konania elektronickej aukcie v zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné a uskutoční sa bez účasti uchádzačov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Pokračovanie bodu III.1.1.

1.10 ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača;

1.11 uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa bodu 1.3 a 1.4 tejto časti súťažných podkladov a bodu III.1.1 oznámenia, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach; 1.12 zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa

§ 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.1.12.1 Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného do 17.4.2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V prípade, že zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia obligatórne ustanovené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (body 1.1 až 1.6 tejto časti súťažných podkladov), uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku vydaným príslušnou inštitúciou.1.12.2 Obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. V prípade, že doklad platný certifikovaný zápis vydaný certifikačnou inštitúciou v krajine jeho sídla nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia obligatórne ustanovené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (body 1.1 až 1.6 tejto časti súťažných podkladov), uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku vydaným príslušnou inštitúciou v krajine jeho sídla.

1.13 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní (bod 1.5 tejto časti súťažných podkladov) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1. Pri komunikácii obstarávateľ postupuje v súlade s § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie, ktoré sú všeobecne dostupné, tak aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia a výmena informácií sa v tomto verejnom obstarávaní uskutoční písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, elektronicky podľa § 20 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo ich kombináciou. Proces vysvetľovania súťažných podkladov bude umožnený prostredníctvom e-mailovej komunikácie, a to aj bez zaručeného elektronického podpisu.

2. Obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania verejnej súťaže sledovať webovú stránku úradu pre verejné obstarávanie, Profil obstarávateľa, adresa http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9015.

3. Jednotný európsky dokument je popísaný v súťažných podkladoch.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX
Bratislava
82005
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX
Bratislava
82005
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2018