Dienstleistungen - 170942-2022

01/04/2022    S65

Rumänien-Botoșani: Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse

2022/S 065-170942

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA METROPOLITANA BOTOSANI
Nationale Identifikationsnummer: 32436661
Postanschrift: Strada: Postei, nr. 9
Ort: Botosani
NUTS-Code: RO212 Botoşani
Postleitzahl: 710356
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): DANIELA - CRISTINA ROSU
E-Mail: zmbt@zmbotosani.ro
Telefon: +40 231516129
Fax: +40 231516129
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zmbotosani.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100139818
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: ASOCIATIE
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Actualizare Studiu de Fezabilitate, Intocmire Proiect Tehnic si Detalii de Executie pentru „SOSEAUA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURTESTI”

Referenznummer der Bekanntmachung: 32436661_PAAP2022_1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71241000 Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului de prestari de servicii este Actualizare Studiului de Fezabilitate,intocmirea Proiectului Tehnic si Detalii de Executie si Asistenta Tehnica pentru obiectivul deinvestitii „Soseaua de centura a municipiului Botosani prin Curtesti”, in conformitate cuprevederile din Caietul de Sarcini şi a conditiilor din contract.Descrierea serviciilor este disponibila in Caietul de Sarcini şi Documentatia tehnica dincadrul prezentei documentatii de atribuire. Anexat Documentatiei de atribuire, se regasescdocumentele necesare pentru elaborarea ofertei.Termenul limita pana la care un operator economic interesat de participarea la procedurade achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia deatribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractanta va raspunde la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte determenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 519 847.56 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322500 Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen
71356200 Technische Hilfe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO212 Botoşani
Hauptort der Ausführung:

La sediul beneficiarului si la sediul prestatorului in functie de necesitati si inconformitate cu oferta selectata pentru prestarea serviciilor.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului de prestari de servicii este Actualizare Studiului de Fezabilitate,intocmirea Proiectului Tehnic si Detalii de Executie si Asistenta Tehnica pentruobiectivul de investitii „Soseaua de centura a municipiului Botosani prin Curtesti”, inconformitate cu prevederile din Caietul de Sarcini şi a conditiilor din contract .Descrierea serviciilor este disponibila in Caietul de Sarcini şi Documentatia tehnica dincadrul prezentei documentatii de atribuire. Anexat Documentatiei de atribuire, seregasesc documentele necesare pentru elaborarea ofertei.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: EXPERIENTA ECHIPEI DE EXPERTI - SEF/MANAGER PROIECT / Gewichtung: 8
Qualitätskriterium - Name: EXPERIENTA ECHIPEI DE EXPERTI - SPECIALIST IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI / Gewichtung: 4
Qualitätskriterium - Name: METODOLOGIA DE PRESTARE A SERVICIILOR / Gewichtung: 18
Qualitätskriterium - Name: EXPERIENTA ECHIPEI DE EXPERTI - INGINERUL PROIECTANT LUCRARI DE CONSOLIDARE / Gewichtung: 8
Qualitätskriterium - Name: EXPERIENTA ECHIPEI DE EXPERTI - INGINERUL PROIECTANT DE PODURI / Gewichtung: 8
Qualitätskriterium - Name: EXPERIENTA ECHIPEI DE EXPERTI - INGINERUL PROIECTANT DE DRUMURI / Gewichtung: 8
Qualitätskriterium - Name: PLANIFICAREA ADECVATA A RESURSELOR / Gewichtung: 16
Preis - Gewichtung: 30
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 38
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiectul este prevazut in lista de proiecte de infrastructura de transport in vedereaincluderii la finantare, in cadrul perioadei de programare POIM 2014-2020 (Ordinulministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor nr. 1527 din 22.12.2021).

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Proiectul este prevazut in lista de proiecte de infrastructura de transport in vedereaincluderii la finantare, in cadrul perioadei de programare POIM 2014-2020 (Ordinulministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor nr. 1527 din 22.12.2021).Astfel, etapa de Actualizare Studiu de Fezabilitate, Intocmire Proiect Tehnic si Detalii deExecutie pentru „SOSEAUA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURTESTI”aferenta proiectului este propusa spre finantare in cadrul POIM 2014 - 2020.Proiectul va fi finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor,Infrastructurii şi Comunicatiilor, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie,precum şi/sau din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publiceaprobate potrivit legii.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

A. Operatorii economici (ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii)nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.Modalitate de indeplinire a cerintei:Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE - Motivede excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnari penale", Sectiunea B"Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale" siSectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateriprofesionale" - cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completareaDUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catreofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluariiofertelor.A. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate princompletarea DUAE sunt:1. Pentru sediul principal certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cuprivire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(buget local, buget de stat, etc.) valabile la momentul prezentarii, iar pentru sediilesecundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinireaobligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul generalconsolidat datorate;2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare,de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ceau putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezultadin certificatul constator emis de ONRC/ actul constitutiv;3. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poatebeneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea98/2016 privind achizitiile publice.4. Alte documente edificatoare, daca este cazul.In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertulsustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus,sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, 165 si 167din Legea nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a accepta odeclaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legalereferitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unuinotar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionalecare are competente in acest sens.

Operatorul economic (Ofertantul individual/Ofertantul asociat/Subcontractantul/ Tertulsustinator) va depune odata cu oferta “Declaratia cu privire la neincadrarea in situatiilepotential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60din Legea 98/2016”. Se va completa Formularul C din Sectiunea Formulare.Persoanele cu functie de decizie din cadrul ASOCIATIEI DE DEZVOLTAREINTERCOMUNITARA „ZONA METROPOLITANA BOTOSANI” in ceea ce privesteorganizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: - EGNER Florin-Simion - Responsabil contract de proiectare (principal), director alaparatului tehnic al Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara,,Zona MetropolitanaBotosani";- IORGA Florin - Responsabil contract de proiectare (secundar), manager de proiect incadrul aparatului tehnic al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara,,ZonaMetropolitana Botosani";- ANITEI Daniela - Responsabil achizitii publice, sef birou Achizitii Publice, PrimariaBotosani;- STRUGARIU Elena - Responsabil contract de consultanta, Consilier/lnginer CFDP incadrul Directiei Dezvoltare Locala, Primaria Municipiului Botosani.Experti cooptati din partea furnizorului de servicii auxiliare : Carp Andreea, TancabaAndrei Horia.Cerintele au fost stabilite in vederea respectarii prevederilor legale in vigoare,prevederi obligatorii conform art. 60, 164, 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura deatribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare inconditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic estelegal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum sifaptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectulcontractului.In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatiiprofesionale, Ofertantul individual/Ofertantul asociat/ tertul sustinator/subcontractantva completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespundecerintelor – Inscrierea in Registrul Comertului".Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta,anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, CertificatulConstatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care odesfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pelanga Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele deidentificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere,administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului deSupraveghere, cotele de participare, etc..Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoarecare dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara incare ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catreAutoritatea Contractanta.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintremembrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate alfiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sauin situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta CertificatulConstatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentruindeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui subcontractant safie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 3 ani** servicii deelaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitatesi/sau Proiecte Tehnice si/sau Proiecte Tehnice si Detalii de Executie*** pentru lucraride constructie noua si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare aferenteautostrazilor si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor nationale, in conformitate cucategoriile descrise in OG 43/1997 privind regimul drumurilor, in valoare cumulata deminim 3.957.347,56 lei fara TVA, la nivelul unuia sau maxim trei contracte.*) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege:- servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiarca rezultat independent;- servicii receptionate la sfarsitul prestarii.**) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicareacorespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).***) Se considera indeplinita cerinta „in ultimii 3 ani servicii de elaborare si/saurevizuire si/sau actualizare si/sau completare Proiecte Tehnice si Detalii deexecutie***” si in conditiile in care Detaliile de executie sunt aferente unui ProiectTehnic realizat anterior ultimilor 3 ani, de catre acelasi operator economic, cu conditiaca acesta sa faca dovada realizarii respectivului Proiect Tehnic prin prezentarea decertificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientulbeneficiar/procese verbale de receptie /alte documente relevante. In conditiile in careProiectul tehnic a fost prestat anterior ultimilor 3 ani, Autoritatea Contractanta va luain calculul valorii pentru indeplinirea cerintei numai valoarea aferenta detaliilor deexecutie prestate in ultimii 3 ani.Lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii3 ani (raportați la data limită de depunere a ofertelor stabilită inițial prin anunțul departicipare fără a se lua în calcul eventualele decalări ale datei limita prevăzută înanunțul inițial) cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privați.

Proportia de subcontractareOfertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa lesubcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi indeplinit de catresubcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, daca acestiadin urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea dinprocedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art.165 si art. 167 din Legea98/2016.Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, indomeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata lanivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatelesi acordurile internationale in aceste domenii.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCertificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare acalitatii Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management alcalitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent in raport cu domeniul in care seincadreaza activitatea principala (proiectare) ce face obiectul contractului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: numarul sidata contractului/contractelor invocat/invocate drept experienta similara,beneficiarul/beneficiarii acestora, data si numarul documentelor de receptie (proceseverbale, etc.) si/sau ale documentelor constatatoare si/sau alecertificatelor/documentelor care atesta prestarea serviciilor, precum si pondereasi/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, faraTVA.Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire oferteloradmisibile, va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AutoritatiiContractante, documentele justificative care atesta indeplinirea cerintei, si anume:certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientulbeneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau documente constatatoare emisede autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie din care sa reiasa toateelementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica,respectiv serviciile prestate, perioada de realizare si valoarea acestora, etc.. Acestedocumente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resurseleacestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta sedemonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Inaceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie" -Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinereaunui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr.98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C"Capacitatea tehnica si profesionala".Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul vaprezenta:- Angajamentul ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinireacriteriului referitor la capacitatea tehnica - experienta similara, in conformitate cuFormularul nr. 3A solicitat, care va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cuoferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat,eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Odata cuangajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmiseacestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertulsustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente carese vor constitui anexe la respectivul angajament - art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016.- documentele justificative prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilorasumate prin angajament (certificate/ documente emise sau contrasemnate de oautoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/saudocumente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de bunaexecutie din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indepliniriicerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de realizare sivaloarea acestora, etc..) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupaaplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AutoritatiiContractante.- art. 182 alin. 4 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, tertiisustinatori vor prezenta documente justificative din care sa rezulte modul efectiv princare vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, respectiv modul incare vor interveni in situatia in care ofertantul nu isi poate indeplini obligatiilecontractuale. In acest sens se va prezenta un plan de mobilizare detaliat care sacuprinda resursele umane, materiale si utilajele alocate, cu precizarea intervalului detimp in care va interveni in caz de necesitate (dupa caz). In detalierea planului demobilizare se va tine cont de complexitatea lucrarilor, asa cum au fost descrise indocumentatia de atribuire, precum si de termenul cerut de autoritatea contractantapentru finalizarea proiectului . Toate aceste documente se vor prezenta odata cuangajamentul de sustinere.Nota 5: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2018 –1Euro = 4,6535 lei, 2019 – 1 Euro = 4,7452 lei, 2020 – 1 Euro = 4,8371 lei;b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursulmediu pentru anul 2018, 2019 si 2020 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.

In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire lasubcontractanti. Impreuna cu DUAE se va prezenta Acordul de subcontractare –Formular nr. 9.Din DUAE trebuie sa rezulte partea/partile din contract pe care ofertantul urmeaza sale subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi indeplinit de catresubcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord/acorduri vor fiprezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primulloc in urma aplicarii criteriului de atribuire.Tinand cont de anvergura şi de complexitatea contractului care va fi implementatpentru realizarea acestui obiectiv se doreşte achizitionarea unor servicii de inaltacalitate, iar operatorii economici trebuie sa dispuna de experienta similara anterioaraastfel incat achizitorul sa fie protejat, iar scopul contractului sa fie realizat inconformitate cu cele mai bune standarde.La intocmirea documentatiei de atribuire autoritatea contractanta a identificat cerintede calificare şi selectie care sa nu restranga artificial concurenta, in temeiul art. 50 dinLegea 98/2016. In acest sens cerintele minime de calificare solicitate au avut in vedereo relatie directa cu tipul de contract supus procedurii de atribuire şi indeplinirea unuiprag minim de experienta prin care sa se asigure executarea acestuia.Astfel nivelul cerintelor minime solicitate prin documentatia de atribuire, precum şidocumentele care probeaza indeplinirea unor astfel de cerinte s-au limitat numai lacele strict necesare pentru a asigura indeplinirea in conditii optime a contractuluirespectiv, luand in considerare exigentele specifice impuse de valoarea, natura şicomplexitatea acestuia.Conform art. 179 din Legea 98/2016, a fost stabilit ca operatorul economic sa facadovada indeplinirii cerintelor privind capacitatea tehnica şi profesionala prinprezentarea unei liste care sa cuprinda principalele prestari de servicii in cursul uneiperioade care acopera cel mult ultimii 3 ani in scopul asigurarii unui nivelcorespunzator şi proportional al executarii contractului. Astfel autoritatea contractantaa considerat ca serviciile ca fiind similare care au fost prestate de catre potentialiiofertanti şi care pot fi luate in considerare sunt servicii de elaborare şi/sau revizuireşi/sau actualizare şi/sau completare de Studii de Fezabilitate şi/sau Proiecte tehniceşi/sau Proiecte Tehnice şi Detalii de Executie aferente unor lucrari de constructie nouaşi/sau modernizare şi/sau largire aferente drumurilor nationale şi/sau drumurilorexpres şi/sau autostrazilor, ca fiind similare cu obiectul contractului. Deoareceexperienta similara nu inseamna experienta identica, se solicita ca ofertantii saprezinte contracte de servicii de elaborare şi/sau revizuire şi/sau actualizare şi/saucompletare de Studii de Fezabilitate şi/sau Proiecte tehnice şi/sau Proiecte Tehnice şiDetalii de Executie aferente unor lucrari de constructie noua şi/sau modernizare şi/saulargire aferente drumurilor nationale şi/sau drumurilor expres şi/sau autostrazilor), iarpentru a nu se restrange competitia, sunt permise şi cele similare sau superioare dinpunctul de vedere al complexitatii şi/sau scopului.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului deatribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AutoritatiiContractante, certificari specifice acordate de organisme independente, respectiv SREN ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in careprobele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii,echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat inparte, daca este cazul.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta sedemonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contractpe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE -"Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde demanagement de mediu".Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN ISO 9001 sau echivalent nu poate fiindeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la uncertificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentulprezentarii documentelor, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poateprezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentateconfirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prindocumentatia de atribuire.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/04/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/04/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini saualtor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica defabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sauechivalent”.2. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date aachizitiei.3. Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sauinformatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia prinintermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate ”Intrebari” din detaliul procedurii deatribuire.Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sauinformatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia,prin intermediul SEAP prin accesarea sectiunii dedicate ”Intrebari” din detaliulprocedurii de atribuire, in termenul stabilit in fisa de date a achizitiei – Sectiunea II.1.4.A se vedea Notificarea nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a solicitarilor declarificari si a informatiilor suplimentare la documentatiile de atribuire / raspunsurileformulate in cazul desfasurarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitiepublica prin intermediul mijloacelor electronice (on-line).4. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctajeegale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluareîn ordinea descrescătoare a ponderilor acestora, ADICĂ: 1) COMPONENTA DE PREȚ (INVERS PROPORȚIONAL) iar in cazul in care egalitatea semnetine se va aplica criteriul de departajare 2) EXPERIENTA ECHIPEI DE EXPERTI –criteriu tehnic (in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute pentru urmatorii sub-factori, in ordinea indicata: SEF/MANAGER PROIECT, INGINERUL PROIECTANT DEDRUMURI, INGINERUL PROIECTANT DE PODURI, INGINERUL PROIECTANT LUCRARI DECONSOLIDARE, SPECIALIST IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI), iar in conditiile incare egalitatea se mentine se va aplica criteriul de departajare 3) METODOLOGIA DEPRESTARE A SERVICIILOR (INVERS PROPORȚIONAL) si in sfarsit in conditiile in careegalitatea se mentine se va aplica criteriul de departajare 4) PLANIFICAREA ADECVATA ARESURSELOR (INVERS PROPORȚIONAL). În situația în care, dupa aplicarea criteriilor de departajare conform celor detaliateanterior, egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noipropuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunereafinanciară cea mai mică.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/03/2022