Lieferungen - 168817-2020

09/04/2020    S71

România-Bucureşti: Sisteme de supraveghere

2020/S 071-168817

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 033-077082)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Număr naţional de înregistrare: 4193222
Adresă: Str. Geniului nr. 42C
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060117
Țară: România
Persoană de contact: Marius-Lucian Gogoi
E-mail: achizitii.igpf@mai.gov.ro
Telefon: +40 213162598/19360/19362
Fax: +40 214087425

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.politiadefrontiera.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție platforme mobile de supraveghere

Număr de referinţă: 4193222_2020_PAAPD1120116
II.1.2)Cod CPV principal
35125000 Sisteme de supraveghere
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractantă intenţionează să încheie un contract de achizitie publica de produse pentru achiziționarea a 3 (trei) platforme mobile de supraveghere.

Termenul de livrare este de 12 luni de la data semnării contractului de către ultima parte și include realizarea activiăților prevăzute la secțiunea II.2.4).

În temeiul art. 221 alin. (1) litera a) din Legea nr. 98/2016, actualizată, autoritatea contractantă utilizează în cadrul procedurii de achiziție clauze de revizuire a contractului, după cum urmează:

A. Clauza de revizuire privind opțiunea de suplimentare:

În situația identificării unor surse de finanțare, autoritatea contractantă estimează faptul că va suplimenta contractul în perioada de 24 de luni de la data semnării contractului cu o cantitate de 7 platforme mobile de supraveghere, iar prețul unitar al acestora va rămâne ferm pe perioada clauzei de revizuire.

B. Clauza de revizuire privind înlocuirea produselor ofertate cu produse de ultimă generație:

Se va utiliza clauza de revizuire pentru livrarea unor produse de ultimă generație în situaţia în care producătorul produselor ofertate iniţial a declarat în perioada de valabilitate a contractului drept end-of-sale/end-of-life/end-of-support produsele ofertate iniţial. Această clauză include toate echipamentele din dotarea platformelor mobile de supraveghere. La aplicarea clauzei de revizuire valoarea contractului nu se va modifica iar propunerile de înlocuire vor fi analizate de autoritatea contractantă pentru ca specificaţiile tehnice ale produselor nou propuse sa fie echivalente sau superioare cu specificaţiile tehnice ale produselor ofertate inițial.

Valoarea totală estimată a achiziției a fost stabilită cu includerea opțiunea de suplimentare! Având în vedere modalitatea de aplicare a clauzei de revizuire, la întocmirea propunerii financiare, ofertanții vor lua în considerare cantitatea maximă ce include și opțiunea de suplimentare, respectiv 10 platforme mobile de supraveghere.

Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare în a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor, in masura în care aceste solicitari au fost transmise in termenul mentionat la sectiunea I, respectiv 19 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Pentru respectarea principiului tratamentului egal, operatorii economici interesati vor respecta prevederile notificarii ANAP nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări și a informațiilor suplimentare la documentațiile de atribuire/răspunsurile formulate în cazul desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică prin intermediul mijloacelor electronice (online), in sensul ca documentele atasate la sectiunea „Intrebari” nu vor contine datele de identificarea ale acestora, intrucat acestea vor deveni publice in momentul transmiterii raspunsului de catre autoritatea contractanta.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/04/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 033-077082

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 13/04/2020
A se citi:
Data: 29/04/2020
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 13/04/2020
A se citi:
Data: 29/04/2020
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 13/10/2020
A se citi:
Data: 29/10/2020
VII.2)Alte informații suplimentare: