Lieferungen - 16823-2018

13/01/2018    S9    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Stettin: Straßenbahnpersonenwagen

2018/S 009-016823

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
320604492
ul. Klonowica 5
Szczecin
71-241
Polen
Telefon: +48 913114147
E-Mail: elzbul@ts.szczecin.pl
Fax: +48 913114147
NUTS-Code: PL424

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ts.szczecin.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy nowych elementów i podzespołów do zmontowania dwóch częściowo niskopodłogowych tramwajów z możliwością wykorzystania prawa opcji.

Referenznummer der Bekanntmachung: 21/ZP/DZ/2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34622100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych nadwozi, elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do montażu przez zamawiającego pod nadzorem wykonawcy 2 (dwóch) sztuk przegubowych, wieloczłonowych, częściowo niskopodłogowych tramwajów oraz dostawa niezbędnego specjalistycznego wyposażenia obsługowo – naprawczego, z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącego zamówienia dodatkowych nowych elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do montażu przez zamawiającego pod nadzorem wykonawcy maksymalnie do 2 (dwóch) sztuk przegubowych, wieloczłonowych, częściowo niskopodłogowych tramwajów.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 8 009 600.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34630000
71631000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych nadwozi, elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do montażu przez zamawiającego pod nadzorem wykonawcy 2 (dwóch) sztuk przegubowych, wieloczłonowych, częściowo niskopodłogowych tramwajów zwana dalej „dostawą podzespołów z nadzorem nad montażem tramwajów” oraz dostawa niezbędnego specjalistycznego wyposażenia obsługowo – naprawczego, z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącego zamówienia dodatkowych nowych elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do montażu przez zamawiającego pod nadzorem wykonawcy maksymalnie do 2 (dwóch) sztuk przegubowych, wieloczłonowych, częściowo niskopodłogowych tramwajów realizowana przez wykonawcę na rzecz zamawiającego z podziałem na dwa etapy: 1) etap I – obejmuje dostawę podzespołów z nadzorem nad montażem 2 (dwóch) sztuk tramwajów oraz dostawę niezbędnego specjalistycznego wyposażenia obsługowo – naprawczego z realizacją do 30.9.2018 r.; 2) etap II – obejmuje opcjonalnie dostawę podzespołów z nadzorem nad montażem maksymalnie do 2 (dwóch) sztuk tramwajów, realizowaną w przypadku uzyskania przez zamawiającego dodatkowego dofinansowania do 31.12.2021 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdz. XV siwz oraz w zawartej umowie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin pierwszej dostawy elementów tramwaju / Gewichtung: 25 %
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji jakości / Gewichtung: 5 %
Preis - Gewichtung: 70 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia z ewentualnym zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), zwiększającym przedmiot zamówienia o dostawę podzespołów z nadzorem nad montażem maksymalnie do 2 (dwóch) sztuk tramwajów, zgodnie z ceną jednostkową podaną przez wykonawcę w ofercie. Prawo opcji będzie przejawiać się tym, że zamawiający może zlecić dostawę podzespołów z nadzorem nad montażem maksymalnie do 2 (dwóch) sztuk tramwajów, pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków finansowych z tym zastrzeżeniem, że wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego w przypadku, gdy zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

2. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji, dotyczące: sposobu zapłaty, sposobu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu naliczenia kar umownych, wykonywania praw i obowiązków wynikających z gwarancji oraz współpracy stron, będą takie same jak te, które zostały zawarte w umowie w stosunku do podstawowego przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający planuje powiadomienie wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji, nie później do 31.12.2020 roku.

4. Jeżeli zamawiający skorzysta z prawa opcji to dostawa podzespołów z nadzorem nad montażem tramwajów w ramach opcji musi być wykonana do dnia 31.12.2021 roku.

5. Opis przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji umieszczony jest w rozdz. XV siwz oraz w zawartej umowie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Okres obowiązywania umowy: zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy tj. od 21.12.2017 r. do dnia 30.09.2018 r. (etap I). Jeżeli zamawiający skorzysta z prawa opcji, to zamówienie będzie realizowane do dnia 31.12.2021r. (etap II).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 179-367255
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/12/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Modertrans Poznań Sp. z o.o.
300207080
ul. Forteczna 2
Poznań
61-362
Polen
Telefon: +48 618775417
E-Mail: lrv@modertrans.poznan.pl
Fax: +48 618793403
NUTS-Code: PL415
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 8 009 600.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 9 748 112.26 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W pkt II.1.7) została podana całkowita wartość netto zamówienia za realizację I etapu przedmiotu zamówienia.

2. Podana w pkt V.2.4) wartość netto zamówienia dotyczy I etapu (bez opcji). Szacunkowa całkowita wartość netto z uwzględnieniem prawa opcji wynosi 16 501 600,00 PLN.

3. Podana w pkt V.2.4) całkowita końcowa wartość umowy stanowi cenę łączną brutto za realizację I etapu przedmiotu umowy.

4. Zamawiający przewiduje zmiany treści postanowień zawartej umowy (opisane w par. 11).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Terminy wnoszenia odwołania określa art. 182 ustawy PZP.

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2018