Lieferungen - 170185-2023

22/03/2023    S58

die Slowakei-Bratislava: Kleidung zum Schutz vor biologischen oder chemischen Mitteln

2023/S 058-170185

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 025-072299)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 00151866
Postanschrift: Pribinova
Ort: Bratislava - Staré Mesto
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 81272
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Alexander Starčevič
E-Mail: alexander.starcevic@minv.sk
Telefon: +421 250944574
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.minv.sk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Protichemický ochranný oblek typ 1a ET

Referenznummer der Bekanntmachung: SE-VO1-2023/003332
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35113410 Kleidung zum Schutz vor biologischen oder chemischen Mitteln
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 025-072299

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: 2.2)
Anstatt:
Tag: 06/03/2023
muss es heißen:
Tag: 31/03/2023
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: 2.7)
Anstatt:
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 31/03/2023
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

1. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods.7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), teda ak verejný

obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a

vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe

kritérií na vyhodnotenie ponúk.

2. Vzhľadom na obmedzenú funkčnosť Informačného systému zberu údajov, prostredníctvom ktorého verejný

obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie (obmedzený objem textu), nie je možné v oznámení o vyhlásení verejného

obstarávania zverejniť doplňujúce informácie v úplnom rozsahu, preto ich verejný obstarávateľ zverejňuje v súťažných

podkladoch, ktoré sú voľne a neobmedzene prístupné v profile verejného obstarávateľa.

3.Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických

prostriedkov k súťažným podkladom a všetkým dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a to prostredníctvom

ich zverejnenia v profile verejného obstarávateľa, ktorého webova adresa je uvedená v bode I.1) tohto oznámenia pod

názvom: "Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):"

4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, postupovať v zmysle § 20 zákona

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje

za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy sa

dostane zásielka do sféry jeho dispozície, za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE sa preto považuje okamih jej

odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

5. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe

prostredníctvom systému JOSEPHINE. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v

elektronickej forme prostredníctvom systému JOSEPHINE, Ponuka sa vyhotovuje elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm.

a) zákona a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese uvedenej v bode I.3) tohto oznámenia.

Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v profile verejného

obstarávateľa. Verejný obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako

prostredníctvom systému JOSEPHINE.

6. Podľa ust, § 20 ods.4 zákona: "Informačný systém zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a

autentifikácie pristupujúcej osoby," Podrobnosti o registrácii, identifikácii a autentifikácii uchádzačov sú uvedené v

manuáloch systému JOSEPHINE zverejnených v Knižnici manuálov a odkazov na webovej adrese

https://josephine.proebiz.com/sk/ .